xray

Det hela börjar med att NHF Sweden uppsöks av en svensk kvinna som är utbildad till kiropraktor i Odense, Danmark – en utbildning med hög status där studenterna även utbildas i att ta röntgenbilder samt att avläsa dessa. Hon berättar något upprört att trots att hon är utbildad i röntgenteknik och har legitimation i Sverige så får hon inte lov att syssla med röntgen i Sverige men om hon åker till Danmark så får hon lov att utföra det där. Detta lät så absurt så att jag var tvungen att gå till botten med detta.

Mitt första steg var att kontakta Michael Zazzio som är NHF Swedens sakkunnige när det gäller hälso- och sjukvårdsfrågor. Han berättade:

Michael Zazzio

– Enligt sjukvårdslagen så får vem som helst ställa diagnos utifrån kompetens. Kompetens kan vara såväl formell som reell. Den som ytterst bestämmer om kompetens är verksamhetschefen för kliniken.

Okej, då var det som jag trodde, tänkte jag. Nästa steg var att ställa frågor till myndigheterna. Jag ställde samma frågor till både Socialstyrelsen och till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Jag fick svar från SoS men även IVO sände sina svar till Socialstyrelsen som i slutändan ansåg att det är IVO:s svar som ska gälla. Så här kommer svaren i turordning från IVO, förmedlad via SoS, med min ursprungliga fråga först:

Hej,

En svensk kiropraktor som är utbildad i Danmark och med svensk legitimation berättar för mig:

I hennes utbildning ingår både att läsa och ta röntgenbilder och efter avslutad utbildning får hon även lov att i Danmark utföra dessa moment, men hon berättar att trots svensk legitimation så får hon inte lov att arbeta med dessa moment i Sverige.

  • Jag undrar om detta är sant och om det är så, så undrar jag vilken lagstiftning ni stödjer er på ifall dessa svensklegitimerade kiropraktorer inte skulle få lov att utföra det som de enligt utbildningen har kompetens för. 

IVO: Att ställa diagnos är inte förbehållet någon viss kategori inom hälso- och sjukvården utan det finns istället regler i patientsäkerhetslagen att hälso- och sjukvårdspersonal inte skall åta sig något som de saknar kompetens för. Se principerna för att ställa diagnos i Socialstyrelsens pm ” Vem får göra vad….”  även om promemorian till vissa delar är föråldrad så gäller fortfarande dessa grundläggande principer. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-101-5 se sidan 15 ff se även patientsäkerhetslagens 6 kap https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/#K6

(SoS hänvisar även till följande publikation
 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/12727/1997-10-14.pdf)

  • Har en legitimerad röntgenutbildad kiropraktor rättigheten att skicka remiss till röntgen? Om svaret är ja, får de då även se bilder och/eller skriftligt utlåtande tillsänt sig från röntgenavdelningen och ha en adekvat dialog med röntgenavdelningen?

IVO: En remiss är en förfrågan om någon annan vårdgivare vill utföra en uppgift i en vårdkedja. Remissen kan avvisas och då ligger ansvaret kvar på den som utfärdat remissen. Vårdgivare brukar ta interna rutiner för hur remisserna skall hanteras internt och även sluta avtal med andra vårdgivare om tjänsten utförs till andra. Någon ”rättighet” att disponera andra vårdgivares resurser finns därför inte bara genom att utfärda en remiss. Det finns regler för remisshanteringen så att ingen patient glöms bort se mer http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-10-11

  • Har en kiropraktor rätt till vårdavtal med Landstinget? Är Landstinget enligt lag tvingade att samverka med legitimerade kiropraktorer?

IVO: Svar nej. Landstinget kan om så bedöms lämpligt överlåta ansvaret för hela eller delar av sin skyldighet att tillhandahålla landstingets invånare hälso- och sjukvård. Se hälso- och sjukvårdslagen 3 § 3 st https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso–och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/

  • Får en legitimerad röntgenutbildad kiropraktor lov att köpa en röntgenutrustning, till sin privata klinik? Finns det någon lagstiftning som förbjuder kiropraktorn att köpa och använda den – i så fall så vill jag veta i vilken paragraf i lagstiftningen detta regleras.

IVO: Svar ja. Röntgenutrustning är s k medicinteknisk utrustning som säljs fritt. Se mer Läkemedelsverkets information bl a http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/

Human Spinal Columnby cooldesign

Oj, tänkte jag. Desinformationen kom inte från myndighetshåll.  Jag beslöt då att även fråga LKR, Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, för att höra mig för i frågan.

 

Hej,

En svensk kiropraktor som är utbildad i Danmark och med svensk legitimation berättar för mig:

I hennes utbildning ingår både att läsa och ta röntgenbilder och efter avslutad utbildning får hon även lov att i Danmark utföra dessa moment, men hon berättar att trots svensk legitimation så får hon inte lov att arbeta med dessa moment i Sverige.

  • Jag undrar om detta är sant? Får en legitimerad kiropraktor som har utbildning i röntgen verkligen inte lov att syssla med detta i Sverige?

LKR: Det stämmer. Svensk reglering styr detta.

  • Har en legitimerad röntgenutbildad kiropraktor rättigheten att skicka remiss till röntgen? Om svaret är ja, får de då även se bilder och/eller skriftligt utlåtande tillsänt sig från röntgenavdelningen och ha en adekvat dialog med röntgenavdelningen?

LKR: Man har rätt att skicka remiss. Däremot accepterar inte landstingen remiss om man inte har ett landstingsavtal som även inkluderar offentligt finansierad röntgenundersökning. Detta skiljer sig avsevärt runt om i landet. Ett alternativ är att remittera till privatfinansierad röntgen i de städer detta finns att tillgå.

Om man får se bilder eller bara utlåtandet per automatik beror på journalsystem eller rutiner i landstinget. Normalt ser man bara utlåtandet men kan erhålla bilderna till viss kostnad.

  • Har en kiropraktor rätt till vårdavtal med Landstinget? Hur får kiropraktorn ett vårdavtal?

LKR: I nio landsting finns kiropraktorer med landstingsavtal. Hur och vem som får det beror helt på landstingets sätt att upphandla tjänsten eller att implementera vårdval.

  • Kan legitimerade röntgenutbildade kiropraktor köpa egen röntgenutrustning i sin privata klinik?

LKR: Inte i Sverige, men i Danmark.

 

NHF Sweden har upplyst LKR om följande och uppmanar LKR att gå ut med korrekt information till sina medlemmar:

En legitimerad kiropraktor som har formell utbildning i röntgen får också lov att använda röntgen diagnostiskt i sin verksamhet. Röntgenutrustning är en så kallad medicinteknisk utrustning som säljs fritt och kan därför köpas in av en kiropraktor för att användas i den kliniska verksamheten. Detta har bekräftats av både Socialstyrelsen och IVO.

Avslutningsvis kan sägas att varken IVO eller Socialstyrelsen förbjuder kiropraktorer att röntga, men man måste dock följa Strålskyddsmyndighetens föreskrifter eftersom det handlar om röntgenstrålning. Denna lagstiftning är dock inte omöjlig att leva upp till, och enligt NHF Swedens åsikt så hade LKR kunnat arbetat för att hjälpa kiropraktorerna,  sina medlemmar, att nå upp till kraven som bl a handlar om att ha en röntgenutbildad legitimerad läkare som är strålskyddsansvarig – istället för att säga att det är olagligt.

 

// Sara Boo, ordförande NHFSweden

 

Bild: Freedigitalphoto “Human Spinal Column” by cooldesign och “X-ray Pelvis And Spinal Column” by PinkBlue

(3523)