Möte, Tillsammans, Samarbete, Personlig

Hälso- och sjukvårdsnämnden försvarar Vidarkliniken i sitt yttrande. SD hade lämnat in en motion om att Region Skåne omedelbart skulle avbryta samarbetet med Vidarkliniken, med motiveringen att det inte skulle baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och att det är alternativmedicin. Det märkliga är att SD:s enda referens går till en enkel artikel av skeptikerföreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning).

VoF har till uppgift att eliminera det som inte passar in i deras världsbild, och det är allt sådant som de betecknar som alternativmedicin. Vidarkliniken bedrivs av läkare som är under IVO:s tillsyn och det finns därför ingen anledning att bedriva hetsjakt mot kliniken.

Bara ett par kommentarer innan vi går in på Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande. 


Vad det gäller
begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” så vet varje någorlunda lärd individ att begreppet saknar definition trots att begreppet återfinns i vår lagstiftning. Begreppet saknar definition i både lag, betänkande, förarbete, proposition, vägledande domar och kommittédirektiv. Europarätten gör gällande att lagar måste vara klara, tydliga och begripliga. I Sverige används begreppet härskartekniskt av eliten för att få bort terapier som man vill eliminera.
Läs mer: https://thenhf.se/vetenskap-och-beprovad-erfarenhet-begreppet-anvands-som-harskarteknik.

Eliten kräver ofta att studier ska vara randomiserade, kontrollerade och dubbelblinda och har det som riktmärke när de angriper terapier som de ringaktar, men sanningen är att om det kriteriet ska vara vägledande – då hade det inte funnits mycket kvar av vare sig vår sjukvård eller tandvård. Det finns nästan inget inom skolmedicinen som är så beprövat som antroposofin. Vidarkliniken har funnits i den svenska sjukvården i 30 år och har en hög kundnöjdhet och har befunnits vara helt patientsäkra.Mediciner, Cure, Tabletter, Apotek

Antroposofiska Iscador godkändes år 2013 av Läkemedelsverket på följande grunder: “Iscador har nu godkänts som läkemedel för användning som del i individualiserad palliativ cancervård som adjuvans till gängse terapi. Godkännandet baseras på väletablerad medicinsk användning inom EU samt mer än 1 000 publikationer på MEDLINE sedan 1950″. Vilket skolmedicinskt preparat har 1000 studier bakom sig innan det godkänns? Källa 

 

Region Skåne anser motionen vara besvarad genom Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande:

 

Region Skåne har tecknat ett avtal med Vidarkliniken sedan den 1 maj 2015. Avtalet gäller under fyra år med möjlighet till förlängning i upp till två år. Upphandlingen avser inköp av medicinsk rehabilitering med antroposofisk inriktning för vuxna personer med framför allt tumörsjukdom, långvariga smärttillstånd, stressrelaterad psykisk ohälsa, neurologiska- och invärtes medicinska sjukdomar samt palliativ vård.

Den medicinska rehabiliteringen syftar till att med hjälp av antroposofiska metoder ge patienterna ett alternativ och vara ett komplement till traditionell medicinsk rehabilitering och behandling. Avtalet med Vidarkliniken bidrar därför till ökad mångfald i utbudet av rehabiliteringsåtgärder.

Verksamheten är hjälp i patientens ansträngningar i läkningsprocessen och erbjuder behandling där läkare arbetar tillsammans med sjuksköterska, fysioterapeut, massör, badterapeut, dietist, läkeeurytmist, konsterapeut osv. På Vidarkliniken erbjuds patienten antroposofisk medicin och metoder så att patienten med delaktighet och information ges kunskap och fördjupad förståelse avseende sin sjukdom och behandling.

Avtalet ingår i den ordinarie avtalsförvaltningen som Region Skåne bedriver. Verksamheten uppfyller dessutom de krav som socialstyrelsen föreskriver och kliniken granskas under IVO – precis som all annan hälsooch sjukvård som Region Skåne upphandlar och bedriver. De patienter som remitteras till Vidarkliniken i Järna genomgår rehabilitering indelad i fyra steg. Steg tre sker 6-9 månader efter påbörjad behandling.

En uppföljning av verksamheten planeras att genomföras när avtalet varit i gång ett år och det finns avslutade patientfall. Uppföljningen är därför inplanerad till perioden maj-juni 2016. Det har inte heller kommit till nämndens kännedom att det skulle ha framförts några klagomål gällande Vidarkliniken. Att dessutom säga upp ett avtal utan grund i avtalet skulle medföra skadeståndsanspråk på Region Skåne. Mot bakgrund av ovanstående är det hälso- och sjukvårdsnämndens åsikt att motionen är att anse som besvarad.

Källa

 

 

Det var dock bara S och MP som höll med Hälso- och Sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen om att man inte skulle bryta avtalet med Vidarkliniken i förtid och bara SD som röstade mot. Resten av politikerna (M,L,C,KD) valde att avstå men skriver att de vill säga upp avtalet med Vidarkliniken när det löper ut.

I Schweiz har man införlivat 5 alternativa terapier, däribland antroposofi, i sitt sjukvårdsystem och börjar gälla i maj 2017. De antroposofiska läkemedlen har bedömts enskilt och är redan godkända i 14 EU-länder. I Sverige har VoF-rörelsen med Dan Larhammar i spetsen dock lyckats bedriva hetsjakt på antroposofin och inga politiker och beslutsfattare verkar ha kurage att stå upp för valfrihet inom vården förutom Hälso- och Sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen i Region Skåne.

 

 

//Sara Boo, Ordförande NHF Sweden

Om du vill veta mer om Vidarkliniken så kan du läsa här:
https://thenhf.se/vass-debatt-i-lakemedelsvarlden-om-antroposofi-karin-meyer-vd-apotekarsocieteten-vs-sara-boo-ordforande-nhf-sweden/

https://thenhf.se/viktigt-brev-fran-vidarkliniken/

 

 

(1758)