130 organisationer från hela världen har skrivit ett gemensamt öppet brev till WHO om vaccinsäkerhetsfrågor inför WHO:s möte “Global Vaccine Quality Control Laboratories Network” i denna vecka (25-27 september) i Rom. På mötet ska vaccinsäkerhet avhandlas. 

Vaccinsäkerhet

 

ÖPPET BREV

Ärade medlemmar av Världshälsoorganisationen

Genom att dela kunskap som vilar på vetenskaplig grund samt gemensamma ansträngningar för bättre hälsa har er organisation förbättrat miljontals människors liv, och vi är tacksamma för detta. Genom att tillhandahålla bättre näring, rent vatten, förbättrad hygien och tillgång till sjukvård, så har dödligheten och infektionssjukdomarna minskat drastiskt. Er extraordinära kommunikationsstrategi för att upptäcka sjukdomsfall och kartlägga de personer som kom i kontakt med de smittade, och att isolera dem, ledde slutligen till utrotningen av de en gång förödande smittkopporna 1 . Detta är storartade prestationer och dessa ädla mål bör fortsättningsvis utövas. I dag står vi dock inför en ny epidemi, nämligen kronisk sjukdom. I USA har en av två vuxna en kronisk sjukdom och en av fyra har två eller fler sjukdomar2.

Övervikt, astma, cancer, immun- och autoimmuna sjukdomar, neurologiska sjukdomstillstånd och utvecklingsstörningar är ”livsstilssjukdomar” som främst orsakas eller förvärras av dålig näring och upplagring av gifter. Vacciner administreras till friska individer för att förhindra specifika infektioner, men deras långsiktiga påverkan på immunsystemet och deras potentiella roll vid kronisk sjukdom utvärderas inte. Den individuella risken för men av både infektion och vaccination varierar kraftigt och massvaccination utan korrekt urskiljning på individnivå har lett till skador, dödsfall och oavsiktliga men. Nyligen har oberoende forskare och laboratorier upptäckt att många vacciner är förorenade med retrovirus 3 samt förorenade av nanopartiklar 4. Höga halter av aluminium är kopplade till vaccinadjuvanser som har hittats i hjärnorna hos autistiska barn eller hos personer som lider av neurologiska störningar såsom Alzheimers sjukdom. 5, 6

Vid ert föregående möte föreslog ni färre oberoende tester, eftersom de anses vara ”överflödiga” i syfte att påskynda tillgången till produkter. 7 Den senaste administrationen av 250 000 defekta vacciner i Kina 8, den tragiska kampanjen för oralt poliovaccin i Indien med över 450 000 fall av förlamning och död 9, skadan som orsakats av Dengue-vaccinet på Filippinerna 10, rapporter från hela världen av kronisk smärta och förlamning efter administrering av HPV-vaccinet 11, 12 visar att vaccinsäkerhet och effektivitet tragiskt nog ignoreras i detta snabbspår för godkännande och lättillgänglig certifiering.

Om man vill utveckla standarder och dela med sig av bästa praxis bland kontrollorgan, så måste testning utförd av nationella och oberoende laboratorier bibehållas, inte minst eftersom bedrägeri och tekniska risker från lagring eller transport fortfarande kan förekomma liksom risken för jäv eller attnya rön inte skulle upptäckas. I er rapport står det ”It was noted that the aims of the network are a good fit with industry’s proposal for risk-based testing and networking”.13

Men att betrakta detta ”riskbaserade” tillvägagångssätt, vilket är inriktat på att minska testkraven för vacciner, som ”låg risk” förefaller dock vara ett farligt förhållningssätt.

Många hälsovårdsmyndigheter klagar över vaccinationstvekan, men misslyckas med att få allmänhetens tillit och tillhandahålla de säkerhetsuppgifter som de begär. Över hela världen har miljontals människor skrivit på petitioner som kräver mer säkerhet, transparens och oberoende forskning, men beslutsfattare väljer i stället snabbspåret.

För att återställa det förlorade förtroendet insisterar vi på att innan alla typer av rekommendationer eller godkännanden utfärdas, så ska ALLA vacciner som är förkvalificerade eller rekommenderade av WHO skickas till:

 • Omfattande kliniska prövningar utförda av organ som är oberoende av tillverkarna
 • Medellånga och långsiktiga studier – inte bara ”några dagar” med avseende på effektivitet och säkerhet
 • Genomgå tester för cancerogena egenskaper
 • Genomgå tester för fertilitetsproblem
 • Genomgå tester med avseende på graviditet, spontan abort och det växande fostret
 • Genomgå tester med avseende på mutagena effekter (förändringar som induceras i DNA)
 • Genomgå tester med avseende på det neurologiska systemet och hjärnans utveckling
 • Äkta inert placebo-testning, som nästan aldrig utförs på vacciner

 

Vi insisterar även på att WHO bör tillhandahålla studier på:

 • Adjuvanser och konserveringsmedel såsom aluminium och kvicksilver och deras bioackumulering
 • Andra toxiska ämnen som används, såsom polysorbat, Tween 80, formaldehyd etcetera.
 • Vaccinsäkerhet som även innefattar barnens ålder när vaccinerna administreras
 • Den globala effekten på befolkningens hälsa vid fullständiga vaccinprogram
 • Jämförelsen mellan vaccinerade och icke-vaccinerade populationer globalt sett med avseende på hälsa
 • Viral överföring från personer som nyligen har vaccinerats med levande virusvaccin, till exempel mässling, påssjuka, röda hund, vattkoppor, influensa eller oralt poliovaccin.

 

I synnerhet ber vi att användningen av kombinerade vacciner och administrering av flera vacciner på samma dag grundligt undersöks. Siffror från Indien visar att antalet dödsfall inom tre dagar efter vaccinationen fördubblades vid användning av ett pentavalent (5-i-ett) vaccin i stället för ett tredubbelt DTP-vaccin. Det förväntas att denna förändring varje år kommer att orsaka mellan 7 020 och 8 190 dödsfall hos spädbarn i Indien. 14 Det framgår vidare att i konfidentiella periodiska säkerhetsrapporter om det sexvalenta Infanrix poliovaccinet som lämnades till EMA, så hade tillverkaren GSK raderat ett antal dödsfall mellan rapporteringarna. 15

När det gäller ”mässling-påssjuka-rödahund”-vaccin och dess koppling till autism, så är den enda referensen som nämns i autism-delen på er webbplats en inaktuell fransk artikel som översätter presskrav, vilka har motbevisats i ett beslut från den engelska högsta domstolen år 2012. 16, 17 Samtidigt erkände William Thompson, en expert från CDC, att han hade manipulerat data från en nyckelreferensstudie år 2014, men ännu till dags datum har inga ytterligare undersökningar gjorts. 18 Nu, när 1 av 36 barn diagnostiseras med en autistisk spektrumstörning i USA 19, så är en sådan studie en absolut prioritering och en oberoende laboratorietestning och nya kliniska prövningar måste nu ersätta flödet av ”ofullständig” statistik.

Något annat som talar för denna prioritering är att en italiensk parlamentskommission nyligen rapporterade flera dödsfall, autoimmuna sjukdomar och cancersjukdomar hos militär personal efter det att flera vacciner hade administrerats och därmed krävde mer forskning och förebyggande åtgärder. 20 De långsiktiga effekterna av vacciner har inte studerats och den senaste revideringen av klassificeringen ”Biverkningar efter immunisering” tillåter inte korrekt rapportering av dödsfall eller biverkningar som inte tidigare har deklarerats av tillverkaren. 21 Med den alarmerande ökningen av kroniska sjukdomar, immunförsvarsproblem, autoimmunitet och utvecklingsstörningar över hela världen, är ett omedelbart och ansvarsfullt agerande nödvändigt.

I sin senaste resolution om vaccinationstvekan uppmanar Europaparlamentet till ”insyn och deklarering av intressekonflikter, inklusive forskare som arbetar för Världshälsoorganisationen och Europeiska läkemedelsmyndigheten”. Den föreslår att ”forskare som har intressekonflikter utesluts från utvärderingspaneler”. Vidare begärs det att”sekretessen i överläggningarna i EMA:s utvärderingspanel som ska upphävas” och föreslår att ”de vetenskapliga och kliniska uppgifter som ligger till grund för panelens slutsatser, och vars anonymitet garanteras i förväg, offentliggörs”. 22

Parlamentet misslyckas dock med att ifrågasätta partiska rapporter. 23  När det gäller att godkänna eller rekommendera ett nytt vaccin vet vi att:

 • Förlicensieringsstudier exklusivt utförs av de tillverkare som tar ut vinsten. Detta är en tydlig intressekonflikt.
 • Förlicensieringsstudier fångar inte upp och kan inte fånga upp alla biverkningar som kommer att uppstå i verkliga situationer.
 • Referentgranskade vetenskapliga tidskrifter har stora intressekonflikter och de flesta studier är jäviga eller falska 24, 25, 26.
 • Biverkningsövervakningen efter marknadslansering i alla länder är väldigt otillräcklig. Endast 1 till 10 % av biverkningarna rapporteras. I USA har de obligatoriska, tvååriga säkerhetsrapporterna från US Health & Human Services till kongressen om vaccinsäkerhet helt enkelt aldrig skrivits 27.

 

Finansieringen av er organisation är beroende av betydande privata donationer, till exempel från GAVI-alliansen, ett partnerskap av banker och industrier. Enbart det faktum att detta möte finansieras av en privat investerare, Bill och Melinda Gates Foundation 28, är högst tvivelaktigt. Med tanke på denna inneboende intressekonflikt är det därför absolut nödvändigt att oberoende studier och experter deltar i godkännanden, rekommendationer samt upprättandet av riktlinjer för vacciner. Om WHO garanterar säkerheten för ett vaccin, så att det blir förkvalificerat, så bör det då innebära att det tas ett ansvar för de biverkningar som följer efter vaccinering.

Att främja obligatorisk vaccinering av hela befolkningen, med produkter som i huvudsak bygger på tillverkarnas data för deras allmänna säkerhet och effekt, är ett uppenbart brott mot försiktighetsprincipen och det blir sålunda ett påtvingat medicinsk experiment.

Eftersom risken för skador till följd av vaccinationer helt bärs av individer, så måste WHO se till att den är minimal och att fullständigt informerat samtycke följs.

För att återställa allmänhetens förtroende för hälsovårdsmyndigheterna och för att förbättra folkhälsopolitiken över hela världen, så kräver vi därför åtgärder och svar som uppfyller våra önskemål.

Vi tackar de ärade medlemmarna i denna församling för deras uppmärksamhet och ber att de öppnar sina hjärtan och sinnen för vårt budskap.

 

Referenser:

1. ”The Global Eradication of Polio”, Final Report of the Global Commission for the Certification of Smallpox Eradication, Geneva, December 1979, the World Health Organization, 1980.

2. ”About Chronic Disease”, Centres for Disease Control and Prevention, 5 September 2018.

3. J. Mikovits & K. Heckenlively ”Plague”, Skyhorse Publishing, 2014.

4. S. Montanari, A. Gatti ”New Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination”, International Journal of Vaccines and Vaccination, Vol. 4 Issue 1, 23 Jan. 2017.

5. C. Exley et al., ”Aluminium in Brain Tissue in Autism”, Journal of Trace elements in Medical Biology, March 2018, 46 :76-82.

6. C. Exley, ”Aluminium and Alzheimer’s Disease: The Science that Describes the Link. Elsevier Science”, Amsterdam, The Netherlands. 2001. 441p.

7. Report of the First General Meeting of the WHO-NCL Network for Biologicals, Noida, India, 31 Oct.-2 Nov.2017.

8. F. Murphy ”China Vaccine Scandal : Investigations Begin into Faulty Rabies and DTaP shots” British Medical Journal, 25 Jul. 2018, 2018; 362; k3244.

9. Rachana Dhiman , Sandeep C. Prakash, V. Sreenivas , Jacob Puliyel. Correlation between Non-Polio Acute Flaccid Paralysis Rates with Pulse Polio Frequency in India Int J Environ res Public Health 2018;15:1755.

10. P. Rana ”Initial Philippines Probes Finds Causal Association Between Deaths and Sanofi Dengue Vaccine”, Wall Street Journal, 2 Feb. 2018.

11. P. Goetzsche et al. ”Complaint filed to EMA over Maladministration Related to the Safety of the HPV Vaccine”, Nordic Cochrane.

12. R. Gherardi ”Toxic Story”, Actes Sud, Oct. 2016.

13. Report of the First General Meeting of the WHO-NCL Network for Biologicals, Noida, India, 31 Oct.-2 Nov.2017, p. 6, section 3.4

14. J. Puliyel, Jaspreet Kaur, Ashish Puliyel, Visnubhatla Sreenivas ”Deaths Reported after Pentavalent Vaccine Compared with Death Reported after Diphtheria‑Tetanus‑Pertussis Vaccine: An Exploratory Analysis.” Med J DY Patil Vidyapeeth 2018;11:99-105.

15. J. Puliyel, SathyamalaC. ”Infanrix hexa and sudden death: a review of the periodic safety update reports submitted to the European Medicines Agency”, Indian Journal of Medical Ethics 2018 Jan-Mar;3(1):43-47.

16. High Court Decision of 7 March 2012, between Prof. John Walker-Smith and the General Medical Council, EWHC 503, Case n° CO/7039/2010

17. V. Sharav ”L’Affaire Wakefield : Shades of Dreyfus and BMJ’s Descent Into Tabloid Science”, Alliance for Human Research Protection, 2017.

18. Documentary ”Vaxxed : from Cover-Up to Catastrophy” April 2016.

19. B. ZAblotsky et al. ”Estimated Prevalence of Children Diagnosed with Developmental Disabilities in the United States, 2014-2106” NCHS Data Brief n°291, November 2017.

20. ”Parliamentary Commission of Inquiry into Cases of Death and Severe Illnesses Affecting Italian Personnel Assigned to Military Missions Abroad”, Acts of Parliament, XXII-bisn. 23-bis,Vol. I, II and III , Rapporteur G. P. Scanu, Approved 7 Feb. 2018.

21. Puliyel J, Naik P Revised World Health Organization (WHO)’s causality assessment of adverse events following immunization – a critique https://f1000research.com/articles/7-243/v2.

22. ”Vaccine Hesitancy and the drop of Vaccination Rates in Europe”, resolution of the European Parliament, 19 April 2018. (2017/2951) .

23. L. Jorgensen, P. Goetzsche, T. Jefferson ”The Cochrane HPV vaccine review was incomplete and ignored important evidence of bias”, BMJ evidence Based Medicine, July 27th 2018.

24. P. Goetzsche, ”A moral governance crisis : the growing lack of democratic collaboration and scientific pluralism in Cochrane”, open letter 14 Sep. 2018, Nordic Cochrane Centre.

25. J. Ioannidis, ”Why Most Published Research Findings are False”, PLOS medicine, 30 Aug. 2005.

26. M. Angell ”The Truth about Pharmaceutical Companies. How They Deceive Us and what to do About It”, Random House, 2004.

27. ”Mandate for Safer Childhood Vaccines”, Decision of the US District Court, Southern District New York, Between Informed Consent Action Network and the US Department of Health and Human Services.

28. The Bill & Melinda Gates foundation is one the 5 biggest investors in the world. In August 2018, it had 22,114 million $ in stocks according to gurufocus.com.

 

…………………………………………………………………………………….

 

SIGNERAT AV:

 

AMERICA

Robert Kennedy Jr., Children’s Health Defense, USA
James Lyons-Weiler, the Institute for Pure and Applied Knowledge, USA
Bernadette Pajer, Informed Choice Washington, USA
Vera Sharav, Alliance for Human Research Protection, USA
Brandy Vaughan, Learn the Risk, USA
Catherine Ford, Vaccine Injury Awareness League,USA
Norma Erikson, Sanevax, USA
Ashleigh Parchman, TN Medical Freedom Alliance
Georgia Coalition for Vaccine Choice – Sandi Marcus
Christina Favazza, Florida health action network
Laura June, Floridians for Medical Freedom
Laura Fisher Andersen, Health Choice CT
Vallie Osborne, Informed Choice-Emerald Coast Florida
Jennifer Black, South Carolina Health Coalition
Lucy Cole, California
Kristen Chevrier and Melissa Andersen, Your Health Freedom Utah
Alicia Marie, Minnesota Vaccine Freedom Coalition
Elizabeth Murphy, Tennesee Medical Freedom Alliance
Alison Fujito, Pennsylvania Coalition for Informed Consent
Robin Rebrik Stavola, Angela Lockhart, Tom Stavola Jr., Hope from Holly Inc.
Erica Dawson, Iowa Vaccine Awareness & Education Network
Patti Carroll, Vaccine Safety Council of Minnesota
Shanda Burke, Informed Choice Iowa
Sue Fischer Collins, New Jersey Coalition for Vaccine Choice
Tara Marie, Wisconsin Coalition for Informed Vaccination
Michelle Cotterman, Health Freedom Ohio
Jennifer Larson, The Canary Party
Mark F. Blaxill, Health Choice
Debby Lammam, Medical Freedom Nevada
Stacy Cayce, Oregonians for Medical Freedom
Stephanie Stock, Ohio Advocates for Medical Freedom
Karri Lewis, AWAKE California
Terry Roark, California Coalition for Vaccine Choice
MaryJo Perry, Mississippi Parents for Vaccine Rights
Jennifer Stella, Health Choice Vermont
Yvette Negron-Torres, Virginians for Medical Freedom
Angie Gallagher, Minnesota Vaccine Freedom Coalition
Denise Gonzalez Cosner, New Jersey Medical Freedom Advocates
Jessica Marie, Hawaii for Informed Consent
MacKenzie Strickland Fraser, Health Freedom Florida
Suzanne Waltman, Michigan for Vaccine Choice
Kristen Holland, Tennessee Coalition for Vaccine Choice

CANADA 

Edda West for Vaccine Choice, Canada

ARGENTINA

Mariano Fernandez Bychowiec, Libertad Sanitaria Argentina

CHILE

Felipe Gonzalez & Gloria Pizarro Elizalde, Libertad de Vacunacion, Chile

URUGUAY

Sabrina Iglesias, Libertad Sanitaria Uruguay

AUSTRALIA

Meryl Dorey, Australian Vaccination-Risk Network, Australia
Elisabeth Hart, Over-vaccination.net Australia

FRANCE

Sophie Guillot for Agir pour le Libre Consentement Thérapeutique, France
Sophie Guillot, Ensemble pour une Vaccination Libre, France
Marie Werbrègue, Info Vaccin France
Lucie Michel, Les Mamans Courage, France
Marie-Rose Cuisigniez, Association Liberté Information Santé, France
Patrick Ledrappier, Libre Consentement Eclairé, France
Association Liberté Information Santé, France
Jean-Pierre Eudier, Ligue Nationale pour la Liberté de Vaccination, France
Cathy Gaches, Reseau des Victimes de la Vaccination
Michel de Lorgeril et Philippe Harvaux, Association Internationale pour une
Médecine Scientifique Indépendante et Bienveillante, France
Carine Curtet, Association Ametist, France
Dr. Dominique Eraud, Coordination Nationale Médicale Santé Environnement

GERMANY

Libertas & Sanitas, Germany
Impfkritik, Germany
Artzen fur Individuelle Impfentscheidung, Germany
Impf-Info, Germany
Eltern fur Impfaufklarung, Germany

AUSTRIA

Aegis Osterreich, Austria
Impffrei, Austria

ITALY

Ader, Italy
Claudio Simion for Comilva, Italy
Ferdinando Donolato for Corvelva, Veneto, Italy
Colibri, Puglia, Italy
Comitatio Faenza, Italy
Genitori di Cervia per la Libera Scelta, Italy
Genitori del No Obbligo, Lombardia, Italy
Genitori del No Obbligo, Piemonte, Italy
Genitori per la Libera Scelta, Monza e Brianza, Italy
CliVa, Toscana, Italy
E Pur Si Muove, Rimini, Italy
Gruppi Uniti, Italy
Il Sentiero di Nicola, Italy
Libero per Tutti, Forli, Italy
Dario Miedico e Emiliano Gioia, SiAmo, Italy
VacciPiano, Sicilia, Italy

LUXEMBURG

Colette Welter, Aegis, Luxembourg

THE NETHERLANDS

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, The Netherlands
Stichting Vaccinvrij, The Netherlands

BELGIUM

Dr. Kris Gaublomme, Preventie Vaccinatieschade, Belgium
Inititative Citoyenne, Belgique

SPAIN

Asociacion de Afectadas por la Vacuna del Papiloma, Spain
La Liga para la Libertad de Vacunacion, Spain

HUNGARY

Nebancs Viragegyesulet, Hungary
Kotelezo Helyett Valaszthato, Hungary

BULGARIA

Andrei Edrev for Alternative Energy, Bulgaria

LITHUANIA

Nepriklausomas Skiepu Informacijo Centras, Lithuania

POLAND

Justyna Socha, Piotr Jawornik Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o
Szczepieniach STOP NOP, Poland
Dragana Timotic, Inicijativa Nova, Citizen’s Initiative for Optional Vaccination

SERBIA

Citizens’ Initiative for optional vaccination – Nova Initiative

SLOVENIA

Civilna iniciativa za prostovoljno cepljenje, Slovenia

SLOVAKIA

Sloboda v Ockovani, Slovakia

CROATIA

Cijepljenje Pravo Izbora, Croatia
Dr. Ivana Delas for the Croatian Association of Parent Activists, Croatia

CZECH REPUBLIC

Rozalio, Czech Republic
Liga Lidskych Prav, Czech Republic

NORWAY

Foreningen for Fritt Vaksinevalg, Norway

DENMARK

Vaccinations Forum, Denmark

FINLAND

Suomen Homeopatian Akatemia, Finland

SWEDEN

Sara Boo, NHF Sweden (National Health Federation Sweden)

SWITZERLAND

Netzwerk Impfentscheid, Switzerland
Infovaccins.ch, Switzerland

UK

John Stone, Age of Autism, UK
Anna Watson, Arnica, UK
Freda Birrell, Association of HPV Vaccine Injured Daughters, UK
The Informed Parent, UK
Jabs, Justice, Awareness and Basic Support, UK
Joan Shenton, Immunity Resource Foundation, UK

IRELAND

Regret, Ireland
Irish Vaccination Awareness Group

(8976)