Hand, Molekyl, Kemi, Science, Hexan, Vfx

Visste du att det inte alltid är bra att stoppa i sig stora mängder antioxidanter – att antioxidanter i för stor mängd faktiskt även kan ha en skadlig inverkan på organismen? Visste du att fria radikaler inte enbart är skadliga utan att de även kan vara av godo och till och med nödvändiga?

 

Vi överöses ständigt med information om att leva hälsosammare och förebygga sjukdom genom att inta kosttillskott i form av antioxidanter. Det som vi däemot sällan får veta är att mellan en fjärdedel och hälften av befolkningen inte alls ska äta några tillskott av antioxidanter. En större mängd antioxidanter kan vara direkt skadligt för dem, eftersom just dessa individernas läkningsförmåga skulle komma att försämras och de skulle även löpa en större risk att utveckla sjukdomar som till exempel cancer. Ganska många människor har alltför för låga nivåer av fria radikaler i kroppen utan att veta om det och bär därmed på för mycket antioxidanter. Detta är alltså sjukdomsalstrande och utgör ett hot emot hälsan.

Piller, Kapslar, Medicin

I kroppen är fria radikaler och antioxidanter kemiskt sett varandras motpoler. De båda ämnesgrupperna behövs i stor mängd och det är viktigt att det råder en jämvikt mellan dem. Joner är grundämnen eller molekyler som har en negativ eller positiv elektrisk laddning. Såväl fria radikaler som antioxidanter är kraftigt reaktiva ämnen som är benägna att bilda joner och de reagerar med andra ämnen som även de är benägna att bilda joner av motsatt laddning.
Kunskapen om fria radikaler och antioxidanter är inom de medicinska kretsarna, är dock på det stora mycket urholkad och bristfällig. Näringslära är ett ämne som knappt existerar på utbildningsschemat på läkarlinjen och det är av den anledningen få läkare som verkligen vet något om vad vi bör äta och hur födoämnen och kosttillskott påverkar oss. Antioxidanter och fria radikaler samt förhållandet mellan dem är det inte heller särskilt många som har någon vidare god kunskap om. Hur fria radikaler bildas och motverkas i kroppen är essentiellt i arbetet med att förebygga sjukdom. Med hjälp av sådan kunskap kan man utifrån vetenskapliga fakta skapa bättre förutsättningar för cellreparation, läkning och tillfrisknande när det gäller skador och redan etablerade sjukdomar men även förebygga uppkomsten av sjukdomar.

 

Antioxidanter är i huvudsak ämnen som lätt oxideras det vill säga som reagerar med syre och bildar efter kemisk reaktion positivt laddade joner. Dessa ämnen och molekyler är således benägna att lämna ifrån sig elektroner. Det finns tusentals olika ämnen som har antioxidativ effekt. Exempel på antioxidanter är metaller men vissa av dem, till exempel koppar och järn, medför att halten av fria radikaler ökar om metallerna överdoseras. Gruppen antioxidanter består inte enbart av metaller utan även av sammansatta molekyler som består av flera olika grundämnen. Bland dessa återfinns antioxidanter som kroppen själv bildar.

Atom, Vetenskap, Kemi, Biologi

Fria radikaler är motsatsen till antioxidanter. Det är ämnen och kemiska föreningar som har lätt att lämna ifrån sig elektroner. De fria radikalerna förekommer i form av grundämnen såsom syre, fluor, klor, jod, brom samt flera mer komplexa, molekylära föreningar, till exempel vätesuperoxider och kväveföreningar som kroppen själv bildar under ämnesomsättningen. Syre och dess metaboliter är kraftiga fria radikaler och de reagerar lätt med metaller som då oxideras.

 

Fria radikaler är ämnen som saknar en elektron och därmed är positivt laddade och blir i och med det benägna att sno till sig en elektron för att få en neutral laddning. Genom denna process kan byggstenar i cellerna förstöras. Om en individ har för höga nivåer av fria radikaler, så riskerar de naturliga processerna att motverkas och vissa bakterier, svampar, och andra mikroorganismer får därmed ett större utrymme för sin överlevnad och förökning i vävnaden. Samma sak gäller om nivåerna av antioxidanter är alltför höga. Människokroppen är normalt sett invaderad av flera kilo av mikroorganismer, vilka i normal, i begränsad skala, inte allvarligt skadar värdorganismen men i alltför stora mängder blir de nedbrytare som hotar värdorganismen. Mikroorganismer producerar ofta toxiner (gifter) och måttliga mängder av dessa tolererar vi normalt sett men ju fler mikroorganismer som får fotfäste i en individ desto större blir risken för förgiftning och skador på cellorganeller, celler, vävnad och organ. Detsamma gäller toxiner som kommer utifrån – olika miljögifter. Alla toxiner bidrar till att sjukdomar utvecklas och många cancerformer är bevisligen orsakade av såväl mikroorganismer som toxiner. Toxiner leder även till inflammatoriska tillstånd och det är väl känt att nivån av fria radikaler även ökar i kroppen vid inflammatoriska tillstånd och vid vävnadsskador. Detta innebär att de gifter som tillförs kroppen leder till att ännu fler gifter bilas av kroppen själv. Därav följer insikten att det är gynnsamt för kroppen att äta ekologisk (giftfri) mat.

Grönsaker, Trädgård, Skörd, Organiska

Det är viktigt att äta giftfri mat (ekologisk)

 

Fria radikaler bildas om individen till exempel utsätts för olika miljögifter såsom: industrigifter, luftföroreningar, ozon, bekämpningsmedel, lösningsmedel, kvicksilver och andra giftiga tungmetaller, rökning (även passiv rökning) och alkohol. Fria radikaler kan även bildas av mat, till exempel av: kaffe, konstgjorda livsmedelstillsatser, fetter som oxiderar (speciellt fleromättade oljor) och skräpmat (”junk food”). Andra orsaker till bildandet av fria radikaler kan vara: fysisk, emotionell och mental stress, hård fysisk träning, kirurgiska ingrepp, brännskador, radioaktiv och annan joniserande strålning (röntgenstrålning), stark solstrålning (UV-ljus), elektromagnetiska fält, läkemedel, brist på antioxidanter och syrebrist men även överskott av syre, eftersom det ökar kroppens förbränning.

 

 

Människor, Vetenskapsman, Mikroskop

Det finns terapeuter som tittar på blodet i mikroskop och genom okulär besiktning kan avgöra om det finns för mycket fria radikaler i blodet. Problemet med den analysen är alltså att det inte går att fastställa något exakt mätvärde på patientens nivå av fria radikaler och det går inte heller att avgöra om det finns för lite fria radikaler.
Mått på fria radikaler mäts genom analys av blodet, eftersom blodet bland annat består av en lösning (blodplasma) som innehåller lösta ämnen, vilka finns i ungefär samma koncentrationer som i resten av kroppen. Oavsett hur man mäter de fria radikalerna, så återspeglar provet hur det står till i kroppen just vid det tillfälle som provet tas. Man kan inte med stöd av provet se vad nivåerna låg på för nivå för någon längre tid sedan. Blodets koncentration av ämnen brukar motsvara ett genomsnittligt värde av det ämne i kroppen som man avser att analysera, vilket är anledningen till att blodprov är den vanligast förekommande provtagningsmetoden inom det medicinska området men salivprov och dygnsurinprov kan vara mer rättvisande eftersom förekomsten av vissa ämnen varierar över dygnets timmar.

 

Diabetes, Blod, Finger, Glukos

Nivån av fria radikaler kan mätas med hjälp av den samlade halten av samtliga fria radikaler i blodplasman. Provet är alltså ett mått på reaktivitet. För detta finns det numera ett relativt enkelt test som har funnits på marknaden sedan slutet av 1990‑talet. I Sverige finns analysmetoden att tillgå på ett fåtal privatkliniker men faktiskt även på några få vårdcentraler, några sjukhus och en och annan forskningsinstitution, till exempel på Karolinska Institutet. Analysmetoden är utvecklad av det italienska medicinteknikföretaget Callegari och baseras på ett kapillärt blodprov (ett stick i fingret). Blodet analyseras med hjälp av en speciellt framtagen fotospektrometrisk laboratorieanalysutrustning (mätning med hjälp av ljus av en viss våglängd). Testet ger ett tillförlitligt värde på förekomsten av fria radikaler i blodplasma. Callegaris FORT-test (Free Oxygen Radicals Test) mäts i ˮFORT unitsˮ och visar på halten av fria radikaler i blodplasma. Ju högre värde man får vid analysen, desto fler fria radikaler finns det i kroppen. Ju högre nivåer av fria radikaler desto fler nödvändiga ämnen hinner oxideras innan de har hunnit fram till det ställe i kroppens där de behövs för läknings- och uppbyggnadsarbetet.

Under föreningen SARA:s föreläsningsturné så kommer det att finnas möjlighet till att få FORT-testet utfört av Michael Zazzio.

forelasning_2015FORT-prov utförs under föreningen SARA:s septemberturné på följande orter:

Ronneby: 6 september 2015

Värnamo: 7 september 2015

Köinge (Ullared): 8 september 2015

Falköping: 11 september 2015

Göteborg: 12 september 2015

 

FORT-testet/analysen kostar 300 kronor. För att vara säker på att få genomgå det testet under föreningen SARA:s septemberturné 2015, så anmäler du dig på telefonnummer: 0478 – 417 37 eller 070 – 274 80 80.

 

Information om SARA-turnén finner du på www.2000tv.se

http://www.2000tv.se/site_article.php?article_category=3&article_ID=34

 

Michael Zazzio utför även denna provtagning och analys på sin hörsel- och balansklinik, AudioLaser-Kliniken i Hovmantorp. Klinikens hemsida finns på www.alir.nu

 

// Michael Zazzio medicinsk forskare och privatpraktiserande kliniker på hörsel och balans-kliniken Audiolaser-kliniken.

Läs fortsättning: Nytt om fria radikaler och antioxidanter Del 2

(2787)

One thought on “Nytt om fria radikaler och antioxidanter Del 1”

  1. Pingback: – Nytt om fria radikaler och antioxidanter Del 2

Comments are closed.