I en unik jämförande registerstudie som är publicerad i den ansedda vetenskapliga tidskriften PLOS ONE har forskare visat att användningen av smärtlindrande läkemedel efter 90 dagar minskade till hälften för smärtpatienter som hade fått integrativ vård på Vidarkliniken.

I studien jämförde man också med motsvarande, matchade patienter som fått ”vanlig vård” där förskrivningen av smärtläkemedel istället nästan fördubblades. Skillnaderna mellan patientgrupperna ökade också över tid och var ännu större efter 180 dagar. Före vårdinsatserna uppvisade de båda patientgrupperna däremot inga signifikanta skillnader i förskrivning. Studien visar även att antalet återbesök inom slutenvården tycks vara lägre för smärtpatienter som hade fått den integrativa vården.

I studien ingick 213 kvinnor som fått integrativ vård med antroposofisk inriktning vid Vidarkliniken och 1.050 matchade kontrollpatienter inom den vanliga vården inom Stockholms läns landsting, totalt 1.263 patienter. Studien har gjorts av forskare anknutna till IC – Integrative Care Science Center, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Samueli Institute i USA samt universiteten i Coburg och Bad Tölz i Tyskland. Det är första gången som forskare har jämfört trenderna för läkemedelsförskrivning och kostnader över tid för patienter i konventionell respektive integrativ vård.

Smärta i olika former är ett problem som berör väldigt många och som för med sig både stort mänskligt lidande och stora kostnader för samhället. Det handlar om över en halv miljon människor i Sverige och åtskilliga tiotals miljarder kronor i uppskattade totala samhällskostnader.

Det resultat som forskargruppen har kommit fram till är mycket intressant, menar Vidarklinikens verksamhetschef Conny Mathiesen.
– Det vi kan säga är att resultaten av studien, när det gäller Vidarklinikens patienter, stämmer bra med vad vi ser i vår kliniska vardag. Nämligen att vi ofta lyckas hjälpa kroniska smärtpatienter att hantera sin smärta på ett varaktigt sätt. Det som är typiskt för vår rehabilitering är att den utgår från individens egna ansvar och delaktighet. Inriktningen är att stärka hela individen både kroppsligt och själsligt. Vi ser att många patienter på så sätt bättre klarar att leva med sin smärta, får högre livskvalitet och att man därför också tycks bli mindre beroende av smärtstillande läkemedel.

Läs mer: Vidarkliniken

(2125)