Anders Pettersson Forneus (2)NHF Sweden vill hedra allmän- och hudläkaren, tillika homeopaten Anders Pettersson, tidigare med efternamn Forneus. Läkaren Anders Pettersson gick bort den 9 april 2014, efter en tids sjukdom och han lämnade ett stort tomrum efter sig bland familj, vänner, kollegor, homeopater och patienter. Anders Pettersson var en god medmänniska och en kämpe och stred för det som han trodde på.

Anders Pettersson var verksam i Uppsala och hade, förutom sin läkarutbildning och specialisering i allmänmedicin och dermatologi, en engelsk utbildning i homeopati för läkare. Homeopatin är väldigt utbred i Europa. Redan år 1997 berättade Anders Pettersson i en intervju om att i England, Tyskland  och  Frankrike tillämpas homeopatin av läkare och homeopatiska medel säljs på apotek. I Frankrike skrivs homeopatiska mediciner ut av var tredje läkare. Vid universitetet i Bern i Schweiz, finns en professur i homeopati. Anders Pettersson påtalade även att homeopatiska medel kan hjälpa vid de flesta besvär; de brukar vara bra vid sjukdomar som exem, smärta, yrsel, magbesvär och olika psykiska åkommor.

I Läkartidningen publicerades år 2000 en läsvärd debattartikel med rubriken ˮSeriös alternativmedicin kan vara ett komplementˮ. Artikeln var skriven av Anders Pettersson och i den tog han upp tre fallbeskrivningar.  http://www.lakartidningen.se/OldPdfFiles/2000/21521.pdf

Homeopatiska medel kan vara så pass kraftigt utspädda att det knappt finns någon enda molekyl kvar av den ursprungliga, verksamma substansen. Detta är också grunden till varför homeopatin häcklas. Det finns ju inget verksamt ämne i – och kan därför enligt vår världsbild inte fungera. Om homeopatin fungerar så måste vi alltså ändra hela vår världsbild. Kan det vara så att dessa homeopatiska läkemedel inte alls verkar kemiskt, utan att de istället innehåller någon ännu okänd, immateriell kraft som är läkande?

Av en holländsk metaanalys över forskning om homeopati, vilken publicerades i den ansedda tidskriften British Medical Journal år 1991, framgick det att utav 105 homeopatiska studier visade 81 av dem på en positiv effekt. Läs mer: http://dagenshomeopati.se/2013/01/15/tidig-meta-analys-visade-god-effekt-av-homeopati/

Anders Pettersson var en ivrig förespråkare för homeopatisk behandling men det sågs inte med blida ögon utav hans läkarkollegor, vilka anmälde honom till Socialstyrelsen som omgående inledde en utredning. Det blev därefter en utdragen process där Anders Pettersson fälldes i ett ansvarsmål i HSAN. HSAN:s beslut överklagades till Förvaltningsdomstolen som även den utdömde disciplinåtgärden tre års prövotid. Domen överklagades till Kammarrätten som fastställde Förvaltningsrättens dom, trots att det under den muntliga förhandlingen i Kammarrätten bevisades att Socialstyrelsen hade ljugit i sina anklagelser. Socialstyrelsens tjänstemän hävdade nämligen att två patienter inte skulle ha fått korrekt, skolmedicinsk behandling.

En svensk professor i specialiteten hade emellertid gått igenom journalerna och skriftligt utfärdat ett intyg till rätten, ett intyg som visade att Anders Pettersson faktiskt hade, enligt gällande behandlingsriktlinjer, givit de båda patienterna korrekt, skolmedicinsk vård och behandling – som om den var direkt hämtad ur handledningen för läkare! Det fanns således ingenting klandervärt i Anders Pettersson sätt att diagnostisera och behandla. Trots det så fälldes han i Kammarrätten. Rättsrötan var därmed bevisad, sade Anders till mig och han var mycket upprörd över detta rättsliga övergrepp.

Anders sinnesstämning lindrades inte av det efterföljande telefonsamtalet med Socialstyrelsen då Anders undrade om tjänstemannens yttranden var något som Socialstyrelsen verkligen stod för. Tjänstemannen, som var myndighetens tillsynsläkare, specialiserad i allmänmedicin, skrek ”Jag ÄR Socialstyrelsen” . Jag höll på att falla baklänges när jag fick höra ljudupptagningen. Målet avgjordes slutligen i Högsta Förvaltningsdomstolen som fastslog att de tidigare domarna som hade utdömts var felaktiga och Anders Pettersson frikändes.

Jag kämpade tillsammans med Anders Pettersson med det juridiska arbetet och efter sju års kamp fick han rätt och domen HFD 6634‑10, vilken vann laga kraft hösten 2011, blev vägledande.

Klausul, Advokat, Codex, Bud, Domstol

Domen fastslår att legitimerad medicinsk personal har rätt att ordinera en alternativ behandling så länge patienten samtidigt får skolmedicinsk behandling och under förutsättning att den alternativa behandlingen är ofarlig.

Det är Socialstyrelsen (numera IVO) som har bevisbördan när det gäller att bevisa om en alternativ metod är skadlig eller inte.

 

Den vägledande domen utgör den högsta formen av lagstiftning och gäller före både lag, förarbete och proposition. Den 17 juni 2013 genomfördes ett sammanträde då Anders Pettersson och jag träffade IVO:s företrädare: generaldirektör Gunilla Hulth Backlund, chefjurist Anna Sundberg och Thomas Mehralizadeh som arbetar på IVO:s malmökontor. På Anders Petterssons fråga om de tre kände till domen HFD 6634-10 och innehållet i den, svarade de alla att denna dom hade de ingen aning om. Under mötet bevisades även att Thomas Meralizadeh hade begått ett tjänstefelsbrott emot Socialstyrelsens interna föreskrifter när han på generaldirektör Lars-Erik Holms order inledde ett nytt tillsynsärende, omedelbart efter det att det föregående ärende mot en sjukvårdslegitimerad person just hade avslutats. Thomas Mehralizadeh svarade, under mötet på IVO, att han inte tänkte svara på några frågor om varför han hade gjort så och han tänkte inte heller kommentera det hela trots att han i egenskap av myndighetsutövare är skyldig att svara på frågor. Sammanträdet är inspelat.

Anders Petterssons arbete på hälso- och sjukvårdens område hjälpte många patienter. Hans arbete med hälso- och sjukvårdslagstiftningen ledde till att myndighetsutövares lagöverträdelser och deras inkompetens avslöjades i många hänseenden. Jag förvaltar nu detta kunskapsarv och arbetar, med min vän Anders Pettersson i tankarna, vidare med dessa allvarliga samhällsproblem då jag outtröttligt strävar vidare med att upplysa befolkningen om hur det går till på myndigheter och inom sjukvården, samtidigt som jag försöker att påverka sjukvårdspersonal, myndigheter och dess tjänstemän att följa lagen, vilket inte är särskilt lätt – något som både Anders Pettersson, jag själv och många andra har fått erfara.

Anders Petterssons arbete har aktualiserat denna nya trend som håller på att invadera vården – komplementär medicin. Målet att inte skada patienter skall utgöra den fundamentala grunden för behandling. I och med denna medicin-etiska grundprincip blir behandling med födoämnen och naturliga medel en uppenbar självklarhet, något som Anders Pettersson insåg och följde i sin läkargärning. Hälsofrihet, valfrihet i vården, är här för att stanna och tack vare Anders Pettersson är det nu befäst i lagen.

Jag med NHF Sweden vill innerligt tacka Anders Pettersson för hans insiktsfulla arbete i mänsklighetens tjänst och den medmänsklighet som han visade familj, vänner, kollegor, homeopater och patienter.

 

//Michael Zazzio, NHF Sweden

(19089)

2 thoughts on “Heder åt läkaren Anders Pettersson som möjliggjorde för läkare att arbeta med homeopati”

  1. Det Anders Petterson gjorde var stort. Han lade sig inte platt, utan han kämpade vidare och fick till slut rätt i Högsta Förvaltningsdomstolen. Även fast Socialstyrelsen inte vill erkänna, så får läkare och annan legitimerad personal numera använda homeopati “som ett komplement” inom hälso- och sjukvård.

    Petterssons jurist var kristallklar när hon sade att det är lagen som styr över Socialstyrelsen och inte tvärtom.

    Anders Pettersson kommer att gå till historien som den läkare som öppnade upp för homeopatin. All heder åt honom !

  2. Pingback: All heder åt läkaren och homeopaten Anders Pettersson |

Comments are closed.