NHF Sweden fick brev från Vidarkliniken/Ursula Flatters med anledning av att vi under förra året skrev ett remissvar gällande förutsättningarna för att införliva bl a antroposofiska läkemedel i den svenska läkemedelslagen (dnr S2013/8560/FS) angående artikel 16:2. Debatten som fördes i media under förra året gjorde Vidarkliniken uppmärksamma på att behovet var stort av saklig information om kliniken och de antroposofiska läkemedlen, och att faktamaterial efterfrågades. 

Vidarkliniken har nyligen låtit göra en skrift med faktamaterial om Vidarkliniken, som de bifogade, där skribenten som har en lång journalistisk erfarenhet utgår ifrån dokumenterade fakta om deras verksamhet och vårdens resultat, liksom forskning av oberoende aktörer.

Läkare,

Den antroposofiska medicinen har utvecklades i början av 1900-talet och är det äldsta och det mest utvecklade  integrativa systemet i Europa. Vårdformen har alltid utövats av läkare och har funnits inom sjukvården, som då har berikats med en helhetssyn, komplementära behandlingsformer och en ökad patientautonomi. Genom lång användning och beprövad erfarenhet har de antroposofiska läkemedlen befunnits helt patientsäkra. Flera EU-länder samt Schweiz, har redan införlivat de antroposofiska läkemedlen i sina nationella läkemedelslagar – fjorton av dem med stöd av den aktuella EU-artikeln (16:2).

Det finns legitimerade läkare med antroposofisk utbildning i ett trettiotal länder. Inriktningen har en stor utbredning och stark position i länder som Tyskland, Schweitz, Österrike, Holland och Brasilien där antroposofin ingår i respektive lands offentliga sjukvård. Inom EU finns ca 4 800 antroposofiskt utbildade läkare, 30 000 förskrivare av antroposofisk medicin och ca 2 200 vårdplatser. I Tyskland och Schweitz har antroposofisk medicin kommit allra längst. I bägge länderna finns ett antal stora antroposofiska sjukhus och sjukhuset i tyska Herdecke, nära Dortmund, fungerar dessutom som universitetssjukhus för det ansedda universitetet Witten/Herdecke. I Norden finns än så länge enbart Vidarkliniken som kombinerar skolmedicin och antroposofisk läkekonst.

Vidarkliniken har funnits i den svenska sjukvården i 30 år. All sjukvårdspersonal som arbetar på kliniken är skolmedicinskt utbildad i botten och har sedan vidareutbildning inom antroposofisk vård. Vidarkliniken har av den svenska regeringen betecknats vara av riksintresse bl a för sin individinriktade vård, sina unika forskningsmöjligheter på det integrativa vårdområdet och för sin höga patientsäkerhet. Dessutom har man sett valmöjligheten som kliniken erbjuder patienter som en demokratisk fråga.

Idag är Vidarkliniken väletablerad, patienttillfredställelsen ligger högre än på landstingssjukhusen och flera intressanta forskningsprojekt, bl a i samarbete med Karolinska Institutet har genomförts, eller genomförs, vilket bidrar till ett allt mer omfattande vetenskapligt stöd. Studierna visar positiva resultat på aktuella områden såsom stressrelaterad ohälsa, kronisk smärta, allergi och cancerrehabilitering.

Sinne, Tror, Spirit, Tvål Bubbla, Moln

 

Varje patient får en individuell behandlingsplan i enlighet med den antroposofiska helhetssynen, som upprättas i samråd mellan patient och läkare. Man lägger stor vikt vid att lyssna på patienten, och läkare har regelbundna stödjande samtal med patienten på ett sätt att denne blir delaktig i läkeprocessen. Genom olika terapier får patienten redskap som sedan kan övas och utvecklas på egen hand.

Det som är unikt för Vidarkliniken jämfört med landstingssjukvård är att patienten erbjuds omsorg som utgår från dennes totala livssituation, man tar inte bara hänsyn till fysiska aspekter, utan även existensiella, liksom ett socialt perspektiv. Man kombinerar konventionella skolmedicinska behandlingar med konstnärliga terapier, samtal, naturläkemedel, god miljö och bra, näringsrik mat med mera. Man vill betona det individuella hos varje patient och stödja patientens förmåga till självläkning.  

Konstterapi, Terapeutiska Disciplin, Bildkonst

 

Vidarkliniken erbjuder vård och rehabilitering för patienter med cancer i alla stadier, långvariga invärtesmedicinska sjukdomar, neurologiska sjukdomar, stresslelaterad psykisk ohälsa, långvariga stresstillstånd och allergiska sjukdomar. Forskning kring smärt- och stresspatienter visar att Vidarkliniken uppnår bättre långsiktiga resultat än andra vårdgivare.

Obs bilden föreställer naturläkemedel, ej specifikt antroposofiskt

Läkemedel från naturen stimulerar självläkningen, och ges som komplement till konventionella läkemedel. Medan konventionella mediciner ges för att till exempel döda bakterier, undertrycka inflammation eller lindra smärta så är syftet med de antroposofiska läkemedlen istället att stödja patientens förmåga till självläkning. Dessa förskrivs av legitimerade läkare med utbildning i antroposofisk medicin. Dessa antroposofiska läkemedel kommer från naturen, från komplexa substanser ur mineral- och växtriket och ibland från djur. Dessa läkemedel har en mycket hög patientsäkerhet och kvaliteten lever upp till de krav som EU-direktiven föreskriver för antroposofiska läkemedel.

De mest kända antroposofiska läkemedlen utgörs av mistelextrakt som har använts sedan 1920-talet som komplement i cancerbehandling. I Sverige är mistelpreparaten Iscador och Helixor registrerade som växtbaserade läkemedel för palliativ behandling av cancersjukdomar i syfte att uppnå symtomlindring och en förbättrad livskvalitet. Internationellt hör de till de mest förskrivna preparaten och i Mellaneuropa används de av ungefär hälften av alla cancerpatienter. I flera europeiska länder har de en utbredd användning även i tidiga stadier av cancersjukdomar. mistel

I skriften Vidarkliniken – Unik i Svensk Sjukvård står det:

Läkemedlen hör till de mest välundersökta komplementärmedicinska terapierna – med publicerade forskningsresultat från över 100 kliniska (patienter) och 1000 prekliniska (labb) undersökningar, där nästan alla kliniska studier visat att preparaten har positiva effekter. Bäst evidens har minskningen av biverkningar av cytostatika, strålbehandling och operation, vilket gör att dessa behandlingar kan tålas bättre och återhämtningen kan ske snabbare med färre komplikationer. Det finns även vissa belägg för minskade tumörer och en ökning av livslängden och vissa studier pekar på att mistelpreparaten kan bidra till ett förbättrat allmäntillstånd som tex ork, sömn, aptit etc. 

 

Vidarkliniken startade år 1985 och drivs utan vinstsyfte av Stiftelsen Vidarkliniken. Personalomsättningen är låg och hög patientsäkerhet upprätthålls utifrån kraven i Patientsäkerhetslagen. Verksamheten regleras av svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning samt av de vårdavtal som kliniken har tecknat med landsting och regioner. Sjukhuset tar emot patienter från sex landsting som representerar halva landets befolkning. På Vidarkliniken finns 74 vårdplatser och i genomsnitt vårdas ett tusental patienter på sjukhuset under ett år. Sedan starten har över 30 000 patienter vårdats på kliniken och mångdubbelt fler i öppenvård.

Vidarkliniken är AnthroMed-certifierad, en internationell standard som säkerställer en hög kompetens och rutiner som säkerställer patientsäkerheten. På Vidarkliniken arbetar legitimeradee läkare och sjuksköterskor som har en mångårig fortbildning i antroposofisk medicin, respektive antroposofisk omvårdnad. Kompetenskraven i antroposofisk medicin följer internationella kriterier och certifieras. På kliniken arbetar legitimerade läkare och sjuksköterskor sida vid sida med terapeuter som har genomgått specialutbildningar i antroposofiska behandlingsformer, vissa av dem fleråriga. Läkare, vårdpersonal och terapeuter har ett nära samarbete kring varje enskild patient, med läkaren som övergripande ansvarig för hela behandlingen.

Världshälsoorganisationen, WHO, uppmanar i sitt strategidokument för den kommande tioårsperioden, WHO Traditional Medicine Strategi 2014-2023, som även Sverige har skrivit under, att tillsätta nationella expertgrupper för att öka kunskapen bland vårdgivare och beslutsfattare. Strategin syftar till att underlätta för medlemsländerna att utveckla en policy och implementering som stärker den komplementära medicinens roll för folkhälsan. WHO anser att denna behöver bli tillgänglig för fler, men betonar också att det ska röra sig om områden där det finns en vetenskaplig grund av god kvalitet.

Vidarklinikens hemsida

Vidarklinikens remissvar på Socialdepartementets förfrågan dnr S2013/8560/FS

 

// Sara Boo, ordförande NHF Sweden

 

Läs mer som NHF Sweden har publicerat:

NHF Swedens yttrande angående Läkemedelsverkets utredning om Artikel 16:2 

Antroposofisk läkemedelsbehandling utövas av legitimerade läkare – de bör ha tillgång till sina medel utan restriktioner

“Vetenskap och beprövad erfarenhet”  – begreppet används som härskarteknik

Rädda Vidarkliniken

 

(4531)