ID-10012396

 


Medicinsk Access
publicerade nyligen (nr 3, 2016 sid 50-53) en saklig och välskriven artikel om kolloidalt silver och som ger kolloidalt silver den upprättelse som det förtjänar efter smutskastningsartiklarna i HD. Huvuddelen av innehållet i Medicinsk Access skrivs av professionen, det vill säga läkare, forskare och sjuksköterskor, medicinjournalister m.fl med målsättningen att sätta hälsan i fokus. Denna artikel med titeln “Kolloidalt silver kan komma att ha stor framtida betydelse” är skriven av Agneta Schnittger, med dr i gynekologi och med vidareutbildning i nutrition.

Detta torde vara startskottet för mer objektiva artiklar om kolloidalt silver, där man uppriktigt vågar analysera de förhållanden och studier som gäller för kolloidalt silver.

Nedan är ett referat från www.kolloidaltsilver.me

 

Artikeln tar upp att WHO i sina riktlinjer anger att dricksvatten får innehålla upp till 150 mikrogram per liter för desinficerande verkan. 100 mikrogram motsvarar 2 tsk 10 ppm kolloidalt silver.

Det anges även att FDA har godkänt kolloidalt silver som kosttillskott och att American Biotech Labs har gjort en säkerhetsstudie på kolloidalt silver. Forskarna fann inga sjukliga förändringar vare sig i de metabola värdena, i blod- eller urinanalyser. Inte heller hittade de några morfologiska förändringar i lungor, hjärta eller bukorgan.

Schnittger tar även upp det faktum att kolloidalt silver är verksamt mot vissa antibiotikaresistenta bakterier som MRSA och beskriver hur KS bryter ner den biofilm som omger och skyddar dessa bakterier.  Om silverjonerna tas tillsammans med olika sorters antibiotika så visar studierna att det uppstår en synergieffekt.

Schnittger skriver:

 

Vad gäller resistenta svampinfektioner med bl a  Candida albicans och Candida glabrata så fungerar kolloidalt silver t o m bättre än traditionella svampmedel.

 

Kolloidalt silver har även visat sig ha en effekt på virus som HIV-1, H1N1 influensa A, och hepatit B genom att binda sig till virusets DNA, vilket förhindrar det från att föröka sig.

Sist men inte minst så tar artikeln upp att kolloidalt silver fungerar på vissa former av cancer och har även en synergieffekt när det ges tillsammans med cytostatika (cellgifter) .

Avslutande skriver Schnittger:

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det otvetydigt finns en väl etablerad konsensus över kolloidalt silver som vattenreningsprodukt och som desinfektionsmedel…// Inga studier har kunnat visa att silvernanopartiklar är giftiga eller har en negativ inverkan på friska kroppsceller.

 

Här finns hela artikeln, se sida 50-53: http://np.netpublicator.com/?id=n58475432
Image courtesy of Idea go at FreeDigitalPhotos.net

(25044)