Vägskylt, Uppmärksamhet, Rätt Sätt, Not

 

”All medicinsk behandling ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet”, skriver folkpartisterna Barbro Westerholm, och Anna Starbrink då de motsätter sig antroposofin i en debattartikel i Expressen med titeln ”Ingen gräddfil för alternativmedicin” i januari 2015. Politikerna använder begreppet okunnigt. Visserligen återfinns begreppet i vår lagstiftning men det är ändå i grunden ett olagligt begrepp eftersom ingen kan säga vad det betyder.

 

Det finns ingen definition av begreppet

Vad gäller ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, så saknar begreppet definition i lag, betänkande, förarbete, proposition, vägledande domar och kommittédirektiv. Europarätten föreskriver att lagar måste vara klara, tydliga och begripliga för att de ska kunna leda till straff. Lagar måste helt enkelt vara otvetydiga och inte kunna lämna utrymme för godtycke eftersom godtycke i myndighetsutövande inte är tillåtet enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt den svenska grundlagen.

 

Begreppet är godtyckligt

När man använder begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” så lutar man sig alltså på godtycke som inte är tillåtet varken i svensk grundlag eller i EU, och godtycklighet utgör ett hot mot rättssäkerheten när ärenden går till domstol. Det är riktigt suspekt att legitimerad personal än idag fälls för att inte följa ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, eftersom ingen kan definiera och förklara begreppets betydelse – inte ens de tjänstemän vid våra tillsynsmyndigheter som har till uppgift att se till att lagarna efterföljs. Inte heller det medicinska etablissemanget har någon definition vilket ger utrymme att använda begreppet godtyckligt och härskartekniskt för att underminera metoder som man inte gillar. Nu är det antroposofin som man ger sig på.

 

Begreppet används för att underminera den alternativmedicinska branschen

Begreppet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” är alltså en ren villfarelse men begreppet används ändå flitigt av företrädare från den skolmedicinska eliten för att underminera den alternativmedicinska branschen. Om det skolmedicinska etablissemanget inte tycker att en behandling eller terapi ska beredas plats i sjukvårdssystemet så bereds den inte heller plats. Det har inget med vetenskap att göra – utan enbart med godtycke. Sanningen är den att när etablissemanget vill föra fram något, då behövs det väldigt få bevis, vilket bevisas av det faktum att det mesta inom skolmedicinsk behandling inte är vetenskapligt verifierat. En amerikansk kongressrapport avslöjar att endast 10-20 % av skolmedicinens behandlingsmetoder har visat sig vara effektiva enligt kontrollerade vetenskapliga studier – men när det handlar om något som skolmedicinen inte vill släppa fram, så kan man aldrig uppnå det godtyckligt uppställda kravet, eftersom ingen vet vad det är, och ribban kan successivt höjas. Vid ett tillfälle, när Socialstyrelsen ombads att förklara vad vetenskap och beprövad erfarenhet betyder, så avgav de följande svar:

– Det är vad vissa människor vid en viss tid på en viss plats anser vara vetenskap och beprövad erfarenhet.

När Socialstyrelsen därefter ombads att berätta vilka personer inom olika medicinska discipliner som hade denna kunskap så kunde de inte ge något svar på det.

 

Fortfarande luras vårdgivare att försöka leva upp till begreppet

Det har varit stor debatt både i TV och i tidningar om antroposofisk medicin, och man attackerar antroposofin genom att hävda att den inte bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Framför allt attackeras de antroposofiska läkemedlen där många är utspädda likt homeopatiska medel. Vad ska räknas till ”vetenskap och beprövad erfarenhet” om inte antroposofin? Det är en medicinsk tradition som är nästan hundra år gammal och som genom sin blotta ålder har en mer gedigen beprövad erfarenhet än det mesta inom den moderna sjukvården. Det finns 15 000 läkare i EU som använder antroposofiska naturläkemedel på sina mottagningar. Det finns ett antal stora antroposofiska sjukhus och även ett antroposofiskt universitetssjukhus – Herdecke. Utöver påbyggnadsutbildningar för läkare och sjuksköterskor bedrivs fleråriga terapiutbildningar samt utbildningar som leder till sjuksköterskelegitimation. På universitetssjukhuset Herdecke bedrivs en godkänd utbildning som leder till legitimerad läkare. Antropsosofisk medicin tillhandahålls av utbildade och legitimerade läkare. De bär på ett arv av kunskap som har utvecklats genom många generationer. Således har de en gedigen kunskaps- och erfarenhetsbas. En hel del studier har gjorts liksom kliniska iakttagelser.

 

Omöjligt att nå upp till ˮvetenskap och beprövad erfarenhetˮ

Trots detta så motarbetades antroposoferna och deras mistelpreparat Iscador, som används i cancerbehandling, högljutt av antroposofins motståndare som ansåg att det inte baserades på vetenskap. Iscador motarbetades även trots att medlet år 2013 blev godkänt som ett växtbaserat läkemedel. Läkemedelsverket tillkännager på sin hemsida: ˮGodkännandet baseras på väletablerad medicinsk användning inom EU samt mer än 1 000 publikationer på MEDLINE sedan 1950ˮ. Efter godkännandet ansåg medicinska experter att beslutet vilade på svag grund och menade att deras förtroende för Läkemedelsverkets därmed började att svikta. – Hur mycket erfarenhet och vetenskap ska det till innan det kan anses vara enligt ˮvetenskap och beprövad erfarenhetˮ enligt kritikerna?

 

På tal om antroposofi

Dessa medel riskerar nu att inte få säljas och då mister antroposoferna sina verktyg. De antroposofiska läkemedlen är redan godkända och har bedömts enskilt, i flera EU-länder – detta borde medföra att de snabbt skulle kunna införlivas i svensk lagstiftning. Det ska inte ställas samma krav på genomförda studier för att bevisa antroposofmedels ofarlighet när de innehåller naturliga och biologiskt nedbrytbara ämnen som har använts erfarenhetsmässigt, in vivo, i flera decennier, uppföljda genom medicinsk utvärdering utav läkare – där godkända säkerhetsdata dessutom redan finns utfärdade av andra myndigheter i Europa. Detta går inte att jämföra dessa medel med ett helt nytt läkemedel som ska introduceras på marknaden och som innehåller ett koncentrerat, toxiskt, kemiskt ämne som är helt okänt för naturen och vår biologi. Av dessa toxiska läkemedel får patienter ofta svåra biverkningar, äldre blir ofta läkemedelsförgiftade – somliga dör. I USA är läkemedelsbiverkan den fjärde vanligaste dödsorsaken – men det är kanske helt i sin rätt, för det är ju enligt erkänd vetenskap!?…Antroposofisk läkemedelsbehandling utövas av legitimerade läkare och är, per definition, därför inte alternativmedicin, utan står under socialstyrelsens tillsyn. Antroposoferna bör därför ha tillgång till sina medel utan några som helst restriktioner.

 

Läkare får lov att ge alternativmedicinsk behandling

År 2010 vann Anders Pettersson, med hjälp av Michael Zazzio, sitt mål i högsta förvaltningsrätten. Socialstyrelsen ansåg att Anders Pettersson inte arbetade enligt vetenskap och beprövad erfarenhet då han ordinerade homeopatika. Efter flera års kamp med negativt utslag i HSAN och de två underrätterna så fastslog den tredje instansen att det inte är olagligt för en läkare att ordinera homeopatiska medel, så länge patienten får skolmedicinsk behandling och eftersom den homeopatiska behandlingen är oskadlig för patienten. I och med detta så finns det nu en vägledande dom som slår fast att en läkare får lov att ordinera alternativ behandling parallellt med skolmedicinsk behandling, så länge den alternativa terapin är ofarlig. Det åligger dessutom Socialstyrelsen att i ett sådant läge bevisa att en alternativ terapi skulle vara skadlig för att den anklagade ska kunna fällas.

 

Zetterlingska fonden stals med hjälp av samma härskarteknik

Zetterlingska fonden startades av lärjungen P O C Zetterling, vars lärare var Göran Wahlenberg, den som förde in homeopatin till Sverige. Zetterling blev så intresserad av homeopati att han donerade 5 000 riksdaler till universitetet. Donationsbrevet lyder:

Som jag under min långa studenttid blivit allt mer fästad vid Uppsala universitet anhåller jag nu att mot nedanskrivna förbehåll få med varm hand till detta universitet skänka femtusen riksdaler riksmynt, skolande räntan läggas till kapitalet tills summan blivit dubblad, varefter årligen räntan av dessa 10 000 rdr ställes till Medicinska fakultetens disposition för den medicinska vetenskapens främjande, dock med skyldighet att använda ifrågavarande ränta till arvode för föreläsningar över homeopatisk hälsolära så länge denna vetenskap har representanter vid utländska universitet.

År 2008 begärde Uppsala Universitet permutation av fonden och fick då de 12 miljoner kronor i den Zetterlingska fonden, pengar som egentligen var avsedda att användas till föreläsning om homeopati, med förevändning att homeopati inte skulle vara någon vetenskap.

Detta är inte bara ett övertramp, utan det är även en brottslig handling. Det är dessvärre så att preskriptionstiden för brottet har löpt ut, men det finns ett sätt att restaurera fonden. I snabba ordalag handlar det om talan i tingsrätt, det vill säga en juridisk strid. Michael Zazzio har en plan upplagd för hur man ska gå tillväga men det krävs homeopater. Om du är intresserad av en talan så ta kontakt med Michael Zazzio eller så kan förbundet ta den kontakten.

 

Vad är vetenskap och beprövad erfarenhet?

– Hur många studier krävs det för att något ska anses utgöra vetenskap? Jag ställer frågan till Michael Zazzio som är en oberoende Medline-indexerad forskare och som behärskar ämnena vetenskapsteori och forskningsmetodik.

– Det räcker med en enda fallstudie för att något ska utgöra vetenskap! Om du till exempel analyserar din terapi, homeopati, och gör en studie över behandlingseffekten på din praktik – då har du vetenskapligt studerat det. Det ÄR då vetenskap. Det spelar ingen roll hur många gånger du gör om samma studie, den första observationen eller studien är lika mycket vetenskap som den sista observationen eller studien som du gör.

– När är något beprövad erfarenhet då?

– Det är det när man har gjort något en gång. Om en patient söker för en åkomma och du utför en åtgärd och patienten blir bättre eller frisk – då har du en beprövad erfarenhet. Ju fler gånger du prövar – desto mer beprövat blir det men redan efter den första gången så är åtgärden beprövad och du har skaffat dig en erfarenhet.

 

Vetenskap och beprövad erfarenhet – ett numera söndersmulat begrepp

Michael Zazzio var den som insåg att begreppet var tomt och innehållslöst, och han lyckades med bedriften att slå hål på begreppet redan år 2012, när han utmanade hela etablissemanget genom att utfästa en belöning på 10 000 kronor till den som utifrån lagtexten kunde definiera begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det var ingen som kammade hem belöningen, trots att Svenska Dagbladet skrev om utfästelsen som riktades direkt till politiker, sjukvårdsbranschen och myndigheter såsom Läkemedelsverket och Socialstyrelsen men ingen kunde definiera begreppet.

 

För Hälsofrihet

……………………………………………………………………………………………
Sara Boo ordförande NHF Sweden

Artikel ursprungligen publicerad i SHR:s tidning http://www.svenskahomeopater.se/

(6377)