En domare i Europadomstolen har avslöjat att Sverige är det första land där all alternativmedicin ska förbjudas. Mot den bakgrunden så förstår vi varför KAM-utredningen SOU 2019:28 tillkom. Den 5 juni offentliggjordes den komplementär- och alternativmedicinska utredningens (SOU 2019:28) slutbetänkande.

Lagförslaget är inte bara absurt och kränkande utan det bryter dessutom mot mänskliga rättigheter. Vi skrev en skrivelse om de lagar som utredningen har att rätta sig efter. Kjell Asplund, ansvarig för KAM-utredningen, sa att det var välskrivet – men den stora frågan är varför det då inte togs någon hänsyn till det? Bland annat så har varje människa rätt till högsta möjliga fysiska och psykiska hälsa. Ett sådant här lagförslag som Asplund  har fört fram rycker denna mänskliga rätt ifrån individen.

Auktion, Hammare, Klubban, Lag, Rättslig, Advokat

I utredningens expertgrupp ingick endast en person som arbetade med alternativ medicin. Alla övriga deltagare kom från skolmedicinen eller svenska myndigheter. Statens utredare, Kjell Asplund, har själv varit generaldirektör på Socialstyrelsen, och skeptikern Dan Larhammar som länge har verkat för att få bort alternativmedicinen satt med i utredningen. Det fanns alltså ett uppenbart jävsförhållande i sammansättningen av expertgruppen som till hälften borde ha bestått av personer som aktivt sysslar med alternativmedicin. Av denna anledning ska utredningen diskvalificeras.

Att utredningen hade en agenda från början visas av det enkla faktum att man snabbt ville få sätta fingrarna i den före detta kvacksalverilagen och sedan direkt lade fram förslaget att alternativmedicinare skulle få behandla allt men inte få bota något, och de ville få den enda alternativmedicinaren i gruppen att anta det förslaget. Det gjorde hon självklart inte, men frågan är om inte slutreultatet blev värre i slutändan, beroende på hur det ska tolkas.

Det finns inget hållbart utredningsunderlag för inskränkningarna, vilket visar att KAM-utredningen inte var någon riktig utredning, utan enbart ett mål uppsatt på förhand med en enda agenda – att få bort botande alternativmedicin från Sverige.

Utredningen hävdar att patientsäkerheten skulle stå i fokus för det nya lagförslaget. Inom alternativmedicinen är det dock extremt ovanligt med patientskador, vilka är lätt räknade på ena handens fingrar, medan 3 000 patienter varje år dör i onödan i Sverige på grund av skolmedicinsk behandling. Varannan får biverkning eller utebliven effekt av de läkemedel som läkarna ordinerar.

Läkemedel är fjärde vanligaste dödsorsaken enligt FASS (information som FASS successivt har raderat från sin sida). Läkemedlen har varit rätt förskrivna av läkarna, rätt doserade och rätt intagna av patient.

 

Lagförslaget påstås syfta till att stärka den vårdsökandes (den sjukes) ställning, men det enda sättet att stärka patienternas rättigheter till alternativ vård är att helt ta bort eller minska de nuvarande lagstiftningsmässiga regleringarna. Utredningen påstår att lagförslaget balanserar patientsäkerhet och den vårdsökandes möjlighet att göra egna välinformerade val av vård, men förslaget innebär enbart att patienterna radikalt får minskad tillgång till alternativ behandling i syfte att bli friska.

I fortsättningen ska alternativmedicinarna inte få behandla allvarliga sjukdomar eller ens tillåtas att i botande syfte samtala med patienter som lider av psykiska sjukdomar. Enligt en kontakt så har Kjell Asplund uppgivit att förbudet gäller alla som äter medicin, vilket ytterligare ökar klyftan mellan skolmedicinen och alternativmedicinen, och med ett sådant beslut nekas även patienten att kombinera de båda metoderna. En viktig fråga är hur de alternativmedicinska terapeuterna verkligen ska kunna veta om deras patienter har ordinerats några mediciner eller inte eftersom det inte finns något krav på att patienten ska uppge det. Risken är överhängande för att patienten utelämnar den ”detaljen”, eftersom terapeuten då måste neka behandling. Utredningen har uppenbarligen ingen som helst kunskap om att flera olika behandlingsmetoder kan förstärka effekten av varandra. Alternativmedicin botar dessutom patienter som lider av kroniska sjukdomar som skolmedicinen inte har lyckats bota.

Utredarna anser vidare att det ska vara förbjudet att använda alternativmedicinsk behandling i stället för antibiotika vid svåra infektioner, vilket är förödande, inte minst med tanke på problematiken med antibiotikaresistens. Detta borde dessa professorer och läkare i KAM-utredningen förstås också känna till. Vi undrar vad mamman skulle säga som fick thuja M (homeopatiskt medel) mot sin UVI, och som glädjestrålande kunde meddela att hon slapp att ta starka mediciner (antibiotika) som hon mådde väldigt dåligt av och som ändå inte hade hjälpt henne tidigare och som hon hade fått så många gånger förut. Denna gång ville hon prova något annat – och hon blev frisk! Utredarna vill förhindra snabb, enkel, naturlig och biverkningsfri behandling och samtidigt tvinga människor att använda farlig antibiotika och andra farliga läkemedel, trots att de inte hjälper.

 

 

Ingen dör av kosttillskott_1

Det verkar inte som om utredaren har bemödat sig om att ta reda på vad alternativmedicinsk behandling är. Inom alternativmedicin går behandlingen i regel ut på att balansera kroppen. Det går inte att på förhand förutsäga om en patient blir botad eller enbart lindrad av behandlingen. Om patienten bara blir lindrad, så har alternativmedicinaren enligt Asplund ”följt lagen”, men om patienten blir botad, så har alternativmedicinaren brutit mot lagen och kan därmed riskera att dömas till fängelse. Detta måste vara något av det mest absurda som en lagutredare någonsin har föreslagit. Utredningen erkänner att det finns situationer där distinktionen inte är kristallklar när det gäller avgränsningen av vad som är behandling av sjukdomen i sig och vad som är symtomlindrande behandling. Detta bevisar att lagförslaget är ogenomtänkt. En lag måste vara klar och tydlig för att vara giltig.

Det finns en stor, bred, stolt yrkeskår och de ska få erbjuda sina tjänster för bot och lindring, och människor ska fritt få välja dessa vilket är dem givet enligt de mänskliga rättigheterna. Vart ska alla de patienter som lider av allvarliga sjukdomar, men som inte blir botade av skolmedicinen, annars vända sig? Var ska de vända sig som inte tål sjukvårdens toxiska läkemedel?

Utredningens förslag är att icke sjukvårdslegitimerade skall förbjudas att undersöka barn under 15 år i botande syfte. Vart ska alla de sjuka barn som inte blir hjälpta av den offentliga sjukvården då vända sig? Det vore lämpligare att ta bort åldersgränsen. Då skulle de lidande barn som skolmedicinen inte klarar av att hjälpa kunna få en möjlighet att bli hjälpta av alternativmedicinen.

Utredningen föreslår att 1177 informerar om alternativmedicinska metoder. En av oss är medicinsk forskare och har, utan att lyckas, sedan år 2015 försökt förmå 1177 att i sin databas lägga in information om att rTMS-behandling av tinnitus är evidensbaserad samt att laserbehandling av tinnitus baseras på ett flertal dubbelblinda positiva studier. 1177 har vägrat att uppdatera sin information trots alla vetenskapliga referenser. Trots detta så tror utredningen att 1177 ska uppdatera sin databas med alternativmedicinska metoder och ange korrekt information om att de fungerar.

Utredningen påstår att det faktum att en metod inte har tagits upp i den vanliga hälso- och sjukvården oftast beror på att det saknas tillräckligt underlag för att bedöma metodens effekter och risker. Så är inte fallet. Nya metoder utanför inrättningarna utvärderas nästan aldrig i klinisk verksamhet, och det spelar ingen roll hur många positiva studier det finns. Ett exempel är GcMAF som kostar 1 % av kostnaden för cellgifter, är 40 gånger så effektiv och inte har några biverkningar. Det finns 9 000 positiva resultat av behandlingen. 300 forskare har genomfört 150 studier – varav hälften finns publicerade på pubmed. Dr Jeff Bradstreet botade 60 % av barn med autism genom behandling med GcMAF, innan han kallblodigt mördades. En sunt hanterad skolmedicin hade tagit in GcMAF-behandlingen för länge sedan.

 

Scott Tips, Ordförande NHF Sweden, President NHF, National Health Federation

Sara Boo, sekreterare i NHF Sweden

Michael Zazzio, styrelsemedlem och talesperson för NHF Sweden samt  hörselforskare och kliniker

 


 

Vi kommer att verka för att alternativmedicinarna ska kunna behandla fritt och människor kunna välja  behandling fritt. Om du också vill det så är det dags att agera,  hoppa på tåget nu! Ju fler vi är desto starkare är vi!
Bli medlem i National Health Fedration Sweden genom att betala in 270 kr

bankgiro: 445-6182
Swish: 123 233 91 66

Då får du även tidningen Hälsofrihet som kommer ut 4 ggr per år.

 

(21389)