Eko är här för att stanna! Ditt val påverkar mer än du tror. Tack vare det stora konsumentintresset för eko-produkter så anordnades det en inspirationsdag för omställning till ekologiskt jordbruk i Halland, för att puffa på de bönder som vill gå över till ekologisk produktion. I och med den ihållande trenden att människor köper mer och mer ekologiska produkter så vågar även allt fler bönder att ställa om till ekologiskt jordbruk, en omställning som tar flera år och således innebär en stor satsning. 

Miljöskydd, Naturvård, Ekologi, Eco, Bio

Här är några röster från inspirationsdagen:

Sven Svensson, i 80-årsåldern, var med på den tiden då konstgödsel knappast användes och bekämpningsmedel inte fanns.

– För sjuttio år sedan var hela det svenska jordbruket nästan helt ekologiskt. Det är konstigt att man efter 70 år ska behöva en hel dag för att övertyga folk om att de ska odla ekologiskt!

Pauliina Jonsson, rådgivare från Växa Sverige, talade lyriskt om odlarglädje och om njutningen att gå genom fält utan att behöva riskera få växtskyddsmedel på sig.

– Vi slipper använda de miljöfarliga kemikalierna. Klimatmässigt har vi inte nått fram inom ekoodlingen men vi sparar på vårt grundvatten.

Ted Stenshed, KLS Ugglarps AB:

– Eftersom konsumenterna nu vill ha mer eko så måste vi se till att vi kan tillfredsställa den konsumtionen inom Sverige. Vi vill ju inte ha en massa import.

Grönsaker, Korg, Morötter, Tomater

 

Vadå ekologiskt? Är det verkligen bättre? Vad innebär det?

Egentligen så är ekologisk odling den odlingsform som människan sen urminnes tider begagnat sig av, där ut­gångspunkten varit naturens egna förutsätt­ningar. Man använder sig av naturliga odlingsmetoder med mångfald, naturlig gödsel och biologiska, naturliga bekämpningsmetoder. I och med industrialiseringen gick jordbruket bort från vad naturen naturligt kan ge och över till vad naturen kan producera under artificiell inverkan, med konstgödsel, monokulturer och bekämpningsmedel i form av gifter.

Ekologisk produktion definieras i dagsläget av en förordning som antagits av Europeiska Unionens Råd vilken sä­ger att:

”Ekologisk produktion är ett övergri­pande system för jordbruksverksamhet och livsmedelsproduktion där man kom­binerar bästa miljöpraxis, stor biologisk mångfald, bevarande av naturresurser, tillämpning av stränga djurskyddskrav och en produktionsmetod som motsvarar förväntningarna från de konsumenter som föredrar produkter som har fram­ställts med användning av naturliga äm­nen och processer”.

 

Grundtanken bakom ekologisk produk­tion, är ett långsiktigt hållbart jord­bruk med största möjliga miljöhänsyn, resurshushållning och självförsörjnings­grad som strävar efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jorden och vattnet, djurens hälsa och växternas kon­dition. I Ekologisk odling tillåts inte GMO, genetiskt modifierade grödor. Själv kan jag inte låta bli att undra – är det inte just detta jordbruk vi vill ha? Hur kan det ens finnas något alternativ? Det är du som väljer vad du vill ha på din tallrik – det är du som styr bonden genom dina eko- logiska eller ologiska val!

Ko, Kalv, Boskap, Materiel, Brown, White

Länsstyrelsen i Halland om ekologisk produktion 

För dig som funderar på att börja med ekologisk produktion eller nyligen har lagt om, erbjuds kostnadsfri rådgivning inom växtodling, trädgårdsodling, animalieproduktion, ekonomi och byggnadsfrågor. Så här skriver Länsstyrelsen på hemsidan:

“Efterfrågan på ekologiska produkter är stor. Detaljhandeln säljer mer och mer ekologiska varor, och både storkök och restauranger efterfrågar alltmer ekologiskt. Både EU och Sveriges regering stödjer en ökad ekologisk produktion dels genom miljöersättning till den som producerar ekologiskt och dels genom att subventionera kompetensutveckling om ekologiskt.”

Det är bråttom att be om rådgivning, passa på medan det finns pengar kvar från gamla landsbygdsprogrammet! uppmanade Barbro Kindt från Länsstyrelsen på inspirationsdagen. (Gäller Halland)

 

Ekologiskt bra för både miljö och hälsa

Inspirationsdagen arrangerades av LRF Halland, Länsstyrelsen, Växa, Studieförbundet Vuxenskolan och Ekologiska odlarna i Halland, sedan man hade tagit del av rapporten ”EKO:logiskt eller ologiskt?

Rapporten har tagits fram av strategi- och affärsutvecklingsbolaget Macklean. Initiativet att inspirera bönder till att odla ekologiskt är ett bra bevis på att samhället faktiskt agerar efter konsumentens val, att utbudet ändras genom våra medvetna val. Människor blir allt mer medvetna om att ett ekologiskt jordbruk är lösningen för ett långsiktigt hållbart jordbruk, utan gifter och kemikalier och där djuren får vistas i en så naturlig miljö som möjligt, och där man satsar på djurhälsoarbete som grundas på förebyggande av sjukdomar  istället för medi­cinering.

Hjälp bonden att göra det värt besväret att ställa om till ekologiskt jordbruk genom att köpa ekologiskt. Säg till din butik att köpa hem ekologiska varor. Det gör skillnad! Samhällsinsatser har redan startat på olika håll så att det rör sig mot eko med stormsteg. Inte minst projektet med att utropa GMO-fria zoner. Allt fler människor blir allt mer medvetna om att ett konventionellt jordbruk inte är en hållbar lösning i längden.

Vallmo, Blomma, Natur, Fältet


Det framförs titt som tätt kritik mot ekologisk mat. Vad säger egentligen kritikerna?

Trots att konsumenterna är positiva till eko så verkar det finnas en stark lobbygrupp mot ekologiskt och den här artikeln vore inte komplett om man inte bemöter den kritiken så konsumenten kan göra ett medvetet val. Några professorer vid SLU, Statens Lantbruksuniversitet skrev ett debattinlägg i november 2014 i DN där de ansåg att konsumenterna varken får bättre livsmedel eller en bättre miljö om de köper ekologiskt odlad mat. NHF Sweden kommenterar deras kritik nedan. KRAV bemöter kritiken här.

KRITIK 1:
De omfattande stöden för ekologisk odling – cirka 500 miljoner per år – skulle göra större samhällsnytta om de användes i det vanliga jordbrukets fortsatta miljöanpassning.

 

NHF Sweden svarar: Vad vi behöver är en giftfri planet och betydligt mindre jordbrukskemikalier. Jordbrukskemikalierna är den 5:e vanligaste dödsorsaken i världen. Vad kan vara en större samhällsnytta än att rädda liv, och förhindra sjukdomar och lidande som jordbrukskemikalierna innebär världen över?
Den sammanlagda kostnaden för sjukdom och skador till följd av bekämpningsmedel som används vid småskaligt jordbruk i Afrika söder om Sahara kan sammanlagt nå över 600 miljarder svenska kronor, räknat från 2005 till 2020.

 Herbicid, Avignon, I Risfält

Bönder ska inte riskera sin hälsa bara för att de valt att vara bönder och att odla vår mat – var är logiken att odla mat med gifter? Vem vill ha förgiftad mat? Ska människor bli sjuka för att jordbruk som odlas med gifter anses lönsamt? Det går dessutom inte att miljöanpassa konventionellt jordbruk som baseras på gifter och kemikalier – det kan aldrig bli miljövänligt, av den enkla anledning att gifter aldrig kan bli miljövänliga!

 

KRITIK 2:
Ekologiska livsmedel är inte giftfria.

 

NHF Sweden svarar : Ett test i logik: Vad är mest giftfritt – mat som besprutas med gifter och som odlas i slam med tungmetaller och hormonstörande ämnen och andra gifter eller mat som varken besprutas med gifter och växer i förgiftat slam? Ekologiska produkter kan aldrig bli helt giftfria eftersom vi har kontaminerat den här planeten i så hög utsträckning, till och med regnvatten innehåller gifter – är lösningen då att kontaminera jorden ännu mer vilket konventionellt jordbruk leder till? Vi anser att vi måste vända trenden och om alla gick över till ekologisk odling, så skulle alla giftiga bekämpningsmedel försvinna. Bekämpningsmedel belastar jorden, och de sprids runt i vår miljö och människor blir sjuka av dem. De enda som vinner på bekämpningsmedel är de multinationella växtförädlingsföretagen som tjänar miljarder på dem årligen. Nu återfinns Roundup – världens största bekämpningsmedel även i urinen på européer. Roundup är Sveriges mest sålda bekämpningsmedel och forskning tyder på att det kan ge både läckande tarm, glutenintolerans och autism. Pesticidcocktailen kan också sänka männens infertilitet enligt forskning från DTU.

Professorernas argumentation är bakåtvänd och kan liknas vid att om det regnar in genom småhål i taket så är lösningen att borra upp hålen ännu mer istället för att försöka täta dem.

 

KRITIK 3:
Ekomaten är inte heller nyttigare än konventionellt odlad mat.

 

NHF Sweden svarar : Om 60 mineraler tillsätts en jord så finns också 60 mineraler i växterna och kan komma oss tillgodo. På konventionella jordar har jorden istället utarmats under 60 år och bara de viktigaste mineralerna har tillsatts, då blir utarming en naturlig följd. Om man bara testar de viktigaste/största mineralerna – då blir det ju ingen skillnad i studierna mellan konventionella och ekologiska grödor. Märk väl en mängd studier har ändå kunnat påvisa att ekologisk mat innehåller mer näring, tex  gällande vitaminer, mineraler, antioxidaneter mm. Den EU-sponsrade Quality low input food project hade en budget på 200 miljoner kronor och sträckte sig över fyra år – Frågan är inte längre om ekologiska produkter innehåller mer näringsämnen utan varför: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nyttigare-ata-ekologiskt-enligt-eu_609529.svd

 

KRITIK 4:
Ökad ekologisk odling försämrar allvarligt livsmedelsförsörjningen, både i Sverige och globalt.

 

NHF Sweden svarar : Ekologisk odling  är snarare lösningen globalt sett. Det som sker just nu globalt är en ökad användning av GMO-fröer och ökad användning av bekämpningsmedel, vilket har lett till mass-självmord bland bönder, ökat beroendet av de stora multinationella växtförädlingsföretagen som Monsanto. Bönderna kan inte längre ta eget utsäde utan de blir livegna genom att makten över fröerna förflyttas till några få företag. Dessa företag får makt över hela världens matförsörjning, genom att äga och patentera fröerna. Bönder som fortsätter att ta eget utsäde och bruka jorden med naturliga metoder som de gjort sen urminnes tider hotas med fängelse och böter – det som borde vara en mänsklig rättighet kriminaliseras! Länder blir mindre självförsörjande och fattigdomen ökar – se till exempel på situationen i Argentina som gått från 5% till 50% fattigdomskvot sedan de gick över till GMO. I Utvecklingsländerna blir skördarna till och med större med ekologisk odling enligt en rapport från FN.

GMO är på väg in i EU, det finns redan 146 GMO som antingen är godkända eller som kommit in i godkännandeprocessen.  Nu är det i slutstadiet på godkännandeprocessen att varje land kan bestämma om en GMO ska odlas i det egna landet, efter att grödan har godkänts avseende säkerhet i EU. Om det konventionella jordbruket fortsätter så kommer det lätt att halka in på GMO-spåret. Observera att GMO inte  tillåts i ekologisk odling. Majoriteten av de GMO-gröder som tas fram är för att tåla bekämpningsmedlet Round up.

Läs mer:
Kan ekologiskt jordbruk föda världen?
Förbjudet att byta, sälja och lagra egna frön i Colombia 

 

KRITIK 5:
Ekoodling ger inte ett lägre utsläpp av näringsämnen till yt- och grundvatten

 

NHF Sweden svarar: Ekoodling minskar utsläppet av gifter till yt- och grundvatten och till grödorna som vi ska äta. Ekoodling använder inte slam från renhållningsverken som innehåller tungmetaller, hormonstörande ämnen och andra gifter, och ekoodling använder inte bekämpningsmedel och kemikalier.

 

slam

Bilden visar vad konventionellt jordbruk tillför jorden via slam från renhållningsverken

 

KRITIK 6:
Ekoodling är inte klimatsmart.

 

NHF Sweden svarar : På vilket vis skulle Ekoodling inte vara klimatsmart? Kritikerna räknar och kommer fram till att det skulle bli 40% lägre avkastning med ekologisk odling. Det kanske man får räkna med första året, innan jordens bördighet har arbetats upp med biologiska och naturliga metoder, men ekologisk odling arbetar varje år för att öka bördigheten i jorden och det finns en mängd metoder för det och på sikt skulle en ekologisk odling kunna ge samma avkastning, vilket också redan är bevisat.

Kritikerna på SLU verkar inte känna till resultaten från det största och längsta fullskaleprojekt om ekologisk mjölkproduktion som SLU – deras eget universitet har genomfört, nämligen det vid Öjebyns försöksstation i Norrbotten under åren 1990-2002.

I projektet jämfördes två olika produktionssystem  det ekologiska och det konventionella (med handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel). 105 hektar åkermark delades i två lika stora delar, en för ekologisk drift och en för konventionell drift. Det var i medeltal 50 mjölkkor i vardera drift och dessa fick sitt foder från skilda arealer. I den ekologiska delen tillämpades KRAV:s regler.

Växtodlingen gav lite lägre skörd i början, men under de sista sex åren gav den ekologiska driften lika stor skörd som den konventionella. Balansen mellan tillförd och bortförd näring var bättre i den ekologiska driften.

Den ekologiska odlingen läckte ut mindre mängder av kväve, fosfor, kalium och kadmium, än den konventionella odlingen med handelsgödsel. Det fanns även klart lägre halter av kadmium i slaktkropparna i den ekologiska driften.

Dessa resultat visar alltså att ekologiskt jordbruk inte alls skulle medföra avsevärt lägre skördar, utan tvärtom bidra till ett miljömässigt bättre jordbruk i Sverige.

Att döda jorden med kemikalier och bekämpningsmedel är ingen bra strategi i längden. I jorden lever bakterier, svampar och maskar som lever i symbios med plantan och dessa små organismer behövs för att få friska och högavkastande växter. I konventionell odling tar man ingen hänsyn till detta samspel mellan jord, jordorganismer och gröda men detta samspel tar tid att bygga upp vid omställning till eko. När det väl har byggts upp så är ekoodlingen mer klimatsmart. Man kan även arbeta med metoder där man fixerar kväve i jorden, eller använda kvävefixerande växter, istället för att använda konstgödsel – snacka om klimatsmart!

Under tiden så kan man arbeta på att  minska sitt matsvinn, äta mer säsongsanpassat, äta mindre kött och välja det kött man äter med omsorg om man vill vara klimatsmart. Ekologisk odling har fungerat i tusentals år – konventionell odling faller på att den förgiftar vår miljö, och oss själva. Vi kan inte fortsätta att såga av den gren som vi sitter på!

 

 

// Sara Boo, Ordförande NHF Sweden

 

Källa: http://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/halland/2015/02/stort-intresse-for-ekoproduktion-i-halland/#.VN4_FAA5-NM.facebook

Källa: http://ekolantbruk.se/pdf/29490.pdf

Källa: http://www.krav.se/

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/lantbruk/utbildning-och-radgivning/Pages/Ekologisk_produktion.aspx

Källa: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/vi-maste-fa-kontroll-pa-kemikalierna

Källa: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ekologisk-odling-vagen-till-svalt_4105533.svd

Källa: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ekologiskt-jordbruk-ger-lika-stor-skord_4112483.svd

 

 

(3614)

2 thoughts on “Att just du väljer eko-logiskt och inte ologiskt gör skillnad”

  1. Pingback: Ekologiskt bra för både miljö och hälsa | Hälsa & Kroppsekologi Nyhetsbrev

  2. Pingback: – NHF Sweden i Landsbygdsuppror

Comments are closed.