DoktorshattI slutet av oktober disputerade psykologen Linda Jüris och godkändes av examinatorerna och fick sin doktorshatt. Nyligen har det dock till rektor Eva Åkesson och professor Sten Rubertsson, ansvarig för medicinfakulteten, vid Uppsala universitet inkommit allvarligt klander som jämställer Linda Jüris doktorsavhandling ”Hyperacusis – Kliniska studier och effekt av kognitiv beteendeterapi” med forskningsfusk.

Ämnet för doktorsavhandlingen var kognitiv beteendeterapi, KBT vid hyperakusi. Om man lider av hyperakusi så betyder det att man är överkänslig för ljud, ett tillstånd som är starkt korrelerat till tinnitus. I Sverige lider 5-8 procent av befolkningen av hyperakusi, och inom svensk sjukvård finns idag ingen etablerad vård eller terapi för denna patientgrupp. Det betyder dock inte att en sådan metod inte existerar, vilket även framförs i klandret. Kritiken verifieras nämligen med hänvisningar till väl kända medicinska fakta, audiologiska specialistkonferenser och specialistkongresser samt till vetenskapliga artiklar och studier som är publicerade i internationell, referentgranskad erkänd vetenskaplig, medicinsk litteratur.

NHF Sweden har tagit del utav denna kritik, skriven av den oberoende och internationellt erkände hyperakusiforskaren Michael Zazzio som har upptäckt att avhandlingen brister på bland annat följande punkter:

•  Avhandlingen har visat sig vara fullbemängd med allvarliga felaktigheter och ovidkommande påståenden.

•  Avhandlingen har förändrat och förvridit vetenskapliga sanningar.

•  Avhandlingen har förändrat och förvridit innebörden av medicinska begrepp

•  Avhandlingen har negligerat och undvikit att i dess bakgrund och historik inkludera betydelsefull forskning på området.

•  Avhandlingen har undvikit att jämföra avhandlingens egna behandlingseffekter med redan befintliga behandlingsmetoder som är baserade på studier som är publicerade i internationell, referentgranskad erkänd vetenskaplig, medicinsk litteratur.

•  Fel och osanningar har i doktorsavhandlingen upprepats ett stort antal gånger.

I klandret bevisas även att Linda Jüris av sin handledare professor och prefekt Lisa Ekselius och hennes biträdande handledare Gerhard Andersson och docent Hans Christian Larsen har förbjudits att under sitt doktorandarbete ha kunskapsamarbete med den internationellt erkände hyperakusisforskaren Michael Zazzio. Linda Jüris har därmed begränsats att skaffa sig vetenskapligt baserad och nödvändig kunskap. Detta strider mot de grundförutsättningar som alltid skall gälla för doktorandarbeten. Det skall vara en självklar och oinskränkt förutsättning för doktoranden att söka kunskap utifrån eget intresse och nyfikenhet.

Mycket allvarligt klander, som kan jämställas med forskningsfusk, riktas mot att man i en av de studier som ligger till grund för doktorsavhandlingen har filtrerat bort en stor mängd patienter – till synes för att kunna uppnå ett bättre behandlingsresultat än om samtliga patienter med hyperakusi skulle ha inkluderats i studien. Studien har dessutom stora metodologiska brister och forskarna i gruppen har visat att de inte har varit medvetna om sådana mättekniska felkällor som för andra, i ämnet insatta forskare är uppenbara och självklara.

”Mitt klander pekar ut allvarliga brister i universitetsvärldens utnämningsprocesser och visar att avsaknad av adekvat kunskap samtidigt som en redovisning av felaktiga kunskaper ändå kan leda fram till att en doktorsgrad erhålles på skattebetalarnas bekostnad” säger Michael Zazzio.

Michael Zazzio är en MEDLINE- indexerad oberoende medicinsk forskare inom audiologi (hörsel- och balansrubbningar) och är specialiserad på just hyperakusi och har för detta tillstånd tagit fram den hittills bästa, existerande behandlingsmetoden. Michael Zazzios egen hyperakusistudie visar mer än 30 gånger bättre resultat än Linda Jüris studie och trots att en doktoravhandling bör jämföra studiens resultat med redan befintlig forskning på området så har Linda Jüris helt negligerat att ta upp en sådan jämförande granskning.

Michael Zazzio har varit inbjuden huvudtalare vid flera internationella, medicinska specialistkongresser och konferenser samt suttit med i expertpaneler vid sådana vetenskapliga evenemang. Michael Zazzio har för närvarande internationella samarbeten och pågående forskningsprojekt med kliniker och forskare i flera länder och har utbildat såväl europeiska som asiatiska läkare samt har förutom i Sverige även arbetat med metoden i bland annat Norge och Indien. Han är på livstid även utsedd till hedermedlem i den spanska, audiologiska sammanslutningen AENORTA (Associación Española para la Normalización de Terapias Auditivas), i vilken han även är vetenskapligt råd och sakkunnig och han har även haft samma uppdrag i EMLA (European Medical Laser Association).

NHF Sweden ställer sig mycket frågande till varför Uppsala universitet vill föra fram en ineffektiv KBT-behandling som inte har avsikt att vare sig bota eller förbättra symtomen, utan bara är till för att lära sig att stå ut med dem. Detta är särskilt anmärkningsvärt när det finns en ofarlig behandlingsmetod som i Michael Zazzios studie botar 65% av hyperakusifallen och där alla hyperakusipatienterna erhöll en objektivt mätbar förbättring.  Michael Zazzios behandlingsmetod har även stöd i flera studier.

Den 22 november 2013 skickades klandret in till Uppsala Universitet och trots att Michael Zazzio då bad om att bli informerad om hur handläggningen av ärendet skulle gå till så har han till dags dato ännu ej fått någon som helst respons från Universitetet.

NHF Sweden avser att erbjuda Linda Jüris en möjlighet att försvara sin doktorsavhandling gentemot Michael Zazzios anklagelser.

Michael-Zazzio

INTERVJU MED MICHAEL ZAZZIO

NHF Sweden: Hur kommer det sig att du sänt in de här handlingarna med klander till Uppsala Universitet?

Michael Zazzio: Jag har upptäckt felaktigheter, utlämnande av viktiga vetenskapliga fakta samt att doktoranden har styrts på ett otillbörligt sätt utav sin handledare – sådant får inte förekomma i forskningssammanhang.

NHF Sweden: Hur menar du att doktoranden har styrts?

Michael Zazzio: Doktoranden har av sina handledare (professorer) förbjudits att inhämta information och kunskap från andra forskare samt att samarbeta med dem.

NHF Sweden: Hur vet du att doktoranden har styrts på det här viset

Michael Zazzio: Jag har fått mailsvar från vederbörande att det ligger till på det viset.

NHF Sweden: Vilka felaktigheter finns då i doktorsavhandlingen?

Michael Zazzio: I en av de vetenskapliga studierna har man filtrerat materialet troligen för att kunna redovisa ett bättre behandlingsresultat. Doktoranden har utelämnat viktiga fakta och har påstått sådant som inte har någon vetenskaplig grund. Doktoranden har inte varit uppdaterad med de senaste vetenskapliga rönen och har utav sin handledare dessutom även förbjudits att ta del av sådana rön. Felaktigheterna i doktorsavhandlingen är så pass många och allvarliga att en dylik avhandling inte borde godkännas. Avhandlingen bevisar att varken handledarna, opponenten eller examinatorerna har tillräcklig kunskap för att kunna bedöma avhandlingens kvalité. Det faktum att de har godkänt disputationen visar att svensk forskning och sjukvård inom detta audiologiska område totalt saknar kunskap och kompetens. Med avseende på det som nu framkommit så bör godkännandet dras tillbaka.

NHF Sweden: Är det något speciellt beträffande just själva sjukdomstillståndet hyperakusi som du som expert reagerat över?

Michael Zazzio: När man har utfört studierna som ligger till grund för avhandlingen så har man uteslutit nästan hälften av de 11 standardfrekvenser som man skall mäta med en standardutrustning. De har därmed på ett ovetenskapligt sätt selekterat vilka patienter som skulle komma att ingå i studien. I min egen hyperakusisstudie skulle det innebära att endast omkring 17 av alla 83 öron skulle vara kvalificerade att ingå i deras studie trots att patienterna i min studie i genomsnitt hade allvarligare hyperakusi än patienterna i KBT-studien.

De har i KBT-studien inte tagit hänsyn till hela patientens hörselkurva utan har på förhand rensat ut mycket viktiga ljudfrekvenser, troligtvis för att göra det enkelt för sig och för att kunna rapportera en bättre behandlingseffekt än vad de egentligen skulle ha fått. De har dessutom filtrerat bort patienter med svårare hörselskador, vilka även har svårare att få förbättringar på sin hyperakusi. KBT-studien inkluderade ljudterapi men studiens resultat var inte bättre än de ljudstudier som finns publicerade. Doktorsavhandlingen innehöll dock ingen jämförelse med vare sig ljudterapi eller laserbehandling av innerörat. Jag misstänker att doktoranden utelämnade alla jämförelser eftersom det hade visat hur onödigt det är att satsa på KBT när man skall behandla patienter med hörselskador.

Doktorsavhandlingen innehåller motsägelser som inte är acceptabla i veteskapliga sammanhang. Om en patient var överkänslig enbart på vissa ljudfrekvenser så påstod man, i strid med gällande definition och redan befintlig konsensusbaserad kunskap och som ett helt felaktigt antagande, att de då inte skulle lida av hyperakusi utan av fonofobi (sjuklig rädsla för ljud). Egenmäktigt definierade de hyperakusi som ett tillstånd där varje enskild ljudfrekvens under 90 dB måste medföra obehag, men i patienturvalet i en av avhandlingens underliggande studier frångick man den senare definitionen och samtliga frekvenser under 90 dB behövde då inte vara obehagliga. Ändå betecknades samtliga patienter i studien vara hyperakusispatienter. Psykologerna som genomförde arbetet vet helt enkelt inte vad de pratar om. Deras påstående står i strid med det som ett hundratal av världens mest framstående hyperakusisforskare var ense om vid den första internationella hyperakusiskonferensen som hölls den 1-2 mars 2013 i London, där jag var en av tio inbjudna huvudtalare. Ingen annan svensk var inbjuden eller deltog i den specialistkonferensen, vilket på ett tydligt sätt visar på svensk hörselsjukvårds bristande intresse för denna patientgrupp.

NHF Sweden: Vilka metoder förespråkar du för tillstånd som hyperakusi och tinnitus?

Michael Zazzio: Utan någon som helst tvekan anser jag att laserbehandling som monoterapi eller i kombination med pulserande elektromagnetfält samt analys och kontroll av fria radikaler är det som skall användas, vilket är det som är mest vetenskapligt försvarbart och som bevisligen är ofarligt. De har i korttidsutvärdering visat sig vara mer än 5 gånger bättre än KBT. I långtidsutvärdering är sådan kombinationsbehandling mer än 30 gånger så bra som KBT. Då ska man i första hand satsa på den behandlingen och inte på KBT. KBT kan man ge till dem som inte svarar så bra på laserbehandlingen, men de patienterna är mycket sällsynta. Det är sorgligt att KBT tar marknadsandelar genom att psykologerna psykologiserar alla möjliga somatiska och rent medicinska sjukdomstillstånd.

NHF Sweden: Kan man behandla hyperakusi och tinnitus med KBT?

Michael Zazzio: Nej, jag ser inte att man med någon framgång kan behandla somatiska (kroppsliga) sjukdomstillstånd med KBT. KBT är distraktionsterapi och ska inte användas när det redan finns behandlingsmetoder som är trettiotals gånger bättre. Skattebetalarnas pengar skall användas med förnuft och till den enligt publicerad forskning bästa vården. Dessutom säger Linda Jüris själv i sin avhandling att målet KBT-behandlingen inte är avsedd att bota eller eliminera sjukdomssymtomen – utan man syftar bara till att minska stressen och därmed öka livskvalitén så att sjukdomen blir lättare att leva med. Laserterapi som jag ovan beskrivit botar  i min studie 65 % av hyperakusifallen. I Linda Jüris studie vet vi inte hur många som blev bättre, bara att 12 % av den hårt selekterade urvalsgruppen (som inte hade så svåra symtom som i min studie) kunde återgå till arbetet. Det är dock inte alls klarlagt i doktorsavhandlingen om någon av just dessa patienter erhöll någon faktisk förbättring. Det är bättre att använda en metod som faktiskt botar och förbättrar på ett fysiologiskt plan, än en metod som arbetar psykologisk med avsikt att man ska stå ut med sitt tillstånd.

Läs mer: http://dagenshomeopati.se/2013/12/11/forskarfusk-michael-zazzio/

Michael Zazzios hemsida: http://www.alir.nu/medicin/

Bild: http://hattmakarna.se

(7547)

2 thoughts on “Forskningsfusk vid Uppsala Universitet om hyperakusi och tinnitus?”

  1. Pingback: Forskningsfusk vid Uppsala Universitet vid KBT mot hyperakusi

  2. Howdy! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
    There’s a lot of people that I think would really appreciate your content.
    Please let me know. Thanks

Comments are closed.