Barn är mer känsliga för trådlös teknik, och absorberar även betydligt mer strålning än en vuxen då de utsätts för samma mängd strålning. 9 av 10 mobiler som hålls intill kroppen vid användning överskrider dessutom gränsvärdet för redan vid vuxenanvändning. Tekniken har visat sig ha en rad skadliga effekter. Fransk myndighet rekommenderar därför i en ny expertrapport att barns användning av trådlös teknik bör reduceras och att nya gränsvärden utarbetas med tillräckliga marginaler, till skydd för människors hälsa. Många länder har därför sänkt sina gränsvärden men Sverige förblir orubblig. 

 

Flicka, Barn, Ansikte, Huvud, Nätverk

 

Under sommaren 2016 lämnade den franska myndigheten för livsmedels-, miljö- och arbetslivssäkerhet, Anses, en expertrapport om hälsorisker med trådlös teknik för barn. Anses pekar särskilt ut de potentiellt skadliga effekterna av användning av trådlös teknik för barns kognitiva förmåga (minne, koncentration, språk, mm)samt på möjliga effekter för den psykiska hälsan (huvudvärk, sömnstörningar, trötthet, stress, ångest, irritabilitet) av hög användning av trådlös teknik.

Anses kom fram till att barn är särskilt känsliga för strålningen bland annat genom att

 • Barns organ och nervsystem är under ständig utveckling och de har snabbare cellomvandlingshastighet.
 • Barn utsätts för mer strålning på grund av att deras kroppar är annorlunda än en vuxens och bland annat innehåller mer vatten. De har också tunnare skallben.
 • Benmärgen hos barn kan absorbera tio gånger mer strålning jämfört med en vuxen.
 • Vissa delar av ett barns huvud, exempelvis hypothalamus och hippocampus, kan exponeras för mellan 1,6- 3,2 gånger mer strålning än en vuxen
 • Barnens ögon blir också mer exponerade jämfört med hos vuxen
 • Barn kan utsättas för 40 % mer strålning (gäller SAR helkroppsexponering), särskilt vid exponering för frekvenserna 100 MHz, samt i området mellan 1 och 4 GHz.  Frekvenser mellan 1 och 4 GHz används av i dag vanliga trådlösa tekniker och produkter riktade mot konsumentmarknaden (GSM 1800, 3G, Wifi, 4G, DECT, Bluetooth).


Gränsvärdet har överhuvudtaget
inte tagit hänsyn till att barns kroppar är annorlunda än en vuxens. Gränsvärdet för trådlösa produkter, som tagits fram långt innan trådlös teknik (mobiltelefoner, surfplattor mm) började marknadsföras mot barn och trådlös teknik började installeras i barnfamiljer och i skolor och på förskolor, har utgått från att alla användare har en vuxen manskropp. Gränsvärdet är inte anpassat för alla under 130 cm!

Rapporten konstaterar att ”för alla som är under 130 cm är gränsvärdet mindre anpassat”. Rapporten ifrågasätter även nuvarande test av mobiltelefoner (en vätskefylld plastdocka) som inte är anpassat efter dagens teknik och de nyare mobiltelefonmodellerna.

Olivier Merkel, som samordnat den nya rapporten från Anses, sa till fransk press:

 

“Barn är inte små vuxna. På grund av deras mindre storlek, deras anatomiska och morfologiska egenskaper och deras vävnadsegenskaper, är de mer utsatta. Särskilt perifera områden i deras hjärnor är mer sårbara.  Studier har också visat en större exponering av benmärgen hos barn”

 

9 av 10 mobiltelefoner överskrider gränsvärdet

Mobiltelefon, Telefon, SmartphoneAnses redovisar också undersökning av strålning från 95 olika mobiltelefonmodeller som den franska myndigheten ANFR (Agence nationale de fréquences, motsvarande PTS i Sverige) genomförde år 2015. Resultatet av undersökningen är:

(1) Om mobilen hålls direkt intill kroppen vid uppkoppling mot internet/vid samtal överskred 9 av 10 (89%) testade mobiler det redan höga gränsvärdet (2 W/kg)

(2) 1 av 4 mobiler (25%) överskred det dubbla gränsvärdet (4 W/kg).

(3) Då mobilerna sände vid 3G och 4G överskreds gränsvärdet oftare än på GSM:

  • GSM (900 MHz) överskred gränsvärdet  i 13% av fallen
  • GSM (1800 MHz) överskred gränsvärdet  i 21% av fallen
  • 3G/UMTS (2100 MHz) överskred gränsvärdet 30% av fallen
  • 4G/LTE (2600 MHz) överskred gränsvärdet  i 30 % av fallen

 

Mobiltelefonerna är testade så att de uppfyller regelverket (max 2 W/kg) då mobilen hålls 1,5 cm från kroppen och ANFR:s undersökning bekräftar att så är fallet. Men 1,5 cm närmare kroppen gör avsevärd skillnad och gränsvärdet kan överskridas av de flesta mobiltelefonmodeller, när mobilen hålls intill kroppen.

Anledningen till att man testar 1,5 cm från kroppen – som i testförsöken är en vätskefylld plastdocka – är efter tillverkarnas uppgift om att det skulle vara  det mest troliga användningssättet. Enligt en artikel i Wall Street Journal testas mobiler 2,5 cm från kroppen vid plastdockstestet.

Wall Street Journal redovisade i en artikel den 6 juli 2016 hur mobiltelefoner testas i USA. För att mäta den absorberade strålningen (SAR) hålls mobilen mot en docka fylld med en vätska som hävdas ha samma egenskaper som en människas kropp. Storleken på dockans huvud har utgått från amerikanska militärers huvudomfång. Mobilerna har testats så de uppfyller gränsvärdet på mellan 0,6 cm till 1,5 cm från dockhuvudet, men 2,5 cm avstånd från dess kropp vid kroppstest.

Den använda testmetoden är utformad av industrin själv och Professor Om Gandhi som motsatt sig nuvarande testmetod sedan många år, menar att mobiltelefoner borde testas med betydligt mindre avstånd till kroppen eftersom varje millimeter har betydelse. Barn har dessutom tunnare skallben och mindre öron.

 


 

Mobilstrålning 50 gånger under gränsvärdet ger DNA-skador och befrämjar cancer påpekar Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen och säger:

“Det här innebär att alla som bär mobilen direkt intill kroppen (exempelvis i fickan eller mot huvudet) vid uppkoppling kan utsättas för strålning som överskrider ett redan skyhögt gränsvärde, som 220 vetenskapsmän konstaterat, bör revideras då det saknar skydd mot visade hälsorisker (EMFScientists appeal).

Undersökningar har visat DNA-skada och främjande av tumörtillväxt (cancer) redan vid nivåer som är 0,04 – 0,05 W/kg, 50 gånger lägre än gränsvärdet.”

 


 

Franska myndigheten, Anses, rekommenderar att

 

 • Nya gränsvärden för tillåten strålning från trådlös teknik, både avlägsna källor som mobilmaster som från mobiltelefoner och surfplattor utarbetas ”för att säkerställa att det finns marginaler som med tillräckligt stor säkerhet skyddar människors säkerhet och hälsa och i synnerhet barnens hälsa”.  Redan tidigare har det franska näringsdepartementet begärt att, med hänsyn till vad som framkom i ANFR:s mätningar 2015, nuvarande gränsvärden revideras då de inte anpassats efter användning direkt mot kroppen.
 • Mätningar genomförs av strålningen från nya produkter innan de släpps ut på marknaden. Den uppmätta strålning som produkten avger ska redovisas till konsumenterna i tillhörande informationen om produkten.
 • All utrustning som sänder radiofrekvent strålning, särskilt för ungdomar, ska ha “samma lagstadgade skyldigheter att reglera exponeringsnivåer och information till allmänheten som gäller mobiltelefoner”, vilket för närvarande inte är fallet.

 

Ipad, Teknik, Tablett, Datorteknik, App

 

 

Anses rekommenderar att barns exponering bör minska genom att

 • Gränsvärdet för trådlös teknik revideras.
 • Föräldrar begränsar barns användning av produkter som sänder ut radiofrekvent strålning (mobiltelefoner, surfplattor mm), exempelvis genom att samtalslängden samt antalet samtal begränsas.
 • Barn uppmanas att inte ha mobilen eller surfplattan direkt kontakt med kroppen vid uppkoppling mot internet eller samtal.

 

Skillnad mellan Frankrike och Sverige!

 

Redan tidigare har Frankrike lagstiftat för att skydda barnen bättre mot strålning från trådlös teknik. År 2015 antogs en lag som förbjuder trådlösa nätverk på förskolor för barn under 3 år och dessutom ska nätverken vara avstängda i skolor då de inte aktivt används i undervisningen. Den franska skollagen rekommenderar också att skolor prioriterar fast internetuppkoppling vid datoranvändning framför trådlös teknik.

Den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har aldrig gjort någon undersökning av hur mycket strålning mobiltelefon- eller surfplatteanvändare utsätts för då utrustningen hålls direkt mot kroppen, som myndigheten har gjort i Frankrike. Inte heller har man gjort någon utredning som kännetecknas av samma objektiva och opartiska förhållningssätt som den som Anses har gjort, det hindrar inte Strålsäkerhetsmyndigheten att gå ut med att, barn inte skulle vara känsligare på något sätt. SSM:s Jimmy Estenberg hävdade så sent som i januari 2015 att:

 

”Det finns inget vetenskapligt stöd för att de (barnen) skulle vara extra känsliga för radiovågor.

 

Den franska myndighetsrapporten från Anses visar dock att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har fel när de påstår att ”barn inte är extra känsliga på något sätt” för radiofrekvent strålning från trådlös teknik.

 

Barn är känsliga för solstrålning och strålning i vården, men inte för mobilstrålning enligt SSM

 

Däremot upprepar Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM att barn är känsligare för strålning; som solen, strålning i vården etc  (37 träffar på ”barn känsligare” på SSM:s webbplats).  Varför elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning är undantaget förblir en gåta.

Den  19 maj gick SSM ut med budskapet att:

 

För varje år (under de senaste 13 åren) har misstanken om att mobiltelefoner eller trådlösa nätverk skulle innebära en hälsorisk för människor eller miljö blivit allt svagare.”

 

Strålskyddsstiftelsen har i flera granskande artiklar pekat på Strålsäkerhetsmyndighetens påtagliga brist på objektivitet och opartiskhet.[1],[2],[3],[4] Likaså har Anses tillämpat ett yttrandeförfarande på så sätt att berörda organisationer under 2015 fick yttra sig över en preliminär version. Synpunkterna har Anses tagit hänsyn till i den slutliga rapporten. Strålskyddsstiftelsen ställde i juni krav på att SSM även ska låta organisationer och andra experter yttra sig över SSM:s expertrapporter men Torsten Augustsson vid SSM svarar den 8 augusti 2016 att ”det tidsmässigt inte är rimligt att ha någon remissrunda”.

 

 Frankrike har tidigare antagit följande lagstiftning i ämnet

 

(1) 2015: Lag som syftar till att reducera barns exponering för strålning, bland annat förbjuds wifi i förskolor för barn under 3 år.  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030212642&categorieLien=id; se även http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/02/frankrike-tradlosa-natverk-forbjuds-i-forskolan-for-de-minsta/

(2) Skollag som uppmanar skolor att ”… prioritera användning av trådbunden uppkoppling. Försiktighetsprincipen måste föranleda staten och de regionala instanserna att skydda barnen, och särskilt de allra minsta, mot påverkan av strålning”. http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/0767/163.asp

(3) 2010 lag gällande exponering för elektromagnetisk strålning som:Censur, Begränsningar, Yttrandefrihet

 • Förbjuder reklam för mobiltelefoner riktad till barn under 14 år.
 • Förbjuder att barn använder mobiltelefoner i skolan.
 • Innebär möjlighet för hälsomyndigheten att förbjuda försäljning av alla produkter som avger radiofrekvent strålning riktad till barn under 6 år.
 • Innebär förbud mot försäljning av mobiltelefoner utan en medföljande utrustning som reducerar strålningen mot huvudet
 • Innebär att SAR-värdet ska anges tydligt vid försäljning av mobiltelefoner

 

Många länder sänker sina gränsvärden men Sverige förblir orubblig

 

 • Nederländerna har redan beslutat att gränsvärdet för tillåten strålning runt frekvensen 2 GHz (nära 3G och Wifi) behöver justeras, påpekar Anses.
 • Kanadas hälsomyndighet beslutade år 2015 att sänka gränsvärdet något.
 • Indien sänkte, år 2014, gällande gränsvärde för tillåten strålning från mobilmaster mm. Det är i dag 10 ggr lägre än det som gäller i Sverige.
 • Flera länder exempelvis  Ryssland, Belgien, Italien, Schweiz och Luxemburg har sedan många år lägre gränsvärden för helkroppsexponering från mobilmaster mm
  . Ryssland har sedan 50 år ett gränsvärde som är 100 gånger lägre än det som gäller i Sverige.

 

Mona Nilsson, Strålskyddsinstitutet

Sara Boo, Ordförande NHF Sweden

 

[1] http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/08/elektromagnetiska-falt-okar-risken-for-alzheimers-als-och-cancer/

[2] http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/05/varning-for-stralsakerhetsmyndigheten-ssm-fyra-skal-till-varfor-du-inte-kan-lita-pa-ssm/

[3] http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/11/sa-motarbetar-stralsakerhetsmyndigheten-battre-skydd-mot-risker-med-stralning/

[4] http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/10/stralsakerhetsmyndigheten-vantolkar-cancerklassning-av-mobilstralning/

 

 

(7926)