Regeringen har ett ansvar angående WHO:s IHR, Covid-vaccinering,
mRNA-teknologi med mera

I NHF Swedens petition den 16 november 2023 förklarar vi mer om WHO:s samarbeten och varför pandemiutlysningar undergräver folkhälsan, vidare om de många WHO-skandalerna, och varför Covid-vaccinerna och mRNA-vaccinerna måste förbjudas. Vi går också igenom de artiklar i IHR, International Health Regulation som är regelverket mellan WHO och nationerna. Länderna har redan nu lagt fram illavarslande förslag som äventyrar vår hälsa och rätt till självbestämmande, mänskliga rättigheter och att få uttrycka oss fritt.

 

 

Vi tar också upp att WHO:s generaldirektör står anklagad för folkmord, och att hans ärende måste prövas av en oberoende kommitté, eftersom FN-domstolen International Criminal Court (ICC) i Haag, inte är oberoende eftersom WHO är en FN-organisation. Om de  framlagda förslagen går igenom i maj 2024 så handlar det inte längre om demokrati utan om diktatur, där WHO:s generaldirektör blir envåldshärskare. Så fort direktören ser ett “potentiellt hot” så kan nödläge åberopas, vilket kullkastar ländernas suveränitet, och nationen/nationerna måste då underkasta sig WHO:s rekommendationer/råd som är legalt bindande.

 

NHF Sweden kräver i sin petition att den svenska regeringen:

– omedelbart stoppar och förbjuder mRNA-baserade vacciner
– omedelbart stoppar och förbjuder Covid-19-vaccinering av barn
– omgående (senast 2023-11-30) till WHO skickar in ett avvisande av den senaste
versionen av IHR, som antogs i maj 2022
– omedelbart säger upp Sveriges IHR-avtal med WHO
– omedelbart vägrar att samarbeta med WHO, till dess att det är utrett om
Tedros Gebreyesus har varit involverad i folkmordet i Etiopien
– omedelbart kräver att en grundlig utredning av Tedros Gebreyesus med avseende
på folkmordet i Etiopien. Utredningen ska genomföras av en oberoende kommitté.
– skyndsamt agerar för Sveriges snabba utträde ur WHO/FN

 

Varför regeringen måste avvisa IHR-besluten från 2022

Artikel 59 i IHR förändrades vid WHO:s World Health Assembly 27 maj 2022 och innebär dels minskade tidsramar för avvisande och reservation mot förändringar i IHR och dels ett minskat tidsfönster för ikraftträdande av förändringar i IHR. (Bilaga 1 A75ACONF.7) 

• Den nya tidsram som gäller för avvisande och reservation, när det gäller
förändringar, minskar från 18 månader till endast 10 månader.

• Tidsfönstret för ikraftträdande minskar från 24 månader till endast 12 månader.

Den 27 maj 2024, när nästa revidering av IHR ska klubbas, med sina förmodade
300 förändringar, som det finns en sammanställning över i Article by Article
Compilation… WHA75(9)2 (bilaga 2), så har nationerna, enligt det redan
genomröstade förslaget år 2022, endast 10 månader på sig att avvisa eller
reservera sig mot förändringarna. Alla de förändringar som klubbas i maj 2024 (eventuellt
300 förändringar), börjar sedan att gälla redan efter 12 månader.

De många och avancerade förändringarna och det påtagligt förkortade avvisnings- och
reservationsutrymmet medför att det blir svårt för medlemsländerna att hinna
överblicka, utreda och ta ställning till om man ska godta förändringarna eller
avvisa/reservera sig mot dem. Även om det bara skulle bli 100 förändringar att ta
ställning till, så blir det svårt att hinna med ett ordentligt utredningsarbete och
hinna ta ställning till dem på endast 10 månader. Detta utgör ett hot mot den
demokratiska processen. Vissa förslag är så pass avancerade att de kräver
förändringar i vår grundlag, vilket också utgör ett hot mot demokratin.

 

Läs hela petitionen med bilagor nedan

 

NHF Swedens petition till Regeringen – IHR, Covid-19 m m

 

Bilaga 1 Bilaga 1, A75ACONF.7 Rev.1
Förslagen som antogs maj 2022

Bilaga 2 Bilaga 2, Article-by-Article Compilation of Proposed Amendments to the IHR
Nationernas ändringsförslag av IHR

Bilaga 3 Bilaga 3, IHR, 3rd edition, 2005

 

(183)