Seger för valfriheten i vaccinfrågan

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges Riksdag

Två motioner som innebär vaccinationstvång har nyligen behandlats av Riksdagen. Oron var stor, vilket ska ses mot bakgrund av att flera EU-länder har infört tvångsvaccinering, med hårda påföljder för föräldrar som inte låter vaccinera sina barn. I Italien får föräldrarna böter på cirka 5 000 kr per ovaccinerat skolbarn och år. I Ungern kan man till och med förlora vårdnaden av sitt barn. EU har antagit en stark vaccinationspolicy, och hälsokommissionären Vytenis Andriukaitis har uttryck sig mycket hätskt i frågan och menar att stater ska gå in och vaccinera barnen om föräldrarna inte gör det. Även i Sverige har det i massmedia höjts röster för vaccinobligat eller sanktioner mot föräldrar som inte vill vaccinera sina barn. Riksdagsmännen har inför motionsrundan fått känna på massiva protester, dock helt oförskyllt menar kristdemokraten Emma Henriksson som är ordförande för Socialutskottet. 

Just den veckan som Riksdagen skulle fatta beslut var det till råga på allt World Immunization Week och WHO hade sin kampanj #Vaccines work. LIF hade tagit fram en rapport om bland annat vilka utmaningar Sverige skulle kunna lösa genom utbyggda vaccinationsprogram och över 250 vacciner är under utveckling avslöjade LIF i sin rapport.

Även förra året var ett par motioner om vaccinationstvång uppe för beslut i Riksdagen. Vid den tidpunkten uppgav Barbro Westerholm (liberalerna) ”att det redan är så gott som bestämt”. Westerholm satt redan då med i Socialutskottet som utreder motioner och lägger fram ett beslutsförslag inför Riksdagen. Frågan som Westerholm hade svarat på var om Sofia Arkelstens (M) motion skulle antas. Arkelstens motion gick ut på att barnvaccinationsprogrammet skulle göras obligatoriskt. Tvångsvaccination har kittlat liberalerna ända sedan dess, och på liberalernas senaste landsmöte beslutades det att anta följande förslag som förespråkades av inte bara Barbro Westerholm och Anna Starbrink, utan även av partistyrelsen och utskottet:

 

 “Vaccination mot vissa sjukdomar är en viktig hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärd. Barn som inte tål vaccination ska inte riskera att smittas av sjukdomar för att vissa föräldrar väljer att avstå från att vaccinera sina barn. De som väljer att inte vaccinera sina barn ska inte ha rätt att välja förskola fritt om det riskerar andra barns hälsa. “

 

Emma Henriksson verkar emellertid vilja dämpa oppositionen och skrev i mail till NHF Sweden dagen innan debatt: ”Imorgon behandlar vi ett stort antal frågor som rör folkhälsa med en mängd förslag från enskilda ledamöter på flertal olika områden. Däribland några som handlar om att göra allmänna vaccinationsprogrammet obligatoriskt. Det är dock inget parti som har det som partiåsikt och jag har inte heller hört att det i något parti skulle vara på väg att inta en sådan ståndpunkt”.

Emma Henriksson menade även att eftersom ingen lagändring var på väg så fanns det inget att bevaka. Nu var det ju emellertid inte Arkelstens motion som var det stora hotet, just eftersom den motionen inte kunde antas så enkelt, utan det hade först behövt utarbetas en ny lag. Arkelstens motion hade ju dessutom beretts förra året så motionen hade ett förenklat förfarande i år, då den med största sannolikhet skulle läggas till handlingarna. Nej, då var Karlssons motion desto större hot, i synnerhet som liberalernas Barbro Westerholm fanns i Socialutskottet som skulle komma fram till ett beslut i frågan och hon var en av dem som drev just denna fråga på liberalernas landsmöte. Emma Henriksson svarade aldrig på frågan vilken lagändring som skulle krävas för att rösta igenom Karlssons tvångsvaccinering-motion, så jag tar det till intäkt för att att det alls inte krävdes något nytt lagförslag för att få igenom Karlssons motion. Emma Henrikssons  följande ord avslöjade att det var helt rätt av oss att bevaka detta ärende och skicka information till alla beslutsfattarna, hon sade nämligen följande:

 

När ett ärende debatteras kan alltid en enskild ledamot anmäla sig och yrka på en enskild motion men det händer väldigt sällan och då brukar det bara vara denne och ev någon enstaka person till som röstar på det.

 

Det hade med andra ord räckt med ett simpelt yrkande och en majoritet i riksdagskammaren för att gå vidare i frågan. Det har hänt mer än en gång att Riksdagen röstar emot Socialutskottets beslut. Karlssons motion hade således mycket väl kunnat tas upp till både debatt och yrkanden med någon form av beslut som följd. Sådana här motioner måste därför bevakas mycket noggrant. Kanske bidrog det tryck som fanns på Riksdagsledamöterna – med risk för en stark opposition som skulle kunna föra fram en våg av ifrågasättandet inte bara av vaccintvång, utan även vaccinering i sig självt – till att motionerna gick sin stilla gång igenom processen utan vare sig debatt eller en specifik omröstning. Med tanke på att över 250 vacciner håller på att utvecklas enligt LIF – de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, så var det för väl att Socialutskottets beslut gick igenom. Det löd så här:

 

Riksdagen_Nej till vaccintvång_2018

 

Flygbladet som NHF Sweden lade ut på sin hemsida under rubriken ”Tvångsvaccinering på gång i Riksdagen?” – och som skrevs i samband med att motionerna skulle behandlas av Riksdagen – spred sig snabbt. På en vecka hade den spridit sig till över 100 000 unika läsare. Kanske är det detta som har skrämt vaccinobligativrarna till tystnad? På liberalernas partiprogram står det inte heller något om att föräldrar med ovaccinerade barn inte får välja dagis. Har liberalerna verkligen övergivit sin ståndpunkt på riktigt, eller är det bara en skenmanöver inför valet i höst?

En annan orsak till att Socialutskottet och Riksdagen inte röstade för vaccinobligat i Sverige, kan vara att Sverige i dag har en vaccinationstäckning på 97 %. Enligt EU ska den ligga på minst 95 %, annars beordras staten att vidta kraftfulla åtgärder. Sjukvårdseliten är rädd att den frivilliga uppslutningen skulle kunna äventyras om det skulle införas ett tvång. Många föräldrar tror emellertid redan i dag att vaccinering är obligatoriskt, liksom de tror att det är obligatoriskt att gå till BVC. Till och med barnläkare på BVC tror att barnvaccinationsprogrammet är obligatoriskt och det händer ofta att de rapporterar föräldrar, som inte vill låta vaccinera sina barn, till socialen. Socialtjänsten vet emellertid vilken lagstiftning som gäller och ärendena läggs till handlingarna, det vill säga lämnas utan åtgärd.

Det är oerhört upprörande att politiker lägger in motioner om vaccinationstvång när vaccintvång strider mot inte mindre än 16 lagar och konventioner. Emma Henriksson (KD), ordförande för Socialutskottet menar dock att rättigheten att få lägga vilka motioner man vill är en förutsättning i det demokratiska uppdraget. Men det låter verkligen horribelt att man kan använda demokrati för att försöka få igenom fascistiska motioner som strider mot mänskliga rättigheter och som bryter mot konventioner som ger individen rätten att få ge sitt informerade samtycke till medicinska ingrepp, i synnerhet till experimentell behandling.

Eftersom sjukvårdseliten inte har undersökt nedanstående så är vacciner att betrakta som experimentell behandling och som sådan så måste den alltid vara frivillig. Studier på vacciner är bristfälliga, om man ska veta några saker om vacciner så är det följande:

  • Det finns inga långtidsstudier på biverkningarna av vacciner.
  • Vacciner har inte utvärderats med avseende på sin cancerogena, mutagena eller epigenetiska effekt och inte heller med avseende på effekten på fertilitet.
  • Vacciner har i regel inte genomgått sedvanliga kontrollerade, randomiserade, dubbelblinda effektstudier (som gäller för alla andra läkemedel).
  • Vacciners skadeeffekter/absoluta effektivitet bland vaccinerade har aldrig jämförts med helt ovaccinerade individer.

Det finns starka kopplingar mellan vacciner och sjukdomar såsom cancer och autoimmuna sjukdomar. En svensk forskare har nyligen publicerat en studie som tydligt visar att sedan HPV-vaccinet introducerades i Sverige så har livmoderhalscancer ökat explosionsartat. I de åldersgrupper som inte har fått några vacciner sjunker snarare förekomsten av livmoderhalscancer. Varför har inte myndigheterna gått ut med denna information?

Sara Boo och Michael Zazzio i National Health Federation Sweden sammanställde följande dokument med bilagor som skickades till alla riksdagsledamöter inför besluten av tvångsvaccinationsmotionerna.

1. Det lagstiftsmässiga underlaget för beslut om vaccinobligat. Vaccinobligat bryter mot en rad lagar och konventioner.

pdf_adobe
Till Riksdagen_inför_vaccinbeslut_2018-04-26

 

 

 

 

2. Bilaga 1 – 107 vetenskapliga studier riksdagsledamöter och beslutsfattare bör känna till:

pdf_adobe

 

1_107_studier_som_visar_vacciners skadlighet

 

 

 

3. Biverkningar av MPR-vaccin när en årskull, det vill säga 100 000 barn vaccineras:

pdf_adobe

 

2_Priorix MPR-vaccinets biverkningar enligt_FASS

 

 

 

 

4. Vacciners innehåll

pdf_adobe

 

3_CDC_innehåll i vaccin

 

 

 

 

// Sara Boo, sekreterare NHF Sweden
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges Riksdag


 

Tidningen Hälsofrihet
Vill du läsa mer av den här typen av artiklar – se till och bli medlem och få tidningen Hälsofrihet! Tidningen handlar om hälsa, hälsofrihet, alternativmedicin, medicin inklusive vaccin, samt om kost och kostråd. Vi synar myndigheter som Läkemedelsverk och Livsmedelsverk, deras råd och förehavanden liksom Landsting/regioner och sjukvård. Vi ger oss in i hälso- och sjukvårdspolitiken liksom hälso- och sjukvårdsjuridiken. Vi berör även jordbruksfrågor genom intresset för ekologiskt, anti-GMO och hemmaodling. Kort sagt allt mellan himmel och jord som kan tänkas ha med hälsa och hälsofrihet att göra.

>> https://thenhf.se/tidningen-halsofrihet/

Gå in på ovan länk och skrolla ned om du vill provläsa artiklar.

Hälsofrihet 1-4

Så här gör du för att få tidningen Hälsofrihet:
Betala in 270 kr till NHF Sweden så får du alla fyra nummerna för år 2019
bankgiro: 445-6182
Swish: 123 233 91 66

Obs! Glöm inte att ange namn och adress. Om du inte får plats att skriva det vid betalning så skicka ett mail till oss: nhfsweden(at)gmail.com eller ring 042-504 54

Provläs några av förra årets artiklar här:

>> Hälsofrihet Nr 3  2018 

>> Hälsofrihet Nr 2  2018 

>> Hälsofrihet Nr 1  2018 

(34881)