Arkelsten_Karlssson

Moderaterna Sofia Arkelsten och Ulrika Karlsson vill tvångsvaccinera befolkningen

 

Riksdagsledamoten Sofia Arkelsten (M) lovade redan i juli 2017 att hon till hösten skulle lägga en motion om att Sverige ska införa en liknande modell som Frankrike avseende obligatorisk vaccinering för skolbarn. Nu har den allmänna motionstiden gått ut, och Arkelsten har lagt fram sin utlovade motion, men med precis samma yrkande som förra gången, dvs införande av obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram. En annan moderat, Ulrika Karlsson, lade även hon in en tvångsvaccineringsmotion. Motionen går ut på att man ska se över möjligheten att använda verktyg som t.ex. reducerat barnbidrag och rätten till maxtaxa vid barnomsorg i syfte att uppnå att fler föräldrar låter vaccinera sina barn.

Vi ska i den här artikelserien som kommer att vara i tre delar – se över dessa Riksdagsledamöters motioner, vad de yrkar på och vad de har för motivering. Båda politikerna är paniskt rädda för mässlingen och det är främst den som de tar upp. Båda motionerna kommer att beredas den 20 mars 2018. I denna del får ni bekanta er med de två motionerna och i del 2 och 3 kommer vi att skärskåda de två motionerna, var för sig och kommentera den fakta som presenteras.

Först ska vi backa bandet lite. Arkelsten lade en motion som det fattades beslut om i våras, där hon yrkade på att det allmänna vaccinationsprogrammet skulle bli obligatoriskt. Motionen fick avslag.

Till och med Statsepidemiolog Anders Tegnell  har öppet varit emot förslagen om tvångsvaccinering som har lyfts och SVT skrev  “Statsepidemiologen Anders Tegnell tror inte på att införa ett vaccinationskrav på förskolan, för att hindra spridning av exempelvis mässling” och Tegnell citeras i samma artikel:

Om tvång införs finns risken att det slår tillbaka i stället, så att föräldrar blir misstänksamma och att vaccinationstäckningen i själva verket försämras, menar han. Dessutom: tio fall av mässling är allvarligt för de drabbade, men med internationella mått mätt är det nästan ingenting.
– Mina kollegor i England eller Frankrike som har tusentals fall skulle skratta om jag ringde och berättade att vi har den här diskussionen på grund av tio fall. De skulle inte ens lyfta på luren
.”

 

Till och med VoF-skeptikern Mats Reimer ogillade Arkelstens motion som han menade var absurt kortfattad, och sågade den helt i sin artikel  “Sofia Arkelsten (M) har fel – obligatoriska vaccin är en dålig idé” och man märker att han är på samma linje som Tegnell:

att göra barnvaccination obligatorisk skulle troligen bara motverka sitt syfte. Att tvinga folk till saker brukar inte öka deras förtroende för myndigheter, och i just denna fråga är allmänhetens förtroende unikt högt, och får inte riskeras“.  

 

Arkelsten sade förklarande i en artikel som hon fick publicerat i Nyheter 24:

“Motionen föreslår inte tvingande lagstiftning, det finns andra sätt att göra det på, andra länder har olika lösningar. Motionen är kortfattad och har till syfte att bilda opinion och visa det orimliga med falska fakta och vaccinförnekarna.”

 

Hennes motion hade alltså endast till syfte att bilda opinion, enligt henne själv, och som jag tolkar det driva ett korståg mot vaccinkritiker och sådana fakta som hon ogillar. Arkelsten är således en av de politiker i Riksdagen som skriver motioner där syftet inte är välgenomtänkta förslag för att skapa nya förbättrade beslut och lagar till gagn för medborgarna. Motionerandet – som kan göras tack vare den förtroendeställningen som hon har fått av folket – använder hon i stället för opinionsbildning, för att fördriva oliktänkande och göra narr av dem och deras åsikter. Arkelsten erkänner även i ovan artikel att hon vägrade bemöta artikeln i Newsvoice, om hennes motion, för “det vore som att skriva till debattsidan på En ding, ding värld och diskutera var Elvis bor nuförtiden.” Hon benämner inte ens Newsvoice vid namn utan kallar det en “webbsida som låtsas vara en tidning“. 

Jag kan berätta att Arkelsten även vägrade att delta i vår vaccinhearing som vi arrangerade i Göteborg i oktober. När man som hon är politiker och öppet går ut med att motionen är till för att skapa opinion och debatt – varför vägrar hon då konsekvent att delta i debatter och ta chansen till fortsatt opinionsbildande? Förmodligen är det svårt att bemöta Medhi Nodehi som på hearingen berättade hur vaccinindustrin fortsätter att ge skadliga adjuvans till våra små barn när det faktiskt finns ofarliga adjuvans. Det finns i dag inga ekonomiska incitament för att ge våra barn ofarliga adjuvans. Sådana ekonomiska incitament finns det bara på djursidan. Det är enbart veterinärsidan som köper in ofarliga adjuvans. Är djuren viktigare än våra barn?

Här är Arkelstens nya tvångsvaccineringsmotion:

 

 Sofia Arkelsten(M)

 

Arkelstens motion

Arkelstens yrkande lyder så här:

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt och tillkännager detta för regeringen.

 

Motivering

“Världshälsoorganisationen WHO har förklarat regionen Amerika fritt från mässlingen. Det senaste stora utbrottet var i Venezuela år 2002. Regionen Europa är ännu inte fri från mässlingen. Enligt myndigheten European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) har mässlingen orsakat 40 dödsfall i Europa 2016-2017. Det finns ingen medicin mot mässling men vaccin som fungerar ges förebyggande.

Rumänien och Italien har haft stora mässlingsutbrott 2017. Alla länder i Europa har rapporterat fall av mässlingen i år utom Lettland, Lichtenstein, Malta och Norge.

Läkemedelsvärlden rapporterar om detta och skriver bland annat att antalet dödsfall i Europa på grund av mässling är rekordstort. Till och med mitten av augusti i år har 27 personer dött i sjukdomen, jämfört med 13 personer under hela förra året. De flesta dödsfall, 20 stycken, har skett i Rumänien, tre i Italien och ett i vardera Bulgarien, Tyskland, Portugal och Frankrike.

Till och med mitten av augusti hade Rumänien haft 6 834 fall av mässling och Italien 4 220. I Italien var 88 procent ovaccinerade och 7 procent hade endast fått en dos av de två som krävs för ett fullgott skydd.

ECDC konstaterar att mässlingsutbrotten fortsätter i Europa och att det finns en ökad risk för spridning i områden med låg vaccinationstäckning bland befolkningen. Det mest effektiva skyddet mot sjukdom är vaccination med minst två doser vaccin.

Flera länder som Italien, Tyskland och nu även Frankrike har valt att göra sina grundläggande vaccinationsprogram obligatoriska. I några länder kan föräldrar som inte låter sina barn bli vaccinerade få böter. Australien till exempel har valt en annan metod för att fler ska vaccinera sina barn.

Riksdagen har tidigare haft att ta ställning till förslag att göra det allmänna vaccinationsprogrammet obligatoriskt. De allra flesta föräldrar i Sverige vaccinerar sina barn och vi har god täckning totalt sett. Men det är uppenbart att det finns platser och grupper där vaccinationsgraden är mycket lägre. Sverige fick exempelvis ett mässlingsutbrott i Järva i Stockholm tidigare i år. Och där är vaccinationstäckningen betydligt lägre. Därför finns det anledning att ta upp förslaget igen.

Vårdguiden beskriver Sveriges vaccinationsprogram så här: I Sverige erbjuds alla barn vaccination mot nio sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund samt infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och för flickor ingår även HPV, humant papillomvirus.

Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta. Det är inte obligatoriskt att delta i vaccinationsprogrammet, utan föräldrarna eller eventuell annan vårdnadshavare avgör om barnet ska vaccineras eller inte.

Utöver de sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet kan barn under särskilda omständigheter även få vaccin mot tuberkulos och hepatit B. I några landsting ingår numera vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet.

De allra flesta vaccinerar sina barn. Men inte alla. Det är uppenbart att visst vaccinmotstånd är organiserat, även om det rör sig om få men högljudda individer, men de sprider desinformation som är direkt farlig. Ett litet antal föräldrar vägrar att vaccinera sina barn och skyddar dem alltså inte från de nio farliga sjukdomarna. De utsätter också andra människor för fara när de motverkar förebyggande av smitta. Detta skapar lidande och utsätter barn för onödig fara.

Därför bör riksdagen ge regeringen tillkänna att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt.”

 Sofia Arkelsten (M)

 

 Här är Ulrika Karlssons motion om Vaccinationstvång

 

 Ulrika Karlsson

Karlsson_motion

Karlssons yrkande lyder så här:

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de obligatoriska momenten gällande vaccination av barn och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att använda verktyg som t.ex. reducerat barnbidrag och rätten till maxtaxa vid barnomsorg i syfte att uppnå att fler föräldrar låter vaccinera sina barn, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

   

Motivering

Mässling är en mycket smittsam och allvarlig sjukdom. Före introduktionen av vaccin mot mässling år 1971 hade de flesta barnen i Sverige haft sjukdomen vid 15 års ålder och flera hundra dog årligen. År 1981 rapporterades det 3 540 fall i Sverige och i slutet av 1980-talet stoppades den inhemska smittan.

Enligt Folkhälsomyndigheten har det under 2000-talet rapporterats om färre än 60 fall per år. Alla dessa fall har haft koppling till smitta utomlands. Majoriteten av dem som insjuknar har varit ovaccinerade. Nu ser vi rapporter om ökat antal fall som smittats här i Sverige. Det senaste året har det skett en markant ökning av mässling som smittats i Sverige. Under år 2016 smittades i Sverige tre personer, under endast januari och februari år 2017 smittades hela tio personer. Enligt det Europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC) är ökningen av mässlingsfall en allmän trend i hela EU. Fortfarande skördar mässling liv inom Europa. Värst drabbat är Rumänien med 1500 fall som insjuknat i mässling år 2016.

Mässling är enligt WHO en av de främsta orsakerna till dödsfall bland barn. De som är mest utsatta för den största risken av mässling och sjukdomens komplikationer är ovaccinerade minderåriga barn. Samt ovaccinerade gravida kvinnor och de personer som trots vaccination ej utvecklat immunitet mot mässling. Införandet av mässlingvaccination världen över minskade antalet dödsfall mellan år 2000 och 2015 med hela 79 %. Fortfarande, år 2015, avled 134 200 personer av mässling – de flesta innan de hunnit fylla fem år. Det är 367 dödsfall om dagen eller 15 dödsfall per timme. WHO har därför satt upp som mål att mässling ska elimineras i fem av sex världsregioner till år 2020. År 2000 vaccinerades 73 % av världens barn. År 2016 vaccinerades 85 % av världens barn. Den ökningen i andelen vaccinationer har av WHO uppskattats räddat 20,3 miljoner människor.

Mässling ingår i Sveriges allmänna vaccinationsprogram för barn. Folkhälsomyndigheten beskriver Sveriges allmänna vaccinationsprogram för barn som ett nationellt vaccinationsprogram där vårdgivare är skyldiga att erbjuda alla barn kostnadsfria vaccinationer. I vaccinationsprogrammet ingår difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b (Hib), pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och humant papillomvirus (HPV).

Sedan den 1 januari 2013 är det obligatoriskt att alla som vaccinerar barn och ungdomar inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet ska rapportera till ett nationellt vaccinationsregister, som infördes enligt beslut av riksdagen, Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (proposition 2011/12:13:123). Enligt Folkhälsomyndigheten har Sverige, i och med detta register, fått ett bättre verktyg för uppföljning och övervakning av nationella vaccinationsprogram vad gäller vaccinationstäckning, skyddseffekt, vaccinsvikt och biverkningar. Uppgifter som lämnas till det nationella vaccinationsregistret skyddas av absolut sekretess, statistiksekretessen, genom 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen. Undantag från denna absoluta sekretess får endast göras för 1) forskningsändamål efter godkännande av etisk kommitté, 2) statistikändamål, 3) uppgifter som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde, samt 4) helt avidentifierade uppgifter, som varken direkt eller indirekt kan hänföras till en viss person.

Smittskyddsinstitutet har tittat på vaccinuppföljning i andra länder (Bilaga 8 till Regeringsuppdrag 2013 Vaccinuppföljning). I denna beskriver Smittskyddsinstitutet att liknande register, i andra länder, i regel fyller andra syften än enkom vaccinationsregistrering som t.ex. för att skicka kallelser till vårdnadshavare och påminnelser om vaccination samt för att kontrollera vaccinationslager.

I flera andra länder finns såväl obligatoriska moment och vaccinationstvång, som vaccinationskrav för erhållandet av vissa välfärdstjänster, förmåner eller bidrag. Några exempel. Italien har infört vaccinationstvång mot tio-tolv sjukdomar och belägger den familj i Italien som inte vaccinerar sina barn med dryga böter om flera tusentals kronor. Även Frankrike och Tyskland har vaccinationstvång. Frankrike har höjt antalet obligatoriska vaccinationer från tre till elva. I Tyskland är förskolepersonal skyldig att anmäla föräldrar som inte vaccinerar sina barn och böterna för de familjer som inte vaccinerar sina barn är höga. Vissa delstater i USA har infört vaccinationstvång. I Australien förlorar den familj som inte vaccinerar sina barn rätten till barnbidrag och andra skatteförmåner för familjer, enligt principen om ingen vaccinering, inga pengar. Det kan röra sig om 100 000 kronor per år och barn.

Vi vet att vaccinationer av barn räddar liv. Trots det uppmuntras människor i Sverige att inte vaccinera sina barn, eller att medvetet smitta sina barn med sjukdomar som vi vet skördar liv. Vid mässling drabbas ett av tjugo smittade barn av någon form av komplikation, som lunginflammation eller hjärnhinneinflammation. När trenden är att allt fler aktivt väljer att inte vaccinera sina barn så riskeras hela det Svenska allmänna vaccinationsprogrammet. Detta eftersom minst 95 % av befolkningen måste vara vaccinerad för att t.ex. sjukdomen mässling inte ska spridas.

Det är av största vikt att barn och föräldrar är trygga. Att barn i största möjliga utsträckning skyddas från smittsamma och allvarliga sjukdomar. Skyddet för barn, när familjer i närmiljön medvetet väljer att inte vaccinera, behöver stärkas. Det finns anledning att se över så väl de obligatoriska momenten som sekretessen i det Svenska allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det nationella vaccinationsregistret borde kunna användas för att underlätta för vårdnadshavare och vårdgivare att göra rätt. Det vill säga användas för att skicka kallelser och påminnelser. Vidare borde det nationella registret kunna användas för att stärka de obligatoriska momenten i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet. Jag vill att regeringen ser över detta. Vidare bör möjligheten ses över att använda verktyg som t.ex. reducerat barnbidrag och rätten till maxtaxa vid barnomsorg i syfte att uppnå att fler föräldrar låter vaccinera sina barn.

// Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

 

//Sara Boo, Ordförande NHF Sweden
Bildkälla: Riksdagen

Arkelstens motion: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021949

Karlssons motion: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5023171

 

 

(15006)