Den 4 maj ska det fattas beslut om Arkelstens bedrägliga motion. Den är bedräglig på det vis att den strider mot gällande grundlagslagstiftning och därmed aldrig skulle ha skickats in. På samma grund så skall den inte heller beredas i Socialutskottet. 

syringe-1884779_640

 

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp

Samhället är till för alla. Medborgare får inte diskrimineras. Det är likhet inför lagen som gäller. Varken staten, politiker eller samhället äger medborgarnas kroppar och har inte heller rätt att bestämma vad som ska göras med dem. I Regeringsformen står det: “Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp”. Sverige har således en grundlag som skyddar mot tvångsvaccinering, vilket obligatorisk vaccinering innebär som är det som motionen avser.

 

ECH mänskliga rättigheter

Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna skyddar den enskildes privatliv. Utifrån de mänskliga rättigheterna, är sådana politiska tilltag som att tvångsvaccinera människor mot deras vilja, en barbarisk handling och som rättsligt skulle kunna rubriceras som överlagt mordförsök samt försök till vållande till kroppsskada. Orsaken är att vi vet att vaccinering med all säkerhet leder till allvarliga men, sjukdomstillstånd och även dödsfall för en del individer.

Det måste stå var och en fritt att välja om man skall utsätta sig själv och/eller sina barn för sådana uppenbara risker. Vi kan inte i ett humant demokratiskt samhälle med tvångstaktik och berått mod offra vissa barn, inte heller av solidariska skäl för att rädda ett annat barn. Varje förälders plikt är att skydda sitt barn från faror. Man kan inte utsätta sitt eget barn för fara, inte ens för att rädda ett annat barn. Den förälder som inte först och främst ser till sitt eget barns välfärd, utan sätter andra barn främst, är inte solidarisk mot sitt eget barn.


Tillsatsämnen som rutinmässigt sprutas in i våra bebisar

Låt oss titta på de tillsatsämnen som finns i våra vanligaste vaccin. De radas upp nedan. Man behöver inte vara kemist för att inse att bebisar kan fara illa av att bli injicerade med dessa ämnen. Uppgifterna är tagna från USA:s myndigheter, CDC eftersom informationen inte finns i de svenska bipacksedlarna. Om du saknar redogörelse för något vaccin så är det bara att gå till följande länk. Källa: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf

MMR (MPR – Mässling, Påssjuka och Röda hund): chick embryo cell culture, WI-38 human diploid lung fibroblasts, vitamins, amino acids, fetal bovine serum, sucrose, glutamate, recombinant human albumin, neomycin, sorbitol, hydrolyzed gelatin, sodium phosphate, sodium chloride

DTaP Infanrix (DPT – Difteri, Kikhosta, Stelkramp): Fenton medium containing a bovine extract, modified Latham medium derived from bovine casein, formaldehyde, modified Stainer-Scholte liquid medium, glutaraldehyde, aluminum hydroxide, sodium chloride, polysorbate 80 (Tween 80)

DTaP-IPV/Hib Pentacel (Difteri, Kikhosta, Stelkramp, Polio, Hib): aluminum phosphate, polysorbate 80, sucrose, formaldehyde, glutaraldehyde, bovine serum albumin, 2-phenoxyethanol, neomycin, polymyxin B sulfate, modified Mueller’s growth medium, ammonium sulfate, modified Mueller-Miller casamino acid medium without beef heart infusion, Stainer-Scholte medium, casamino acids, dimethyl-beta-cyclodextrin. glutaraldehyde, MRC-5 cells (a line of normal human diploid cells), CMRL 1969 medium supplemented with calf serum, Medium 199 without calf serum, modified Mueller and Miller medium

HPV: vitamins, amino acids, mineral salts, carbohydrates, amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate, sodium chloride, L-histidine, polysorbate 80, sodium borate, yeast protein

Hepatit A: MRC-5 human diploid cells, formalin, aluminum hydroxide, amino acid supplement, phosphate-buffered saline solution, polysorbate 20, neomycin sulfate, aminoglycoside antibiotic

Pneumococcal Pneumovax (pneumokock/lunginflammation): phenol.
Så lite som 50 – 500 mg har visats varit dödlig för bebisar.
Källa CDC: Agency for Toxic Substances and Disease Registry

Rotarix (Rotavirus): amino acids, dextran, Dulbecco’s Modified Eagle Medium (sodium chloride, potassium chloride, magnesium sulfate, ferric (III) nitrate, sodium phosphate, sodium pyruvate, Dglucose, concentrated vitamin solution, L-cystine, L-tyrosine, amino acids solution, L-250 glutamine, calcium chloride, sodium hydrogenocarbonate, and phenol red), sorbitol, sucrose, calcium carbonate, sterile water, xanthan [Porcine circovirus type 1 (PCV-1) is present in Rotarix. PCV-1 is not known to cause disease in humans.]

Rotarix är ett levande monovalent vaccin och ges till bebisar oralt från sex veckors ålder Källa: https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2006/Sammanfattning-av-Rotarix-och-RotaTeq/

vaccine-789890_1280(1)

Vaccin mot mässlingen, difteri och röda hund har ej effektsprövats

Socialstyrelsen erkänner att vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet vanligtvis inte är utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Det gäller för difteri, mässlingen och röda hund. Om inte detta har studerats, kontrollerats och utvärderats korrekt, så har heller ej effekten i relation till skadeverkningar  undersökts. Därmed så utgör detta ett massexperiment och vi är tillbaka i 1940-talets Nazityskland. Det var nämligen efter övergreppen i andra världskriget som dagens skyddande lagstiftning kom till, enligt Nürnbergkoden. http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml.

Man kan inte vaccinera mot någons vilja, utan vederbörandes informerade samtycke måste ges. När det gäller barn, så är det föräldrarnas informerade samtycke som måste inhämtas. Om en förälder säger nej, då är det det som gäller.

Här kan du läsa hur det svenska barnvaccinationsprogrammet ser ut: https://lakemedelsverket.se/barnvaccin

Vacciner har ej testats avseende cancerogen effekt mm

Vacciner har ej testas avseende deras cancerogena, eller mutagena effekt eller förmågan att påverka fertiliteten – eller som det står i amerikaska bipacksedlar: “has not been evaluated for carcinogenic or mutagenic potential, or potential to impair fertility”. Detta gäller genomgående för alla vaccin. Vacciner kan därmed vara en stor bidragande faktor bakom den lavinartade cancerökning vi har, och vår allt mer ökade oförmåga att kunna få barn.

 

Allvarliga biverkningar

Har politiker någon gång sett en biverkningslista? Hur många föräldrar vill i sin bebis sätta en nål som kan få följande konsekvenser enligt biverkningslistan?

Biverkningar av MPR-vaccin när en årskull, dvs 100 000 barn vaccineras

En årskull i Sverige är ca 115 000 barn, 98% vaccineras. Vi avrundar till 100 000 barn för enkelhetens skull

Nedan anges MPR-vaccinets biverkningar (mot mässling, påssjuka och röda hund) enligt bipacksedeln från Läkemedelsverket: http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19980717000112

Biverkningarna är angivna med frekvens (inom parantes har vi lagt till uppgift om antalet barn per årskull som det innebär):

 

Mycket vanliga: ≥1/10                       (10 000 – eller fler barn/år)
Vanliga: ≥1/100, <1/10           (1 000 – 10 000 barn/år)
Mindre vanliga: ≥1/1000, <1/100       (100 – 1 000 barn/år )
Sällsynta: ≥1/10 000, <1/1000   (10 – 100 barn/år)

 

Infektioner och infestationer:
Vanliga: övre luftvägsinfektion                    (≥1/100, <1/10) (1 000 – 10 000 barn/år)
Mindre vanliga: otitis media (öroninfl.)(≥1/1000, <1/100) (100 – 1 000 barn/år

Blodet och lymfsystemet:
Mindre vanliga: lymfadenopati                      (≥1/1000, <1/100) (100 – 1 000 barn/år )

Immunsystemet:
Sällsynta: allergiska reaktioner                   ( ≥1/10 000, <1/1000) (10 – 100 barn/år)

Metabolism och nutrition
Mindre vanliga: anorexi                                     (≥1/1000, <1/100) (100 – 1 000 barn/år )

Psykiska störningar:
Mindre vanliga: oro, ihållande gråt, insomnia(≥1/1000, <1/100) (100 – 1 000 barn/år )

Centrala och perifera nervsystemet:
Sällsynta: feberkramper                                   (≥1/10 000, <1/1000) (10 – 100 barn/år)

Ögon
Mindre vanliga: konjunktivit (ögoninfl.)   (≥1/1000, <1/100) (100 – 1 000 barn/år )

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:
Mindre vanliga: bronkit, hosta                       (≥1/1000, <1/100) (100 – 1 000 barn/år )

Magtarmkanalen:
Mindre vanliga: förstorade parotiskörtlar, diarré, kräkning (≥1/1000, <1/100) (100 – 1 000 barn/år )

Hud och subkutan vävnad:
Vanliga: hudutslag                                             (≥1/100, <1/10) (1 000 – 10 000 barn/år)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:
Mycket vanliga: rodnad vid injektionsstället, feber ≥38 °C (rektalt) eller ≥37,5 °C (axillärt/oralt)(≥10) (10 000 barn/år)

Vanliga: smärta och svullnad vid injektionsstället, feber >39,5 °C (rektalt) eller >39 °C (axillärt/oralt)(≥1/100, <1/10) (1 000 – 10 000 barn/år)

Generellt var frekvensen av biverkningarna likvärdiga efter första och andra vaccindosen. Ett undantag till detta är smärta vid injektionsstället vilket var ”Vanligt” (≥1/100, <1/10) efter  (1 000 – 10 000 barn/år) första dosen och ”Mycket vanligt” efter den andra vaccindosen.  (≥10) (10 000 barn/år)

Data efter lansering

Under uppföljning efter lansering har i sällsynta fall följande biverkningar identifierats. Eftersom de har rapporterats frivilligt från en population av okänd storlek kan frekvensen inte tillförlitligt uppskattas.

Infektioner och infestationer:
Meningit, mässlingliknande syndrom, påssjukeliknande syndrom (inkluderar orkit, epididymit och parotit)

Blodet och lymfsystemet:
Trombocytopeni, trombocytopenisk purpura

Immunsystemet:
Anafylaktiska reaktioner

Centrala och perifera nervsystemet:
Encefalit*, cerebellit, cerebellitliknande symtom (inkluderar övergående gångstörning och övergående ataxi), Guillain-Barrés syndrom, transversell myelit, perifer neurit

Blodkärl
Vaskulit (kärlinflammation)

Hud och subkutan vävnad:
Erythema multiforme

Muskuloskeletala systemet och bindväv:
Artralgi, artrit (muskel- och ledvärk)

*Encefalit har rapporterats med en frekvens på mindre än 1 av 10 miljoner doser. Risken för att få encefalit efter vaccination är mycket lägre än risken att få encefalit orsakad av naturliga sjukdomar (mässling: 1 på 1000 till 2000 fall; påssjuka: 2–4 på 1000 fall; röda hund: cirka 1 på 6000 fall).

Om vi tar medelvärden så har vi följande data per årskull barn:

Övre luftvägsinfektion       5000 barn/ år 

Öroninflammation               500 barn/år 

Lymfadenopati                       500 barn/år

Allergiska reaktioner             50 barn/år

Anorexi:                                 500 barn/år

Oro, ihållande gråt, kan ej sova: 500 barn/år

Feberkramper:                        50 barn/år 

Ögoninflammation:           500 barn/år 

Bronkit, hosta:                     500 barn/år 

förstorade parotiskörtlar, diarré, kräkning: 500 barn/år 

Hudutslag                            5 000 barn/år

Feber 38 grader                10 000 barn/år 

Feber 39,5                            5 000 barn/år 

 

Det innebär således drygt 28 000 biverkningar när 100 000 barn vaccineras. Det är 28%. Samma grupp kommer att vaccineras två gånger så risken att ditt barn ska få en biverkan är dubblerad dvs 56%.  Även om vi räknar att alla som får en biverkan även får feber, så uppstiger biverkningarna för en årskull som har fått 2 doser MPR-vaccin enligt schemat ändå till 26 000 eller 26%. Det betyder att mer än vart fjärde barn kommer att drabbas och i de flesta fall får föräldern vabba, stanna hemma med sina barn.

Som om inte det vore nog, så är det ett okänt antal barn som får nedanstående komplikationer. Om det är så att  det sker med 1/100 000 fall, så är det två barn varje år som får var och en av de listade komplikationerna av vaccinet. Det vill säga 2 barn som får meningit, 2 barn som får trombocytopeni (de kan förblöda), 2 barn som får Gullian-Barrés syndrom osv…

(Detta gäller dock inte för encefalit som sägs uppkomma på mindre än en miljon vaccindoser.)

 • Meningit
 • Mässlingliknande syndrom
 • Påssjukeliknande syndrom (inkluderar orkit, epididymit och parotit)
 • Trombocytopeni, trombocytopenisk purpura
 • Anafylaktiska reaktioner
 • Encefalit*
 • Cerebellit, cerebellitliknande symtom (inkluderar övergående gångstörning och övergående ataxi)
 • Guillain-Barrés syndrom,
 • Transversell myelit
 • Perifer neurit
 • Vaskulit (kärlinflammation)
 • Erythema multiforme
 • Artralgi, artrit (muskel- och ledvärk)

 

Vilka är friskast vaccinerade  eller ovaccinerade?

Även om ett barn skulle få mer än en biverkan, vilket betyder att fler barn skulle få en minskad risk för biverkan, så är biverkningsfrekvensen oacceptabelt hög och vaccinet medför alltför många oacceptabla biverkningar, och då har vi bara räknat på MPR-vaccinet. Men ett barn får ju även i sig många andra vacciner.

Mässlingen har i Sverige länge setts som en banal barnsjukdom. Vi vaccinerar därför istället för att inte få komplikationen hjärninflammation (encefalit). Det är cirka 10 personer som får mässlingen per år i Sverige  Vi är 9,5 miljoner i Sverige så risken att vara bland de tio är således ganska liten. Frekvensen av encefalit pga mässlingen är 1 per 1000-2000 mässlingsfall. Eftersom det bara är 10 som insjuknar om året så kommer det att ta 100-200 år innan vi har ett encefalitfall pga mässlingen. 80% av encefalitfallen är dessutom lindriga och läker ut utan problem – men vi vaccinerar fortfarande massivt på grund av encefalitrisken. Vem  är ansvarig för dagens nytta/risk-kalkyl?

Vem är friskast? Vaccinerade eller ovaccinerade? Detta har den globala  medicinmakteliten aldrig utvärderat – varför vägrar de att göra det, måntro?

 

// Sara Boo, Ordförande NHF Sweden

(22017)