Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet har jobbat stenhårt på att försöka få människor att tro att det skulle kunna vara brottsligt för privatpersoner att diskutera hälsa och olika medels hälsoeffekter i slutna Facebookgrupper. Tidningarnas artiklar under hösten 2014 och framåt i tiden har till och med skrämt diverse privatpersoner till tystnad.

Nu har kammaråklagare Stefan Waern konstaterat att det inte är brottsligt att föra  information, egna erfarenheter och andras erfarenheter vidare i till exempel Facebookgrupper, oavsett vad det handlar om. Kammaråklagare Stefan Waern har lagt ner förundersökningen gentemot Ion Silver AB i Löddeköpinge samtidigt som han konstaterar att inget brott har begåtts.

Artikel av Anders Sultan & Michael Zazzio

Anders Sultan och Michael Zazzio

 

 

 

 

Kammaråklagaren lägger ner förundersökningen mot Ion Silver AB eftersom inget brott har begåtts

 

Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet har jobbat stenhårt på att försöka få människor att tro att det skulle kunna vara brottsligt för privatpersoner att diskutera hälsa och olika medels hälsoeffekter i slutna Facebookgrupper. Tidningarnas artiklar under hösten 2014 och framåt i tiden har till och med skrämt diverse privatpersoner till tystnad.

Nu har kammaråklagare Stefan Waern konstaterat att det inte är brottsligt att föra information, egna erfarenheter och andras erfarenheter vidare i till exempel Facebookgrupper, oavsett vad det handlar om. Kammaråklagare Stefan Waern har lagt ner förundersökningen gentemot Ion Silver AB i Löddeköpinge samtidigt som han konstaterar att inget brott har begåtts.

Så här såg det ut när tidningarna med buller och bång presenterade att Ion Silver AB – Anders Sultan och Michael Zazzio – var polisanmälda för brott emot läkemedelslagen och att åklagarämbetet skulle utreda om det var brottsligt att diskutera kolloidalt silver i den slutna Facebookgruppen Kolloidalt Silver 2.0 eller om det utgjorde brott då Anders Sultan eller Michael Zazzio yttrade sig privat i egenskap av medicinsk forskare, föreläsare eller sakkunniga beträffande kolloidalt silver:

 

hd

Innehållet i artikeln ovan är, till att börja med, en ren lögn eftersom produkten inte alls har totalförbjudits. Det är dessutom en ren lögn att medlet skulle ha förbjudit på grund av några hälsoskäl. Det är snarare av politiska skäl som medlet inte längre kan klassificeras som ett kosttillskott; detta på grund av dess sammansättning och att silver inte ingår i något protein i kroppen och därför inte anses behövas av kroppen. Att silver är ett hjälpämne som stödjer immunförsvar och syresätter vävnad är det ingen som verkar tycka är viktigt… Det är faktiskt bara inom EU som kolloidalt silver inte får marknadsföras som något kosttillskott. I USA finns ett hundratal tillverkare och omkring tio miljoner användare (3 % av befolkningen) och sedan ett 40-tal år säljs produkten som ett kosttillskott där. Den amerikanska giftkontrollcentralen konstaterar att under de 31 år som man har fört statistik över dödsorsaker, så har ingen människa i USA dött eller skadats av några kosttillskott överhuvudtaget.

De mängder silver som det rör sig om även vid ett högt intag av kolloidalt silver, är det fullständigt ofarligt att inta och hade det inte varit det på det sättet, så hade inte produkten gått att sälja inom EU som ett vattendesinfektionsmedel. Det verkar svårt för tidningarna att begripa att silvret konsumeras även vid bruk av kolloidalt silver såsom vattendesinfektion. Det finns ingen person som sätter sig och ”plockar bort silverjonerna” ur vattnet efter det att silverjonerna har gjort sitt jobb att neutralisera de vattenburna patogenerna (bakterier, virus, svamp och parasiter).

Det är mycket riktigt så att Ion Silver AB, på sin hemsida, marknadsför medlet Ionosil, kolloidalt silver som ett till 100 % lagligt vattendesinfektionsmedel. Det är det användningsområdet som inom EU gäller för kolloidalt silver sedan den 1 januari 2010.

Nästa lögn från tidningen är att Anders Sultan skulle sålt in medlet i egenskap av VD.

Skärmklipp2

Anders Sultan är inte medlem på Facebook i egenskap av VD för Ion Silver AB utan han är med i gruppen i egenskap av privatperson. Anders Sultan sprider nyheter på sin Facebooksida i egenskap av privatperson som åtnjuter yttrandefrihet helt enligt FN-konventioner samt ECHR, Europakonventionen om skydd angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, en konvention som är lag i Sverige sedan den 1 januari 1995. Ion Silver AB, som bolag, skulle definitivt inte dela Anders Sultans åsikter om världsordningen och därför är inte Anders Sultan heller på Facebook någon representant för Ion Silver AB. Enligt lagen skall en var och en betraktas som en enskild individ.

Ion Silver AB, vilket är en egen juridisk person med organisationsnummer 556887‑8044, är det bolag som marknadsför kolloidalt silver som en till 100 % laglig vattendesinfektionsprodukt och Ion Silver AB är överhuvudtaget inte medlem på Facebook.

Vidare försöker Läkemedelsverket få det hela till att brott har begåtts av Ion Silver AB, trots att det enda Ion Silver AB gör är att leverera en till 100 % laglig produkt som är avsedd att användas för vattendesinfektion – en produkt som effektivt neutraliserar svampar, virus, bakterier och parasiter.

Skärmklipp3

 

Joakim Brandberg iklädd sin favoritklädsel – blåpansar

 

Nämnda förundersökning resulterade i att förundersökningen lades ner av åklagaren Stefan Waern redan den 6 juli 2015. Åklagaren insåg att det inte fanns någon grund att kunna väcka åtal på – inget brott har ju begåtts. Trots att Läkemedelsverkets chefjurist – Joakim Brandberg, som beslutade att polisanmäla Ion Silver AB, Anders Sultan och Michael Zazzio, fick åklagarens svar redan 6 juli – så underlät Brandberg att meddela Michael Zazzio och Anders Sultan om att förundersökningen om brott mot läkemedelslagen är nedlagd. Det är ett tjänstefelsbrott av en ansvarig tjänsteman när en myndighet underlåter att meddela en part om sådana beslut som angår den som ingår i ett ärende som är aktuellt eller har varit aktuellt på myndigheten. Dessutom så var det så att Joakim Brandberg polisanmälde Ion Silver AB baserat på en publicerad tidningsartikel från år 2003. Artikeln skrevs 9 år innan Ion Silver AB bildades. I Läkemedelsverkets polisanmälan kopplade Joakim Brandberg dock ihop tidningsartikeln från 2003 med Ion Silver AB. Hade tidningsartikeln varit författad samma år som Ion Silver AB bildades, så hade den ändå inte kunnat ligga till grund för en polisanmälan eftersom preskriptionstiden är två år för brott mot läkemedelslagen och inte 12 år som Joakim Brandberg förefaller vilja påstå genom sin polisanmälan.

 

 

Nedan ser vi kammaråklagarens beslut.

Skärmklipp5

Trots detta så gick Läkemedelsverket händelserna i förväg och beslutade redan 6 juni 2015 (en månad innan åklagaren fattade beslut avseende Läkemedelsverkets polisanmälan) att Ion Silver skulle förbjudas att sälja ”det icke godkända läkemedlet Ionosil…”. Dessutom kopplade Läkemedelsverket ett vite om 800 000 kr till sitt despotiska förbud och myndigheten förbjöd Anders Sultan och Michael Zazzio att till och med i egenskap av privatpersoner få yttra sig om Ionosil och till och med även om kolloidalt silver rent generellt.

Saken är den att Ion Silver AB har aldrig sålt eller marknadsfört produkten Ionosil, kolloidalt silver som något läkemedel utan företaget har enbart marknadsfört och sålt det som en vattendesinfektionsprodukt med svamp-, virus-, bakterie- och parasitdödande egenskaper. Detta är rent fysiska egenskaper och har ingenting att göra med medicinska påståenden. Detta konstaterade uppenbarligen åklagaren som de facto la ner ärendet en månad efter det att Läkemedelsverket förhastat hade gått ut med sin mycket dåligt grundlagda syn på saken. På Läkemedelsverket fantiseras det uppenbarligen vilt bland personalen – att hålla sig till sanningen och verkligheten förefaller inte vara prioriterat beträffande myndighetens arbete.

Samtidigt så är det intressant att notera att Per-Åke Sandvold, enhetschef på Läkemedelsverket, enligt Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet säger följande:

För det första så gör Ion Silver AB inga som helst medicinska påståenden, utan det som förekommer i Facebookgruppen är medlemmarnas (privatpersoners) samlade erfarenheter och resultat på olika besvär och sjukdomstillstånd samt referenser till vetenskap och forskning. Alla medlemmar i Facebookgruppen Kolloidalt Silver 2.0 är privatpersoner som åtnjuter åsiktsfrihet och yttrandefrihet (rätten att uttrycka sig i tal, skrift, bild eller med annat uttrycksmedel) så länge som man inte kränker någon med sina yttranden. De referenser som ofta diskuteras i Facebookgruppen är studier som har publicerats i de stora medicinska databaserna Medline och PubMed. Referenserna som finns i dessa databaser är enligt domstolen ”vetenskapliga bevis”.

Per-Åke Sandvold på Läkemedelsverket, säger uttryckligen att man kan göra medicinska påståenden om man har vetenskapliga bevis. Detta bekräftas av prejudicerande domar i Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter (ECHR). Enligt domstolen är det så att även ett företag kan annonsera om allt sådant som finns befäst i vetenskapliga studier. Annonsering är, enligt domstolen, nämligen ofta det enda sättet att informera allmänheten om vetenskapliga och medicinska rön och även medicinska kliniker har rätt att genom annonsering sprida nya medicinska rön, även om sådana rön inte överensstämmer med det som gäller enligt nationell, skolmedicinsk uppfattning. Beslut i ECHR står över EU-domstolens domstolsutslag. Trots gällande domstolsutslag så gör Ion Silver AB inga sådana uttalanden utan det är i Facebookgruppen enbart privatpersoner som diskuterar forskning, egna erfarenheter och de behandlingsresultat de själva observerar på människor och djur. Facebookgruppen kan därmed ses som ett stort forskningsprojekt där medlemmarna själva är med om att för en rad sjukdomsproblem forska fram och rapportera olika lösningar som syftar till att hjälpa andra individer till att kunna vara friska och inneha en optimal hälsa.

Skärmklipp7

Det är helt korrekt att Anders Sultan och även Michael Zazzio åtnjuter den självklara rätten att agera och yttra sig som privatpersoner. Det fick till och med Läkemedelsverkets Per-Åke Sandvold göra trots att han på arbetstid satt i Läkemedelsverket lokaler och svarade på frågor från Helsingborgs Dagblads journalist i anslutning till artikelseriens start i Helsingborgs dagblad och Sydsvenska Dagbladet i oktober 2014. Det var justitiekanslern själv som fattade ett beslut om att Sandvold, på arbetstid och för myndighetens räkning hade agerat i egenskap av privatperson. Då sade Sandvold att produkten Ionosil, kolloidalt silver skulle stoppas och att Läkemedelsverket skulle konspirera med andra myndigheter för att få det 100 % lagliga vattendesinfektionsmedlet förbjudet…

Orsaken till Sandvolds plan för Läkemedelsverkets räkning var att privatpersoner i en sluten Facebookgrupp delade med sig av forskningsrön, vetenskapliga bevis och de erfarenheter medlemmarna har haft av kolloidalt silver. Det finns ingenting som är olagligt med det.

Nu, när åklagaren har konstaterat att inget brott har begåtts – var kan man läsa om det i fetstilta rubriker i Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet? Det har gått tre månader sedan kammaråklagare Waern meddelade Läkemedelsverket att han hade lagt ner förundersökningen eftersom inget brott hade begåtts. Kan man inte begära att tidningarna meddelar läsarna om den nedlagda förundersökningen, när tidningarna, genom artiklar författade av skeptikerjournalisten och VoF-medlemmen Joakim Björck, i ett dussintal artiklar i en fortlöpande artikelserie har påstått att brott skulle ha begåtts?

När blev förresten journalister och massmedia åklagare, domare och bödlar? Vem gav tidningarna anledning och rätt att öppet anklaga och döma Anders Sultan och indirekt även Michael Zazzio för brott, publicera Anders Sultans namn, bild, arbetsplats och kalla honom brottslig för något som enligt en åklagare inte är något brott?

I och med att Anders Sultan och Michael Zazzio har fått ta del av åklagarens beslut och därefter Läkemedelsverkets beslut att polisanmäla företaget och dess bolagsmän, så har vi funnit att chefjuristen genom sin polisanmälan har begått tillvitelsebrott och/eller tjänstefelsbrott eller både och. De båda brottsrubriceringarna faller under brottsbalken och kan således resultera i ett åtal riktat mot chefjuristen på Läkemedelsverket med flera personer. Straffet på straffskalan är fängelse i upp till sex år om brottet bedöms som grovt. Minst sex personer på myndigheten har identifierats ha begått brott i det pågående ärendet på myndigheten/målet i Förvaltningsrätten i Uppsala. Ion Silver AB, Michael Zazzio och Anders Sultan kommer inom kort att polisanmäla gärningsmännen och, om allmän åklagare inte väcker åtal, åtala åtminstone ett par av Läkemedelsverkets tjänstemän. Brott kan styrkas genom de handlingar som Läkemedelsverket har upprättat samt genom av Michael Zazzio inspelade telefonsamtal.

 

GÄLLANDE LAGSTIFTNING

15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

7 § Den som, i annat fall än som avses i 6 §, hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning, påstår besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om han eller hon inte insåg men hade skälig anledning att anta att utsagan var sanningslös, döms för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2014:615).

20 kap. Om tjänstefel m. m.

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608).

Löddeköpinge den 8 oktober 2015

Michael Zazzio
styrelseordförande i Ion Silver AB
medicinsk forskare, indexerad på MEDLINE
privatpraktiserande kliniker i önh-sjukdomar
vetenskapligt råd i den spanska akademin AENORTA
juridiskt sakkunnig i National Health Federation Sweden

Anders Sultan
verkställande direktör i Ion Silver AB
utvecklingschef
forskare, författare och föreläsare om kolloidalt silver
förtroendeuppdrag i föreningarna NHF Sweden och SARA

 

 

(4905)