hand-577356_1920
Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati, SFVH, har tillsammans med en rad andra homeopatiförbund som organiserar homeopater och en homeopatiskola samt en branschorganisation skrivit ett brev till Kungliga Vetenskapsakademin, KVA. I brevet kritiserar de KVA för att vara ovetenskaplig och icke objektiv när det gäller det sätt som KVA hanterar homeopatin. Brevet i sin helhet följer här: 

KVA bryter mot vetenskaplig objektivitet

Då Kungliga Vetenskapsakademin anordnar en föreläsning om ett vetenskapligt ämne, som vi anser att homeopati är, bör man hålla sig till de spelregler som vetenskapsmän själva uppställt.

Kungliga Vetenskapsakademin är en mycket anrik institution och skall, som namnet anger, även sprida kunskap om vetenskapen och då menar man forskning som publiceras i vetenskapliga publikationer. Vanliga publikations-kriterier innefattar då att arbetet granskas av oberoende referenter eller av en opponent. Granskaren skall kontrollera om argumentationen är saklig. Vetenskapen skall även vara objektiv!

Den 23/10 2017 inbjöd Kungliga Vetenskapsakademin till ett seminarium om homeopati där man mycket påtagligt åsidosätter reglerna för ett vetenskapligt seminarium. Då de flesta inom den medicinska kretsen vet att Dan Larhammar är en stark motståndare till allt vad alternativmedicin heter och framför allt mot homeopatin är det synnerligen oetiskt att inte inbjuda någon försvarare av den homeopatiska läkemetoden. Skall Kungliga Vetenskapsakademin ha ett seminarium i ett ämne, i detta fall homeopati, bör/skall man rimligtvis låta en i ämnet kunnig person, föreläsa. Dan Larhammar har inte, oss veterligen, studerat vid någon homeopatisk skola och kan därför inte uppvisa examen i homeopati. Han har heller inte, såvitt vi vet, behandlat någon patient, vare sig med allopati eller homeopati. Dan Larhammar har sedan många år hävdat att homeopatisk medicin saknar effekt. Han har kallat homeopati för bluffmedicin.

Robert Hahn, forskningschef på Södertälje sjukhus, har gjort en mycket noggrann metaanalys av 230 vetenskapliga undersökningar av homeopatin och funnit att resultatet är dubbelt så bra som placebo. Menar Kungliga Vetenskapsakademin att Robert Hahns metaanalys är fel? Om så är fallet ber vi vänligen att ni låter någon granska hans arbete och påtala vad som är fel!

Oavsett vad en sådan granskning kommer fram till, hävdar vi att genom att inte inbjuda en företrädare för homeopatin så är inte Kungliga Vetenskapsakademin objektiv och handlingen anser vi även vara oetisk.

Vi vill även påpeka att edert val av nobelpristagaren år 2008, Luc Montagnier, säger:

Jag kan inte säga att homeopatin har rätt i allt. Vad jag kan säga nu är att de kraftigt utspädda lösningarna, som används i homeopatin, är rätt. Kraftiga utspädningar av någonting är inte ingenting. De är vattenstrukturer som imiterar originalmolekylerna.

 

Vi ser fram mot edert svar angående Robert Hahns metaanalys och vi vill även ha en förklaring till edert, i vårt tycke, mycket oetiska handlande.

 

Marina Szöges, Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati, SFVH

Margot Granvik, Klassiska Homeopaters yrkesförbund, KHY

Gunnar Jansson, Nordiska Akademin för klassisk homeopati, NAKH

Ingegerd Berggren, Nordiska Homeopatförbundet, NHF

Irén Svensson-Nylén. Svenska Homeopaters Riksförbund, SHR

Jessica Kann Wallin, KAM – Kommittén för Alternativ Medicin

 

 

 

 

(5176)