CodeximperialismCodex Alimentarius-kommissionen (CAC) har sitt säte i Rom, Italien och är en internationell organisation som har utarbetats gemensamt utav livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO och Världshälsoorganisationen (WHO) inom FN. Codex -kommittén (CCNFSDU) som är en av cirka 27 separata Codex-kommittéer är ansvariga för frågor om kosttillskott samt funktionella livsmedel med medicinska effekter. CCNFSDU sammanträder en gång per år i Berlin, Tyskland och National Health Federation som är godkänd utav kommissionen är den enda konsumentorganisation som har rätt att närvara och föra sin talan vid dessa möten.

Codex Alimentarius syfte är att vara ett forum för att underlätta den globala handeln med livsmedel och tillhandahålla säkra livsmedel för konsumenten genom att utveckla vetenskapligt baserade standarder och riktlinjer som alla medlemsländerna måste följa. Beslutsprocessen sker i åtta steg och då förslagen slutligen godkänns av ledningsgruppen i CAC innefattar avtalet även USA. Codex riktlinjer och standarder implementeras automatiskt genom Världshandelsorganisationen WTO:s allmänna avtal om handel och tull (GATT) och blir bindande för alla länder som undertecknat GATT-avtalet. Därefter får ingen som ingått handelsavtalet använda någon standard eller riktlinje som inte överenstämmer med Codex riktlinjer. Enligt vissa, betyder det inte att alla GATT-länderna alltid måste anpassa sig till Codex standarder för sitt eget inhemska bruk. NHF däremot tror att Codex riktlinjer och standarder oundvikligen kommer att ersätta de nationella lagarna som styr kosttillskott , inklusive Dietary Supplement Health And Education Act, DSHEA, som reglerar kosttillskotten i USA .

National Health Federation stödjer Codex riktlinjer och standarder som bygger på en fri marknad vilket maximerar frihet och hälsa. Med en fri marknad, är konsumenten ”kung” och kan välja att köpa och konsumera alla livsmedel och kosttillskott som han eller hon önskar. Historien har visat att de säkraste medlen inte kommer från en toppstyrd, marknadskontrollerad ekonomi där ett elitistiskt fåtal får avgöra vad som är “bäst” för alla oss andra. Snarare är de mest välbehållna och hälsosamma individerna just de som är fria att själva välja vad som är bäst för deras egen hälsa.

National Health Federation säger inte att ett fritt marknadssystem är perfekt. Inget system är perfekt. Målet att dock att minimera hälsoproblem och sjukdomar och en fri marknad inbjuder till en sådan minimering. Historien har ganska nyligen lärt oss att en centraliserad planekonomi är bland det mest ohälsosamma för medborgarna. Ju mer de fria marknadsekonomierna lockas att tillåta att hälsovårdsbeslut tas utav elitistiska planerare ju mer kommer hälsan och hälsofriheten att bli lidande. Därför stödjer National Health Federation ett decentraliserat system för hälsoval och det mest decentraliserade systemet är ett där varje enskild individ är fri att välja vad denne vill stoppa i sin egen kropp.

Angående Codex, opponerar National Health Federation sig mot de nuvarande Codex-medlemsländerna som tror att de kan förbättra konsumenternas hälsa genom att:

  1. förneka att kosttillskott kan vara till nytta för normala, friska människor
  2. definiera kosttillskott som endast innefattande de vitaminer och mineraler som kroppen inte kan tillverka själv
  3. begränsa mängden av vitaminer och mineraler i kosttillskott, i synnerhet genom att hänvisa till förlegade medicinska kunskaper om näringsämnen
  4. begränsa informationen om kosttillskottens positiva hälsoeffekter till konsumenterna
  5. minska den nedre gränsen av vitaminer och mineraler som individen bör få i sig
  6. skapa en “positiv-” och “negativlista” av kosttillskott.

Grundsyftet med Codex var god men den nuvarande styrningen är satt ur kurs och drivs olyckligtvis av en elitistisk mentalitet som tror sig veta vad som är bäst för konsumentens hälsa och beskydd. Detta tankesätt kommer från 1930- och 40-talet som upphöjde den centrala eliten till en slags ”Gud på vår jord”. Denna typ av förlegat tänkande har orsakat mer elände, död och sjukdom än någon möjligen kan föreställa sig. Det är därför som National Health Federation stödjer en Codexprocess som kommer att frigöra kunskapen om hälsa och hälsoprodukter i hela världen.

Ett fritt marknadssystem baserat på valfrihet och kunskap kommer att avvärja de fel som uppstår när en central planering sätter upp olika standarder, om än välmenande. Med tanke på att vår kunskap ständigt ökar har mänskligheten inte råd att stanna kvar i förlegade hälsostandarder som etablerades på 1900-talet samtidigt som ny kunskap om hälsa och hälsoprodukter upptäcks nästan dagligen. NHF önskar också att sådana upptäckter fortsätter. Det bästa sättet att säkerställa en sådan utveckling och förbättra hälsan är att hålla planerare och byråkrater ifrån att gå klappjakt på hälsokost med restriktioner och ett tänkande som hör hemma på medeltiden.

Artikel skriven av Scott Tips och översatt och sammanställd av NHF Swedens Team

 

Läs mer:

Codex Alimentarius och den globala handeln med vår mat

Codex Alimentarius, an Industry-Dominated Organization

Codex Alimentarius

(4283)