Lagrådet_1

Regelrådet ger tummen ner för Kjell Asplunds KAM-lagförslag, som går ut på att begränsa rätten att utföra alternativmedicinsk behandling. 

 

VAD LAGFÖRSLAGET INNEBÄR

Remissen innehåller förslag till lag om vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt utföra vård och förslag till ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Regelrådet: I sak anges författningsförslaget innebära i huvudsak följande. Bestämmelser om utövande av komplementär och alternativ vård, som idag är infogade i patientsäkerhetslagen, samlas i en ny lag. Det nuvarande förbudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer, epilepsi och diabetes ersätts med ett generellt förbud att behandla allvarlig sjukdom och omfattar då både somatiska och psykiska sjukdomar. Medan det ska vara förbjudet att behandla dessa sjukdomar i sig, ska symptomlindrande åtgärder vara tillåtna. Vidare föreslås att det ska vara förbjudet att utreda och behandla sjukdomar hos barn under 15 år och sjukdomar vid graviditet, detta oavsett sjukdomens svårighetsgrad. Symptomlindrande behandling för barn och gravida ska emellertid vara tillåten. Därutöver föreslås att det ska vara förbjudet att behandla vissa smittsamma sjukdomar, liksom att utföra kirurgiska ingrepp och provtagningar som medför fullständig penetration av kroppens samtliga hudlager, ge allmän bedövning och injektioner utanför hälso- och sjukvården. Vissa förbud som finns i dagens lagstiftning föreslås samtidigt tas bort. De straffbestämmelser som finns i patientsäkerhetslagen överförs väsentligen oförändrade till den nya lagen. I den nya lagen ska det emellertid ingå en bestämmelse om straffansvar för den som inte bara uppsåtligen utan även av oaktsamhet orsakar skada eller fara för skada. Bristande kunskaper eller erfarenhet ska inte befria från ansvar.


REGELRÅDET HITTAR BRISTER

Regelrådet hittade uppenbara brister, bland annat konstaterade Regelrådet att;

  • Regelrådet finner redovisningen av påverkan på företagens administrativa kostnader bristfällig
  • Regelrådet finner redovisningen av påverkan på företagens andra kostnader bristfällig
  • Regelrådet finner redovisningen av påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag bristfällig
  • Regelrådet finner redovisningen av regleringens påverkan på företagen i andra avseenden bristfällig
  • Regelrådet finner redovisningen av särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning bristfällig

REGELRÅDETS SAMMANFATTANDE BEDÖMNING:

Regelrådet finner att konsekvensutredningen i vissa avseenden håller tillräcklig kvalitet. Beskrivningen av berörda företag är tydlig utifrån de förutsättningar som finns i ärendet. Däremot finns det väsentliga brister i redovisningen av hur de berörda företagen påverkas av förslaget som medför att konsekvensutredningen som helhet inte kan anses hålla tillräcklig kvalitet.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

 

>> Läs Regelrådets yttrande

(1236)