Medborgare i Europa enas för att ändra EU:s regler angående 5G

Det europeiska medborgarinitiativet (ECI) Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected har registrerats av EU-kommissionen, och nu den 1 mars 2022 “slår portarna upp” för namninsamlingen i samtliga 27 EU-länder – så även i Sverige! Målet med intitiativet (ECI:n) är att stärka medborgarnas rättsskydd vad det gäller strålning och trådlös teknik.

Medborgarnas oro sträcker sig från massiv strömförbrukning till datastöld och cancer – och allt har att göra med 5G-utbyggnaden som inkluderar “Internet of Things”. Denna utbyggnad görs utan medborgarnas samtycke. Det måste snarast åtföljas av skyddsregler. Det är därför som medborgarinitiativet “European Citizens´ Initiative Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected” tas. Ett ECI ger EU-medborgare den lagliga rätten att föreslå nya lagar till EU.

5G-utbyggnaden orsakar en massiv ökning av hälso- och miljöfarlig strålning. I flera år har det i hela Europa förekommit medborgarprotester mot 5G. Tusentals kritiska EUmedborgare och forskare är oroade över att 5G-tekniken kommer att införas överallt: på hustak, på gatorna, i mobilmaster, i omloppsbana runt jorden, i havet, i skolor och i våra hem! Kanske är du en av dem som är oroad över utvecklingen. Om du inte vet så mycket än >> Läs här och på följande länkar:

>> Skadligt för livet
>> Förstör vår miljö
>> Hotar vår integritet

____________________________________________________________________________

Den massiva utbyggnaden av 5G-tekniken hotar vår hälsa, vår miljö och vår integritet. Vi uppmanar EU att lagstifta för att skydda medborgarna och miljön från dessa hot. 5G har aldrig utvärderats på ett tillfredsställande sätt varken när det gäller hälso-, miljö- eller integritetskriterier. Vi behöver ett stopp för utbyggnaden av 5G och ’Internet of Things’ (IoT) och vi behöver smart teknik – som är säker – såsom kablat internet och fiberledningar i stället.

____________________________________________________________________________

Initiativet och målet med ECI:n

Initiativtagarna till denna ECI är ”Europeans for Safe Connections”, en grupp engagerade medborgare från nästan alla europeiska länder, och som har föreslagit 23 nya skyddande lagförslag för en bättre lagstiftning inom EU, med följande huvudområden:

 • Skydd av biologiskt liv och hälsa mot risker med mikrovågsstrålning (10 förslag)
 • Skydd av miljön från alla effekter av 5G och digitalisering. (8 förslag)
 • Skydd av vårt privatliv (integritet), säkerhet och frihet. (5 förslag)

EU-kommissionen registrerade redan i oktober 2021 detta initiativ med alla dess 23 förslag till lagändringar. Detta är en stor framgång och det är första gången som ett officiellt europeiskt medborgarinitiativ tar upp de negativa aspekterna av telekommunikation. Ett lyckat ECI – med 1 miljon underskrifter – för initiativets krav vidare upp på EU-nivå, till EU-kommissionen och EU-parlamentet. Det kommer att ingå i EU:s högsta beslutsprocesser, vilket är initiativets mål. Idag, den 1 mars börjar insamlingen av 1 miljon namnunderskrifter i alla 27 EU-länder.

På ett sätt har initiativet emellertid redan lyckats. Det har nämligen skapat en gräsrotsrörelse och samlat engagerade EU-medborgare i alla EU-länder och bildat Europeans for Safe Connections. ”Nästa mål är att uppnå 1 miljon underskrifter för ECI:n. Även detta kommer att bli en succé”, säger samordnaren Pernille Schriver, som är en av initiativtagarna till ECI:n och som varit med från första början. Upprinnelsen är att hon redan 2019 deltog i en Stop 5G-konferans som hölls i Schweiz. Denna arrangerades av en italiensk Stop 5G-grupp, och där en tysk person kom på idén om ett europeiskt Stop 5G-inititativ. Det är idag många personer från många olika EU-länder som ligger bakom arbetet med ECI-projektet och dess hemsida. Hemsida: https://signstop5g.eu/sv   

____________________________________________________________________________

Medborgarinitiativet består av följande 3 huvudpunkter:

 • Miljö
  5G är “en energisvin” och är långt ifrån en lösning på klimatförändringar . Tvärtom kommer det digitala ekologiska fotavtrycket att nå sin topp med 5G. Våra elektroniska apparater har stor miljöpåverkan. Telefoner innehåller många sällsynta jordartsmetaller och mineraler, som i gruvprocessen ofta producerar mer än 2000 ton giftigt avfall för varje enskilt ton metall som produceras.
 • Sekretess
  Big Data är det nya guldet. Datamäklare samlar på sig miljarder och biljoner datapunkter över hela världen. Massiva personliga digitala profiler skapas om var och en av oss. Att skörda våra personliga detaljer går långt utöver vad många av oss kan föreställa sig. Våra personuppgifter säljs, läcker eller stjäls för reklam, påverkan, spårning eller övervakning .

1. Skydda liv och hälsa

Med 5G kommer bakgrundsstrålningen att öka markant. Eftersom strålningen påverkar alla former av liv behöver strålningen begränsas. De nuvarande gränsvärdena ger otillräckligt skydd!

 • Sverige och EU har inte gjort någon form av bedömning av hälsorisker med 5G-strålningen före utbyggnaden.
 • Många forskare finner allvarliga DNA- och cellskador långt under gränsvärdena för nuvarande trådlösa tekniker. De varnar nu för 5G.
 • Enligt telekombranschen själv kommer strålningsnivån att öka minst 20 % med introduktionen av 5G och Internet of Things.
 • Försäkringsbolag vägrar att försäkra telebolagen mot strålningsrelaterade hälsoskador: De känner till och varnar aktieägarna om risken.

Därför har vi föreslagit EU att anta regler för att skydda alla former av liv från mikrovågsstrålning.

2. Skydda miljön

Mängden elektroniska enheter och antenner kommer att explodera. Produktion och användning kommer att leda till en massiv ökning av energiförbrukningen, förorenande gruvdrift och elektroniskt avfall – och därmed hota den biologiska mångfalden och de naturliga livsmiljöerna!

 • Telekomindustrin har själv uppskattat att 5G kommer att stå för 20% av världens totala elförbrukning år 2025.
 • Produktion av astronomiska mängder elektronik kommer att fördubbla mängden elektronikavfall till 2030.
 • Bränsleförbränning ökar luftföroreningarna genom att 100 000-tals 5G-satelliter skjuts upp och mängden rymdskräp i omloppsbana runt jorden ökar.
 • Flera konkreta exempel redovisas från till exempel litiumgruvor, där giftiga kemikalier från gruvdrift förorenar vattendrag och sjöar, samt dödar fisk och lokal boskap.

Därför har vi föreslagit EU att anta strängare regler för att skydda miljön från alla konsekvenser av 5G och digitalisering.

3. Skydda privatliv och integritet

Det nätverk som förbinder allt och alla kommer att inkräkta på vår integritet, säkerhet och frihet.

5G möjliggör massiv datainsamling med hjälp av otaliga smarta apparater. Våra uppgifter säljs och används för att påverka oss. 5G möjliggör observation med hjälp av dessa smarta apparater. Denna möjlighet kommer att öka övervakningen enormt.

Beslut kommer i allt högre grad att fattas för och om oss av artificiell intelligens, utan utrymme för individuella korrigeringar. Kränkningar av rättigheter kan förväntas. Risken för cyberbrottslighet, dataläckage, stöld, vidareförsäljning och missbruk av artificiell intelligens kommer att öka. Införandet av smarta städer, byggnader och apparater lovar komfort och säkerhet, men berövar oss vårt privatliv, vår säkerhet och vår frihet.

Med ett fullt utbyggt 5G och ett aktivt Internet of Things (IoT) skyddar de nuvarande lagarna inte vår integritet, säkerhet och frihet.

Därför vill vi att EU inför ett effektivt uppgiftsskydd för att skydda vår integritet, säkerhet och frihet.

____________________________________________________________________________

Skriv under nu!

5G-utbyggnaden och Internet of Things (Sakernas Internet) hotar människors, djurs och växters hälsa, liksom det hotar biologisk mångfald och livsmiljöer men det hotar även vår integritet, säkerhet och frihet – skriv under nu!

 

____________________________________________________________________________

European Citizens’ Initiative ”Stop (((5G)))  Stay Connected but Protected”:

Samordnare Pernille Schriver, Danmark stop5geci@protonmail.com fast telefon +45 64670106 (efter 16:00)

Arrangör Ann-Katrine Backman, Finland annkatrine.backman@protonmail.com +358505254445

Om du har frågor, kontakta: stop5Geci@protonmail.com

Svenska gruppen som står bakom ECI:n:
Miljöföreningen Vågbrytaren https://vagbrytaren.se/
Strålskyddsstiftelsen https://www.stralskyddsstiftelsen.se/
Elöverkänsligas Riksförbund https://eloverkanslig.org/
National Health Federation Sweden (NHF Sweden) https://www.thenhf.se/

____________________________________________________________________________

Urval av vetenskapliga referenser:

EU-uppropet för 5G – Forskare och läkare kräver ett moratorium för utbyggnaden av 5G.
5G kommer att avsevärt öka exponeringen för radiofrekventa elektromagnetiska fält RF-EMF, som har visat sig vara skadligt för människor och miljö. https://www.5gappeal.eu/

” Planetär elektromagnetisk förorening: det är dags att bedöma dess påverkan” Priyanka Bandara och David O. Carpenter, The Lancet 2018 https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196 (18)30221-3/ fulltextM

NTP-studie https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html

Ramazzini-studie https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/

Reflexstudie https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-shows-dna-damage-caused-by-radiation-from-wireless-devices-and-mobile-phones/

Världshälsoorganisationen – Internationellt EMF-projekt – International Advisory Committee (IAC) – 25-årsjubileum av det internationella EMF-projektet och det 10:e mötet för optisk strålning, South Africa National Report 2021 (sida 2, stycke 4) https://www.academia.edu /49209568/World_Health_Organization_International_EMF_Project _International_Advisory_Committee_IAC_25-årsjubileum _of_the_international_EMF_Project_and_the_10th_Optical_Radiation _meeting_South_20National_Africa_20

” Mänskligt gjorda elektromagnetiska fält: jonforcerad oscillation och spänningsstyrd jonkanaldysfunktion, oxidativ stress och DNA-skada (Review)” Panagopoulos D. et al, 2021 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs /pmc/articles/PMC8562392/

” ABI/InterDigital Report: Wireless Ecosystem Energy Consumption to Grow by 160% by 2030″ Globe Newswire 2020, https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/11/2124486/0/en/ABI- InterDigital-Report-Wireless-Ecosystem-Energy Consumption-to-Grow-by-160-by-2030.html

” Grön 5G eller röd varning” Miguel Coma, 2020, https://wsimag.com/science-and-technology/64080-green-5g-or-red-alert

” Not So “Green” Technology: The Comlicated Legacy of Rare Earth Mining” associerad redaktör och personalskribent Jaya Nayar, Harvard International Review 2021, https://hir.harvard.edu/not-so-green-technology-the-complicated -arv-av-sällsynta-jordar-gruvor/

” Haftpflichtkasse gehackt: Kundendaten teils im Darknet veröffentlicht” Digital Week 2021, https://www.digitalweek.de/news/haftpflichtkasse-gehackt-kundendaten-teils-im-darknet-veroffentlicht/

” 533 miljoner Facebook-användares telefonnummer och personliga data har läckt online” Insider 2021, https://www.businessinsider.com/stolen-data-of-533-million-facebook-users-leaked-online-2021-4 ?r=US&IR=T

” Biometrisk och beteendemässig massövervakning i EU-medlemsstater” Rapport för De gröna/EFA i Europaparlamentet 2021, https://www.greens-efa.eu/biometricsurveillance/

(227)