Det har i Sverige pågått underliga påhopp på hälsokostföretag. Kommuner skickar ut sina inspektörer, på jakt efter kosttillskott att ingripa mot. Det leder även till att kosttillskott beläggs med saluförbud. Kommunerna baserar sitt förbud på EFSA:s rekommendationer, som på intet vis är lag, vilket nu även domstol har fastslagit.

 

Lag, Rättvisa, Domstolen, Domare

 

Kommunernas beslut innebär att de förbjuder kosttillskott som är fullt lagliga att både importera och att sälja i resten av Sverige, och som till och med kan säljas i grannkommunen utan problem. De godtyckliga kommunbesluten godtas dock inte utan prövning för rättvisa och för att betvinga kommunerna att följa gällande lagstiftning såväl svensk som europeisk. Bland annat har det gällt D-vitamin men i förevarande fall gäller det vitamin B6, en tvist som även har gått till förvaltningsdomstol. Hälsokostföretaget Great Earth Scandinavia AB gick vinnande ur tvisten mot kommunen.

I Oktober 2013, beslutade Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun att Great Earth Scandinavia AB skulle sänka halterna av vitamin B6 så att de låg under EFSA:s uppsatta UL-värde. UL= upper level (högsta tolerabla dosen). EFSA är en förkortning av European Food Safety Authority, och är således den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.  

Sverige är en av fyra Europeiska länder som inte har fastställda nivåer för vitaminer och mineraler. Nämnden baserade därför sitt beslut på en rapport från 2006 från EFSA med rekommendationer för tolerabla övre gränser för vitaminer och mineraler.

EFSA:s rekommendationer innebär en övre gräns på 25 mg av vitamin B6 per dag för vuxna.

En av Great Earth Scandinavias produkter

Great Earth Scandinavia ansåg att kommunen hade fattat ett felaktigt beslut och valde att få det rättsligt prövat, och hade även stöd av Svensk Egenvård som är en branschorganisation för tillverkare och leverantörer inom egenvårdsbranschen. Great Earth Scandinavia kallade två vittnen som kungjorde sin syn på saken.

En man som är medicine doktor, näringsforskare och tandläkare var ett av de kallade vittnena. Han har forskat inom bland annat toxikologi vid Karolinska institutet och har arbetat med nutritionsforskning vid Texas University. Han berättade att ett för lågt intag av vitamin B6 kan ge direkta bristtillstånd. En person som exempelvis tränar hårt behöver mellan 5-50 mg vitamin B6 per dag. Inte heller för en frisk person mättas behovet helt med mat. EFSA har gått igenom en stor del litteratur och utredningar, men valt att i sin rapport lägga all sin tyngd på studien Dalton och Dalton. Denna studie är både gammal, kritiserad och osäker. Ett säkert UL-värde skulle istället kunna sättas vid 100 mg per dag, i likhet med ULvärdena i USA, Kanada och Japan. Det finns tusentals människor som han träffat som har intagit 50 mg B6 per dag i flera tiotal år utan att ha fått biverkningar. Ett för högt intag av vitamin B6 kan bli toxiskt, som det mesta annat. Men det skulle i så fall röra sig om extrema intag om exempelvis 3 500 mg per dag. Det finns inget som visar att negativa effekter uppkommer vid ett intag under 100 mg per dag. Att sätta UL-värdet till 25 är en godtycklig säkerhetsfaktor.

Ett annat vittne som hördes var Mats Nilsson som anförde att han är verkställande direktör för Svensk Egenvård AB som är en branschorganisation för företag som producerar kosttillskott, sportnutrition m.m. Svensk Egenvård AB har tagit fram systemet Certified for self-care som ställer krav på företag att arbeta strukturerat och systematiskt i syfte att minimera risker för farliga produkter. Great Earth Scandinavia AB har varit certifierat sedan oktober 2011. Svensk Egenvård ABs uppfattning om vitamin B6 är att det är ett etablerat vitamin som annars inte är ifrågasatt och som funnits på marknaden länge. EFSAs arbete går ut på att man ska få fram ett vetenskapligt underlag för att finna säkra nivåer för långvarigt bruk av kosttillskott, vilket inte är detsamma som maxgränser. UL-värdet är delat flera gånger för att tillgodogöra en säkerhetsmarginal. EFSA själv har uttalat att underlaget inte är komplett och att man inte har enats om ett resultat

Förvaltningsrätten i Falun slår fast att det är ostridigt i målet att det i varken svensk eller unionsrättslig lagstiftning finns några lagstadgade övre gränsvärden för vitaminer och mineraler och har beslutat att upphäva Gävle kommuns beslut att belägga vitamin B6 produkter med saluförbud. Domslutet fastställer att eftersom de högsta tillåtna doserna inte är obligatoriska att följa på EU-nivå, så är EFSA:s rekommendationer inte heller bindande.

Advokat Katarina Ladenfors, från MarLaw som företrätt företaget Great Earth i förhandlingarna säger:

Domen visar tydligt att det inte är förenligt med EU-rätten att en kommun meddelar ingripande beslut mot företagen utan stöd i lag och utan utredning”

 

Kommunen har nu överklagat beslutet, de kommer emellertid att få svårt att få rätt om de inte kan visa på lagstiftning som medger att en kommun kan förbjuda produkter inom den egna kommunen men som varken är olagliga att importera eller sälja i landet i övrigt. Det kommunala godtycket har uppenbarligen inga gränser. Kommunens rättsprocess bekostas av medborgarnas skattepengar.

Läs mer:

http://svenskegenvard.se/dom-forvaltningsratten-efsas-referensvarden-vitaminer-och-mineraler-kan-inte-anvandas-som-maxgranser-sverige/

Svensk Egenvård länkar till domslutet:  http://svenskegenvard.se/content/uploads/2016/09/falun-fr-3600-14-dom-2016-09-01.pdf

Domen uppmärksammas av Nutraingredients: http://www.nutraingredients.com/Regulation-Policy/Swedish-court-throws-out-EFSA-vitamin-upper-limits/

 

 

 

/Sara Boo, Ordförande NHF Sweden

 

(3443)