Medicinsk, Posten, Hälsa, Patienten

Allvis BVC respekterar sina klienter och följer gällande lagstiftning! Allvis rekommenderar barnvaccinationsprogrammet. Allvis respekterar även föräldrarnas beslut i vaccinationsfrågan. När två föräldrar inte kommer överens, och den ena föräldern inte vill vaccinera så får barnet heller inte vaccineras. Så är lagstiftningen, och så säger Socialstyrelsen och detta följer Allvis. Trots detta så har DN skrivit två felaktiga artiklar om Allvis och har försökt få kliniken eller de som jobbar där att framstå som klandervärda.  

I den senaste artikeln hängde DN ut en sköterska på Allvis BVC som enligt DN “vägrade att rekommendera vaccin” till två föräldrar som var oense i vaccinfrågan. DN uppmanade också föräldern som ville vaccinera att spela in samtalet på Allvis BVC. När man fördjupar sig i detta så inser man att DN skriver i bästa skvallertidningsanda och använder smutsig taktik i jakten på Allvis BVC. Detta att uppmana till spionage och inspelningar där man sedan i efterhand vinklar och förvränger utan att ha bakgrundsfakta för att försöka sätta dit människor eller kliniken och anklaga dem för att inte göra sitt uppdrag, gör att DN nu måste värderas sämre än en kvällsblaska.

DN uppgav i sin artikel att den ena föräldern ville vaccinera och att den andra skulle vara tveksam. DN underströk även att Allvis BVC inte hade erbjudit föräldrarna något uppföljningsmöte för att fortsätta diskutera vaccinering. Detta har i sin tur lett till stark kritik mot Allvis BVC med hot om att riva vårdavtalet då man anser att BVC-sköterskan ej har fullgjort sitt jobb enligt gängse riktlinjer. Det är bara en hake – artikeln är helt felaktig och missriktad!

Först och främst så var föräldern som inte ville vaccinera inte tveksam. Tvärtom så var hon orubblig i sin ståndpunkt. Hon ville absolut inte vaccinera. Hon är en påläst mamma. Föräldern uppger:

“I själva verket hade vi redan erbjudits möten, och varit på både möte med läkare, och dessutom en vaccinationsträff på BVC, samt en vaccinationsträff för tveksamma föräldrar på SöS  något som Allvis BVC initierat. Utöver dessa möten har vi fått diskutera vaccinering med bvc-sköterskan vid flera andra tillfällen. Allt detta visste Allvis om, innan vi kom. Den aktuella sköterskan kände alltså mycket väl till att jag trots alla dessa möten stod fast vid mitt beslut att inte vaccinera, vare sig vid 3, 5, 12 eller 18 månaders ålder. De visste att inget kunde få mig att ändra mig.”

 

I DN anklagas Allvis för att inte ha följt barnhälsovårdens riktlinjer. I själva verket är Allvis förmodligen det BVC som bäst lever upp till lagstiftningen det vill säga att visa patienten respekt och att inhämta informerat samtycke. Förmodligen så är det alla andra BVC som bryter mot lagstiftningen, men varför är det då Allvis som angrips? Varför angrips inte alla andra BVC och i synnerhet systemfelet? Faktum är att vid ordination av alla andra läkemedel så får patienten en bipacksedel – men inte när det gäller vaccin. Enligt lag måste patienter avge sitt informerade samtycke till vaccinet, annars får de inte vaccineras – men hur ska en förälder kunna ge sitt informerade samtycke utan att ha läst bipacksedeln och ha tagit del av den information om risker och biverkningar som tillverkaren tillhandahåller? Ingen som NHF Sweden har frågat har fått en bipacksedel när de har vaccinerat – inte ens när de har bett om det! Ingen har fått en fullständig information om biverkningarna. Varför reagerar inte DN på denna skandal? Varför tillåts alla BVC att få negligera det som klart och tydligt är lagfäst? Folkhälsomyndigheten negligerar i sin tur detta och vägrar att svara på om man ska införa detta som en ny policy så att BVC-klinikerna runt om i Sverige slutar att bryta mot lagen. Bara en förälder har vi hört har fått ut en bipacksedel och det var på just Allvis, och han har berättat att det var inget krångel att få ut den. Det är precis så det ska vara!

Detta uppenbara lagbrott som klinikerna begår när de inte ger ut bipacksedeln innebär i runda tal att cirka 100 000 barn vaccineras varje år utan att föräldrarna har en susning om riskerna. Föräldrarna får inte ta del av de risker som tillverkaren har tillskrivit läkemedlet och därför kan de heller inte koppla ihop eventuella vaccinationsskador till vaccinet. I de fall en förälder ändå har gjort en sådan koppling, får de oftast höra av sin läkare att symtomet i alla fall inte beror på vaccinet, så sker även om symtomet står med i biverkningslistan! Om Narkolepsin var en stor skandal, så är det bara en droppe i havet – så mycket biverkningar uppstår på grund av vacciner!

Istället ger DN sig på den klinik som faktiskt respekterar föräldrars beslut, nämligen Allvis. Allvis rekommenderar och erbjuder barnvaccinationsprogrammet och vaccinerar även barnen när föräldrarna vill. Men när en förälder inte vill – trots uppföljande samtal med läkare och upprepade möten – så varken kan eller får de vaccinera barnet, utan då respekterar Allvis detta beslut. BVC får inte heller tjata om vaccination, enligt Rikshandboken, utan när en förälder vägrar vaccination så ska föräldrarna veta att barnet ändå är lika välkommet till BVC för mätning och vägning (vilket många andra BVC misslyckas med, eftersom de skuldbelägger föräldrar som inte vill vaccinera).

Föräldrar är mycket nöjda med Allvis, om de inte får gå dit så blir det inget BVC alls berättar många. Vaccinationer liksom BVC-besök är  helt frivilligt.

Allt fler barn hittar nu till Allvis tack vare DN:s artiklar om kliniken. Allvis är en av få BVC som med respekt bemöter föräldrar som inte vill vaccinera , vilket är anledningen till att dessa föräldrar söker sig hit. Att just dessa föräldrar söker sig hit är även orsaken till att vaccinationsgraden är mycket lägre än riksgenomsnittet. De flesta BVC respekterar inte dessa föräldrar, utan kan bemöta dem mycket illa och kan till och med försöka anmäla föräldrarna till socialen. Det är således dessa kliniker som inte följer lagstiftningen. Socialen vet dock att vaccination är frivilligt, så de brukar lägga ner anmälan. Men borde inte BVC-läkarna också veta det? Det är ett tjänstefel att anmäla föräldrar som inte vill vaccinera till socialen. Var är DN:s hetsjakt på dessa kliniker?

DN har lyckats med konststycket att få Allvis som inte har begått något brott eller ens arbetat i strid med gällande riktlinjer att framstå som om kliniken bryter mot reglementet. Det verkar finnas en tydlig agenda att få bort både Vidarkliniken/Vidar Rehab och Allvis, man bryr sig inte ifall man måste snedvrida sanningen och ta till direkta lögner, eller rycka citat ur sitt sammanhang. Dessutom fick varken föräldern som inte ville vaccinera eller Allvis läsa artikeln eller komma med rättelser innan artikeln gick i tryck.

Föräldern reagerade kraftigt på DN:s felaktiga artikel och skrev på DN:s facebook:

” Jag är denna andra ”tveksamma” föräldern som figurerar i artikeln.

Hela artikeln bygger på en enda stor lögn då BVC-sköterskan ordagrant rekommenderar vaccinationsprogrammet. Jag var på plats så jag vet precis vad hon sagt och har denna inspelningen som bevis. Det är DN som borde granskas för att sprida lögner. Utöver detta använder de sig av riktigt obehagliga metoder som att spela in människor utan deras vetskap, jag som medborgare reagerar starkt på dessa spionage-liknande tillvägagångssätt. Jag har inte fått läsa artikeln innan den publicerades och alltså inte fått möjlighet att rätta till de andra lögnerna som finns:

Jag är ej tveksam utan oerhört trygg och fast i mitt beslut det är ingenting som Allvis har bidragit till utan jag har fattat beslutet på egen hand, jag skulle med andra ord inte vilja vaccinera mer om vi gick på ett annat bvc, tvärtom skulle jag inte ens gå till ett sådant då det är frivilligt vi har blivit erbjudna och varit på flera uppföljningsbesök i drygt ett års tid

Ni som är arga för att vissa ej vaccinerar, var det på oss som inte gör det, men Allvis har inte gjort någonting, de sköter sitt uppdrag, erbjuder och rekommenderar vaccinationer.”

Om Allvis tvingas stänga kommer helt enkelt många av dessa föräldrar inte att gå till annat BVC – att gå till BVC är nämligen också frivilligt, vilket kommer att medföra att dessa barn kommer att falla ur statistiken och förlora kontakten med BVC. Är det kanske det som DN, Anna Starbrink och SLL vill??

//Sara Boo, ordförande NHF Sweden

 

 Kirsten

Nedan följer några intervjufrågor som har ställts till Kirsten Nisted som också har hängts ut av DN i en tidigare artikel, för att få Allvis på fall. Obs! Kirsten talar inte som representant för Allvis. 

 

  • DN anklagar Allvis för att inte följa de riktlinjer som finns angående vaccination.  Vad är din uppfattning om det – följer man riktlinjerna och lagstiftningen på Allvis?

 

– Självklart följer Allvis riktlinjerna! Det är frivilligt att vaccinera. Allvis rekommenderar barnvaccinationsprogrammet och följer det. Men Allvis ger också föräldrar ett val och det är den respekt som missuppfattas och tolkas som att Allvis inte uppfyller sitt uppdrag. Mycket trist då det egentligen är tvärtom Allvis följer även sjukvårdslagen och mänskliga rättigheter Allvis följer även riktlinjerna i rikshandboken som säger att man inte kan tvinga föräldrar att vaccinera, och skall ge gott om tid, respekt och utrymme för information och samtal med tveksamma föräldrar.

 

  • Ger DN en korrekt bild av Allvis? Vad är dina synpunkter på deras rapportering?

 

– Absolut inte! DN ger en ensidig och vinklad beskrivning av Allvis, och den är färgad av att vilja skapa sensation i media. Den beskriver inte verkligheten och är på gränsen till hets mot de föräldrar som inte vill vaccinera sina barn. Den är en kränkning och förtal av personalen, sättet den gjordes på och oviljan att se båda sidor. Det har skapat en osann bild och hot, som har skakat och försvagat personalen.

 

  • Har du någon uppfattning om kundnöjdheten på Allvis?

 

– Föräldrarna är som helhet mycket nöjda med Allvis. Många föräldrar beskriver just en lättnad över att få uttrycka sig, ventilera sin osäkerhet, och att få välja det som de tror på utan skuldbeläggning. En stor del av dem har valt Allvis just för att de känner att de här blir respekterade i sitt val att inte vaccinera eller om de vill vaccinera på ett annat sätt än barnvaccinationsprogrammet anger.

 

  • Vad har responsen blivit på Allvis BVC efter DN:s artiklar?

 

– Många föräldrar har starkt reagerat på hur felaktig beskrivningen var i DN och är oroliga för vad som nu kommer att ske. Allvis måste vara kvar! Vi kommer inte gå till annan BVC!” är kommentarer som visar vilka konsekvenser det kan få om Allvis måste stänga! Artiklarna ledde även till att det blev en granskning av 250 BVC journaler som jämfördes med en annan BVC. Denna granskning tog mycket tid och kraft för personalen, och trots att personalen visste att de gjorde bra journalföring så skapade det stress och rädsla. Granskningen är klar men Allvis har ännu inte fått resultatet.

Landstingets chefläkare anmälde mig, enbart utifrån en felaktig artikel, och han till och med ifrågasatte min kompetens som barnmorska grovt förtal och kränkning!

Dessa hot tar på krafterna och förtar glädjen. IVO har ännu inte kommit med svar i frågan.

En annan reaktion var att många nya förälder bytte till Allvis, då de utifrån artikeln förstod att på Allvis kunde de få den hjälp och stöd de saknade på sina egna BVC. På Allvis kunde de bli respekterade och inte känna sig hotade för att de var annorlunda.

Personligen är det väldig jobbigt att uppleva hur falsk information sprids och att människor tror att journalisten talar sanning. Det skapar utåt en falsk och felaktig bild av mig! De som känner mig vet och ser feltolkningen, men alla som inte känner mig får en helt felaktig bild av mig och mitt arbete.

 

  • Varför har Allvis en låg vaccinationstäckning?

 

För att de föräldrar som söker sig till Allvis, är de som ifrågasätter vaccin och helt nekar vaccin, eller de vill vaccinera på ett annat sätt än hur barnvaccinationsprogrammet är utformat, till exempel senarelägga eller hoppa över vissa vaccinationer. Föräldrarna har möjlighet att bli respekterade på Allvis som informerar och rekommenderar, men varken hotar eller tvingar dem. Därför söker dessa föräldrar sig till Allvis och därför ser statistiken på Allvis ut som den gör, men det säger inget om det arbete som personalen gör. Det är föräldrarna som är kritiska till vaccin inte personalen!

(3639)