ny-logga-nhf_space

Söndagen den 18 mars kl 10.00

 

Förslag till Dagordning

 

1. Mötets öppnande

2. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

6. Val av två rösträknare för mötet

7. Fastställande av röstlängd

8. Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår

9. Revisorernas berättelse för det föregående verksamhetsåret

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

11. Fastställande av medlemsavgifter

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för detta verksamhetsår/kalenderår

13. Beslut om arvoden

14. Ärenden väckta till årsmötet av styrelsen

15. Inkomna motioner

16. Övriga ej beslutsförda frågor

17. Val av:

a) Föreningens ordförande för en tid av två år

b) En styrelseledamot för två år

c) En revisor för ett år

d) En till tre personer till valberedningen för ett år, varav en skall utses till sammankallande

18. Mötets avslutande

 

 

Plats: Flygeln, Parkgatan 2, 365 42 Hovmantorp
Söndagen den 18 mars kl 10.00

Föranmälan senast den 8 mars
Anmälan sker till Michael Zazzio
tel: 0470-417 37
email: michael.zazzio(at)gmail.com

 

(1002)