KVA 2015

Ännu en gång har Dan Larhammar gett sig på en svensk forskare

Uppsala universitet, Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) samt kungen har fått mottaga en skrivelse av Michael Zazzio, medicinsk forskare inom audiologi och infektionsmedicin. Skrivelsen gäller VoF-professorn Dan Larhammar (apotekare) som tjänstgör vid Uppsala universitet och som även är invald i Kungliga Vetenskapsakademien. Larhammar angriper nämligen andra forskare på ett ovetenskapligt sätt, vilket inte passar sig för en person i hans ställning. Larhammar hängde ut Michael Zazzio som pseudovetenskaplig vid ett föredrag i Örebro i maj i år, och riskerar nu att bli polisanmäld för grovt förtal.

Michael Zazzio är sedan år 1998 privatpraktiserade kliniker och forskare inom audiologi samt infektionsmedicin och har även publicerad forskning inom audiologi. Michael Zazzio är anlitad som inbjuden talare vid såväl internationella konferenser som internationella symposier och kongresser. Hans audiologiska forskning är resultatmässigt sett världsledande. Michael Zazzio har även utbildat specialistläkare i önh-sjukdomar och audiologi. Läkarna har kommit hit från olika länder, men Zazzio har även utbildat läkare utanför Sveriges gränser, i flera olika länder. Dan Larhammars angrepp på Michael Zazzio är helt oacceptabelt eftersom Michael Zazzios forskning är vetenskaplig och även publicerad på Medline/PubMed. En av metoderna som Zazzio använder innehar även evidens.

Michael Zazzio säger:

“Med tanke på den nyligen upprullade skandalen inom Svenska Akademien och hur den påverkade Sveriges anseende och även synen på Nobelpriset, så kan jag ana att det här faktiskt är snäppet värre, i synnerhet med tanke på att Kungliga Vetenskapsakademin är med och utser nobelpristagare, inte enbart i fysiologi och medicin, utan även i fysik och kemi.”

 

Kungen har även fått mottaga Zazzios skrivelse, eftersom han ytterst svarar för ett godkännande av tillsatta poster inom KVA. KVA har nämligen just valt in Larhammar som preses, det vill säga som ordförande med tillträdelse den 1 juli i år. En person på den posten måste vara vetenskapligt orienterad och kunna hantera vetenskap på ett korrekt och objektivt sätt och kan inte basera sitt ställningstagande på åsikter och tyckanden när denne ska ta ställning till vetenskapliga fakta. En person i en sådan ställning får inte heller starta och sprida falska rykten för att misskreditera andra forskare och för att väcka andras ringaktning mot forskarna.

ABF-VOF 2018

ABF i Örebro har slagit ihop sina påsar med VoF. Inga föredrag inom alternativmedicin är välkomna, deklarerade ABF på sin Facebook-sida.

ABF i Örebro har lierat sig med VoF, Vetenskap och folkbildning. Det är en förening som har gjort sig kända för att motarbeta allt som föreningen anser vara pseudovetenskap, bland annat all form av alternativmedicin. I denna hetsjakt så har föreningen förhållit sig allt annat än vetenskapligt och objektivt. Dan Larhammar har tidigare varit ordförande för föreningen. Många välutbildade har hoppat av föreningen sedan de har insett föreningens totalt ovetenskapliga förhållningssätt.

I början av föreläsningen på ABF i Örebro den 2 maj 2018 presenterade sig Dan Larhammar som professor vid Uppsala universitet. Han höll således sin föreläsning i egenskap av företrädare för Uppsala universitet och använde ABF för att sprida falska rykten om Michael Zazzio och utpeka honom såsom klandervärd, för att åhörarna skulle hysa missaktning mot honom. Det som Dan Larhammar uttrycker om Michael Zazzio kan mycket väl klassas som grovt förtal i ett domstolsmål. Michael Zazzio håller därför för närvarande på med att upprätta en polisanmälan mot Dan Larhammar om grovt förtal, eftersom professorns avsikt är att förminska Zazzios vetenskapliga status.

På typiskt VoF-manér exponerade Larhammar Michael Zazzio med bild, uppgifter om hans hörselklinik och ort och framställde Michael Zazzio som pseudovetenskaplig och påstod att Michael Zazzio försvarades av flera pseudovetenskapliga organisationer, utan att Dan Larhammar nämnde vilka dessa skulle vara. Dan Larhammar sade även att “man ju inte kan låta de här personerna hållas och sprida sin pseudovetenskap” och sade att “någon måste bemöta det här“.

Suzanne Divinski var en av åhörarna på ABF och hon har skrivit en artikel om detta >> Suzanne Divinsky om Larhammars VoF-föredrag på ABF

Larhammar_hänger ut Zazzio_ABF

Enligt två av varandra oberoende vittnen som närvarade vid en föreläsning på ABF i Örebro kopplade Dan Larhammar ihop Michael Zazzio med pseudovetenskaplighet och att sådana som Zazzio måste stoppas. Larhammar kan nu komma att polisanmälas för grovt förtal.

Det har framkommit att Dan Larhammar även tidigare har angripit svenska forskare och sjukvårdspersonal som för fram nya rön inom det medicinska området. Forskaren Iman Mirbioki (Iransk bakgrund) har yttrat att han själv valde att lämna Sverige på grund av Dan Larhammar påhopp på honom. Dan Larhammar gav sig på Iman för att denne forskade på LDS:s effekter på hjärnan och där fann nya påverkansprocesser på hjärnan, vilket Dan Larhammar kritiserade och påstod att det inte kunde förhålla sig på det sätt som Mirbioki sa att det var. Mirbiokis forskning innehar numera evidens. Även Sanna Ehdin, filosofie doktor i immunologi, har varit utsatt för Larhammars drev och professorn slutade inte med sina trakasserier mot henne förrän hon vände sig till Uppsala universitet.

I Michael Zazzios fall har Dan Larhammar helt grundlöst gett sig på honom. Inom det audiologiska området har Michael Zazzio visat att hyperakusi (överkänslighet för ljud) botas av en kombinationsbehandling med laser samt pulserande elektromagnetfält. Över en halv miljon svenskar lider av detta sjukdomstillstånd och ett par hundratusen har svåra problem. Kombinationsmetoden fungerar bland annat även på tinnitus, Ménières sjukdom, idiopatisk yrsel, öroninflammationer och nedsatt hörsel, till exempel åldersrelaterad hörselnedsättning. Den största hörselförbättring som Michael Zazzio hittills har lyckat åstadkomma är en genomsnittlig förbättring av alla testfrekvenser (11 stycken) på ett öra med 42,73 decibel. Det är en mycket anmärkningsvärd förbättring, då decibel basers på en logaritmisk skala. En 42,73 decibel förbättrad hörsel innebär att personen hör mer än 18 000 gånger bättre med avseende på ljudeffekt. Båda metoderna i kombinationsbehandlingen baseras på ett flertal dubbelblinda studier och den ena metoden innehar även evidens för tinnitusbehandling.

VoF-ABF i Örebro deklarerade i en dialog på sin Facebook-sida att inga föredrag inom alternativmedicin kommer att finnas på ABF i Örebro. Med andra ord så skulle Michael Zazzios inte få hålla föredrag där om sin metod. Det är den här typen av “vetenskap” som VoF står för; en av skolmedicinen ratad metod ska aldrig få finna sin väg till patienterna. Att en metod ratas beror ingalunda på vare sig “evidens”, “vetenskap och beprövad erfarenhet”, eller faktiska resultat, utan det beror enbart på tyckanden av personer i en viss ställning. De stora förlorarna är patienterna som nekas enkla och skonsamma behandlingsformer. I Zazzios fall handlar det om en exceptionellt bra metod där skolmedicinen inte har något att erbjuda mer än att man ska “tänka sig frisk” med hjälp av KBT, kognitiv beteendeterapi.

Michael Zazzios forskning inom infektionsmedicinområdet är även den viktig. Tillsammans med en annan forskare genomförde Zazzio för 1½ år sedan en bakteriestudie där de med hjälp av ett för människor, däggdjur, fåglar och fiskar icke toxiskt medel försökte att avdöda sjukdomsframkallande bakterier, bland annat den meticillinresistenta staphyllococus aureus bakterien MRSA (sjukhussjukebakterien), vilken varje år tar livet av tiotusentals patienter enbart i Europa och USA. Inom loppet av 10 minuter hade lösningen avdödat i stort sett alla dessa bakterier (fler än 99,99 %). Även detta kallar Dan Larhammar pseudovetenskap. Det finns möjligtvis en förklaring. Dan Larhammars hustru är, liksom Larhammar själv, apotekare och hon driver ett företag där Dan Larhammar sitter i med i styrelsen. Företaget erbjuder hjälp till läkemedelsbolag med att snabba på registreringsprocessen för nyintroducerade läkemedel på den svenska läkemedelsmarknaden.

Michael Zazzio, som har arbetat inom audiologi sedan 1998 och sedan dess driver en privatklinik och vars hyperakusisforskning är indexerad på MEDLINE (referensgranskad vetenskaplig medicinsk litteratur), säger även:

Det är fullständigt oacceptabelt att en svensk professor förtalar och hänger ut andra forskare som ovetenskapliga. Att en sådan person dessutom sitter i den Kungliga Vetenskapsakademien och där påverkar synen på vetenskap är givetvis inte heller lämpligt. Dan Larhammar obstruerar och försvårar forskning i Sverige och han agerar för att degradera de forskare som han har valt ut för att ge sig på. 

 

Nu krävs Uppsala Universitet på följande frågor samt motsvarande frågor har skickats till KVA:

  • Vilket arbetsgivaransvar har Uppsala universitet i sådana fall där en professor sprider grovt förtal om andra svenska forskare inom det medicinska området?
  • Hur tänker Uppsala universitets ledning agera med avseende på Dan Larhammars beteende?
  • Hur kan Uppsala universitets ledning se till att något liknande aldrig mer sker?
  • Vad kan Uppsala universitet göra för att kompensera Michael Zazzio för den inträffade skadan?

 

// Sara Boo, Sekreterare NHF Sweden

 

 

(7248)