ipad-632512_1280

 

En grupp läkare från Europeiska Akademin för Miljömedicin har gett ut nya riktlinjer för att förebygga, ställa diagnos och behandla sjukdomar orsakade av elektromagnetisk strålning. Första behandlingsåtgärd bör vara reducering eller eliminering av strålningen. Läkarna ger också nya rekommendationer för högsta exponering som även skyddar mot hälsorisker med längre tids exponering, till skillnad från de som i dag gäller i Sverige vilka saknar skydd mot långtidsexponering. 

 

Alzheimers, ALS, cancer och hyperaktivitet 

I de nya riktlinjerna EMF Guidelines skriver läkargruppen att forskning, empiriska observationer och patientrapporter visar tydligt att elektromagnetiska fält (EMF) kan orsaka negativa hälsoeffekter. Strålning och kemikalier, var för sig eller i kombination, medför att kroppen utsätts för stress. Dessa faktorers påverkan på hälsan behöver uppmärksammas mer av läkarkåren och andra som arbetar med människors hälsa. Det finns starka belägg för att viss exponering för EMF innebär förhöjd risk för cancer, Alzheimers och infertilitet konstaterar läkarna liksom att elöverkänslighet är ett växande problem.

Läkarna rekommenderar kollegor att noggrant utreda huruvida ohälsosymtom har sammanfallit historiskt med exponering för olika källor av EMF. Läkare bör även utreda om EMF kan vara en orsak eller bidragande orsak vid sjukdomar som Alzheimers, ALS, cancer, samt vid tillstånd av hyperaktivitet och inlärningsproblem i skolan.

De vanligaste symtomen på exponering för EMF exempelvis från trådlös teknik är sömnsvårigheter, huvudvärk, tryck över huvudet, trötthet, utmattning, ökad stress, hjärtklappning, blodtrycksproblem, värk i muskler och leder, depression, minnes- och koncentrationsproblem, yrsel och tinnitus samt ökad infektionsbenägenhet.

 

Oxidativ stress “övertygande bevisat”

Det finns allt mer bevis för att oxidativ stress spelar en viktig roll för uppkomsten av olika ohälsoeffekter av strålning. Strålskyddsstiftelsen har under året rapporterat att 93 av 100 forskningsresultat visar att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress och att det därmed är ”övertygande bevisat”.

Vid utredning av patienter med misstänkt ohälsa orsakad av EMF bör läkare söka efter tecken på oxidativ stress, inflammatoriska tillstånd samt förändrade hormonnivåer. Andra vanliga tecken på påverkan av EMF är förändrad eller oregelbunden hjärtrytm.

 

Primär behandling – reducera strålningen

Den primära behandlingsåtgärden bör vara reducering eller eliminering av olika källor till EMF. Om reduceringen är tillräcklig får kroppen en chans att återhämta sig och ohälsosymtomen minskar eller försvinner helt. Läkarnas egna erfarenheter vid behandling av patienter visar att reducering är en effektiv åtgärd konstaterar läkarna.

Läkargruppens nya riktlinjer innehåller detaljerade rekommendationer för högsta exponering, som inte bör överstigas där människor vistas längre tider. Riktlinjerna baseras på epidemiologiska undersökningar, empiriska observationer och mätningar som läkarna genomfört i sin verksamhet. Exempelvis har Dr Horst Eger och Dr Markus Kern gjort epidemiologiska undersökningar av hälsotillstånd av människor som bor i närheten av mobilmaster. Undersökningarna har visat skadliga hälsoeffekter inklusive förhöjd cancerförekomst och förändrade hormonnivåer i urin.

 

Nya riktlinjer ger skydd mot långtidsexponering

De nya riktlinjerna är utarbetade för att även skydda mot långtidsexponeringseffekter. De skiljer sig mellan dagstid och nattlig exponering (under sömn) eftersom människan är särskilt känslig för störningar från EMF under sömn. Riktlinjerna är även anpassade efter särskilt känsliga individer.  Hänsyn tas även till att vissa signaler kan vara särskilt störande. Här är några exempel:

Strålning1

Gällande riktlinjer i Sverige från SSM, som alltså är miljoner gånger högre, saknar helt skydd mot skadliga hälsoeffekter av längre tids exponering, exempelvis cancer. De täcker endast omedelbara uppvärmningseffekter (inom 30 minuter). De tar inte heller hänsyn till att vissa signaler är särskilt skadliga och inte heller till samverkanseffekter mellan olika frekvenser och annan miljöbelastning, exempelvis kemikalier.

 

Bakom riktlinjerna står en grupp läkare från främst Österrike och Tyskland och projektledare har Dr Gerd Oberfeld från delstaten Salzburgs hälsomyndighet i Österrike (Department of Public Health, Salzburg) varit. Dr Oberfeld har under drygt 15 år arbetat i frontlinjen för bättre skydd och skärpta riktlinjer som skyddar människor mot hälsorisker med strålningen. Bland annat har han redan år 2002 rekommenderat att människors exponering inomhus bör hålla sig under 1 mikroW/m2 och redan 2005 rekommenderade han att trådlösa nätverk inte används i skolor och på daghem på grund av hälsoriskerna.

http://www.degruyter.com/view/j/reveh.2015.30.issue-4/reveh-2015-0033/reveh-2015-0033.xml

Obs! Riktlinjerna har dragits tillbaka temporärt för redaktionell justering – men de kommer att offentliggörs igen under inledningen av 2016

https://europaem.eu/en/

 

// Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer i enlighet med Europarådets rekommendationer från 2011 (res. 1815). www.stralskyddsstiftelsen.se

 

(2731)