kmr-logo

Det Komplementärmedicinska Riksförbundet (KMR) skickade den 27 oktober in sitt remissyttrande till Socialdepartementet angående Kjell Asplunds KAM-utredning. Utredningen lade fram ett lagförslag som allvarligt  kommer att begränsa alternativmedicinarnas rätt att behandla olika sjukdomar i botande syfte, vilket KMR vände sig emot. KMR:s remissyttrande publicerades dock inte på Regeringens hemsida trots att KMR är remissinstans. KMR har kämpat för att få Socialdepartementet att publicera yttrandet men förgäves. Nu JO-anmäls Socialdepartementets tjänsteman av KMR för hanteringen.

 

KMR skickade in sitt remissyttrande den 27 oktober. När KMR sedan upptäckte att andra remissyttranden lades ut offentligt, men inte KMR:s yttrande så tog KMR kontakt med Socialdepartementet och frågade varför. Ordföranden fick inga svar och bollades hit och dit, till slut var det en person, Anna Weinholt, som förklarade att orsaken till att det inte publicerades skulle vara för att yttrandet innehöll ”personangrepp”. Det finns emellertid inget olagligt som är skrivet i yttrandet – det vet jag för jag har varit med och skrivit det, tillsammans med Michael Zazzio!

Efter mer påtryckningar från KMR så skrev Socialdepartementet åtminstone på hemsidan att det hade kommit in ett remissyttrande från KMR den 27 oktober. Men Socialdepartementet underlät sig att skriva in instruktionen att vem som helst kan beställa KMR:s yttrande från departementet. Efter ytterligare påtryckning från KMR så lade Socialdepartementet till texten ”Vänd er till Socialdepartementet för att få ta del av yttrandet.”

Departementet är skyldigt att skicka ut yttrandet digitalt och utan kostnad till den som vill ha det, och det skall enligt grundlagen (Tryckfrihetsförordningen) göras samma dag eller dagen efter det att beställaren begär att få det. Dock fortsätter departementet att sätta sig på tvären. Michael Zazzio försökte beställa ut remissen digitalt men fick till svar av departementet: ”Vi lämnar enbart ut det per post då det förekommer uppgifter av personangreppskaraktär.

Michael Zazzio som inte var nöjd med mejlsvaren från Socialdepartementet skrev i vändande mejl:

”Vi anser att Socialdepartementets agerande är ett brott mot tryckfrihetsförordningens kapitel om myndighets skyldighet att lämna ut offentlig handling. Den skall även lämnas ut digitalt om så begärs. Likhet inför lagen fastställer att om myndigheten (Socialdepartementet) erbjuder en service som innebär att remissvar läggs ut på Socialdepartementets hemsida, så skall alla remissyttranden läggas ut, annars handlar det om diskriminering, i detta fall av KMR.”

 

Varpå Zazzio bifogar en ljudinspelning där Ulf Bittner har Michael Zazzio och Anna Weinholt “på tråden”. Weinholt berättar att hon har lytt order som hon har fått av Marianne Jenryd om att inte lämna ut handlingen med hänvisning till att det skulle vara personangrepp. Jenryd hade tillsammans med andra jurister fattat detta beslut, enligt Anna Weinholt, men det var enbart Jenryd som har gett henne instruktionerna. Detta beslut har tagits på godtycklig basis förklarar Bittner och Zazzio, de förklarar även att de vill säkerställa att lagstiftningen följs. Bittner/Michael har gått igenom det som har ansetts vara personangrepp. Bland annat skulle en redogörelse för lönerna för de som erhöll lön i KAM-utredningen vara personangrepp vilket Bittner/Zazzio ifrågasatte. Jag skulle vilja tillägga att, dessa uppgifter är en officiell uppgift, som vem som helst kan begära ut. Det är således inget som är hemligt på något sätt, ändå ses det som personangrepp av sådan magnitud att remissyttrandet inte kan publiceras.

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-socialdepartementet-anna-weinholt-staben-for-enheten-for-folkhalsa-och-sjukvard-20191106

Dagen innan hade Ulf Bittner ringt upp ansvarig tjänsteman, expeditionschef tillika jurist Marianne Jenryd och ifrågasatte varför KMR:s yttrande inte publicerades. Det är en mycket intressant inspelning som du kan ta del av här och det verkar inte bättre än att Ulf Bittner har mer gedigna kunskaper i juridik än juristen: https://www.thenhf.se/socialdepartementet-forsoker-trixa-gommer-undan-remissyttrande-i-kam-utredningen/

Ni som vill läsa yttrandet kan göra det här: http://komplementarmedicinska.se/site/assets/files/1097/kmr_till_soc_dep_s201901774-fs_s201902695-fs_2019-10-26_1.pdf

 

 

JO-anmälan mot
Marianne Jenryd Expeditionschef på Socialdepartementet
gällande remisshantering av:
Remiss SOU 2019:15 Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog, SOU 2019:28 ny lagstiftning

Ev. dokumentref
S2019/01774/FS, S2019/02695/FS

Beskrivning
Komplementärmedicinska Riksförbundet (KMR) är en remissinstans som är på förhand listad av Socialdepartementet enligt diarienummer ovan i Kjell Asplunds KAM utredning 2019. Jag är ordförande i KMR.
Vi skickade in vårt remissvar den 27 oktober 2019 och svaret hade blivit registrerad (fick vetskap om detta genom samtal till registrator den 30 november 2019), men inget kvitto eller meddelande har kommit till oss. Remissvaret har ej godkänts, vilket inte har meddelats oss, allt kom fram genom flera samtal med svar ” jag har ingen information om det” tills jag kom fram till Anna Weinholt den 31 november 2019 som svarade att vi inte är godkända och remissvaret kommer inte att publiceras och att ansvarig för beslutet är Marianne Jenryd och chefsjurist, vars namn hon kunde inte få fram?

Anmälarens syn på händelsen
Vi anser att Marianne har gjort flera tjänstefel och att det har skett flera lagbrott i remisshanteringen.

Bifogar ljudfil med telefonsamtal med Marianne Jenryd och Ulf Bittner.

Remissvaret borde ha diarieförts och kvitto borde ha sänts till oss att svaret har inkommit. Vi borde ha fått meddelande om att remissvaret inte är godkänt och ej kommer att publiceras. Alla andra remissvaren från andra remissinstanser är publicerade.

Detta är ett brott mot Regeringsformen kap 1, § 9 och samtidigt ett brott mot Förvaltningslagens kapitel kravet på om objektivitet, legalitet och proportionalitet. Marianne Jenryds beslut baseras inte heller på några lagar som departementet har kunnat hänvisa till.

Vi hade inte ens kommit med på hemsidan om jag inte hade ringt dem, den andra raden kom efter flera påtryckningar från vår sida.
Så här står det idag:
“Remissvar inkommit den 27 oktober 2019 till Socialdepartementet från Komplementärmedicinska Riksförbundet.
Vänd er till Socialdepartementet för att få ta del av yttrandet.”

Övrig information

OBS! Vi begär en snabb handläggning, eftersom remissvaret skall ses av det svenska folket. Vi begär att JO skall påpeka att vårt remissvar skall läggas ut precis som andra remissvaren har lagts ut.
Se här alla remissvaren:
https://www.regeringen.se/remisser/2019/07/remiss-sou-201915-komlementar-och-alternativ-medicin-och-vard—sakerhet-kunskap-och-dialog-sou-201928-ny-lagstiftning/
Här kan ni se vår remiss: http://komplementarmedicinska.se/kam-utredningen-2019/
Med varma hälsningar
Kaarina Kasurinen
ordförande i Komplementärmedicinska riksförbundet

  

Komplementärmedicinska Riksförbundet gjorde sedan ett tillägg i sin anmälan

 

Vi vill göra ett tillägg till vår JO anmälan sänt igår 2019-11-07 med diarienummer 7955-2019.

Socialdepartementet vägrar att lämna ut remissyttrande digitalt.

Det finns ingen skyldighet för beställare av offentlig handling att få handlingen digitalt, men myndigheten skall följa Regeringsformens likhet inför laget – så, om myndigheten erbjuder vissa remissyttranden digitalt, så skall alla remissyttranden erbjudas digitalt. I annat fall handlar det om en diskriminering baserad på skönsmässig bedömning och skönsmässiga beslut.

KMR bifogade även meljväxlingen mellan Michael Zazzio och Anna Weinholt. I den framkom det att Michael Zazzio bad om att få tre remissyttranden digitalt. Weinholt svarar emellertid att den kan skickas per post, och eftersom remissyttrandet är långt så kommer det att vara förenat med en avgift.  Zazzio svarade att han bett om att få den digitalt varpå Weinholt svarar att den bara skickas via post eftersom den innehåller personangrepp. Med andra ord så gör Socialdepartementet allt för att denna information inte ska komma till allmänhetens kännedom.

 

 

/Sara Boo, sekreterare NHF Sweden

(1942)