Den 5 juni i år lades KAM-lagförslaget fram av Socialdepartementet. Utredaren Kjell Asplund var ålagd att utreda aspekter på alternativmedicin enligt en rad punkter, men NHF Sweden redogör i sitt remissyttrande för hur Asplund har brustit i sitt åtagande. Asplund har inte ens fullgjort den första punkten på Regeringens lista. Dessutom var KAM-expertkommittén jävig med 16 representanter från skolmedicinen och/eller svenska myndigheter, som har en direkt koppling till den offentliga sjukvården, mot 1 enda representant från KAM-branschen (alternativmedicinen). Vidare så bryter lagförslaget mot ett flertal internationella konventioner, grundlagen samt EU-rätten. Därför måste utredningen diskvalificeras och lagförslaget ogiltigförklaras.

miniatyr_parents_italy

.

Sammanfattning

Utifrån var och en av dessa grunder måste utredningen diskvalificeras och lagförslaget ogiltigförklaras.

  • Kjell Asplunds utredning och lagförslag strider mot lojalitetsplikten och EU-fördragets artiklar som styr konkurrens och kartellbildning. De begränsande lagarna utgör enligt företrädesprincipen ett lagbrott mot EU-rätten, vilken står över all annan svensk lag. Utifrån denna grunden måste utredningen diskvalificeras och lagförslaget ogiltigförklaras.
  • Utredningen och lagförslaget strider även mot mänskliga rättigheter, barnkonventionen och diverse andra konventioner med artiklar som ger skydd för privatliv, familjeliv, trossystem och skydd mot diskriminering samt frihet att kontrollera sin hälsa och kropp. Tillika har unionsmedborgarna rätt till högsta möjliga hälsa. Barnkonventionen kommer dessutom att införlivas i svensk lagstiftning i januari 2020, som ger samma skydd för barn. Utifrån dessa grunder måste utredningen diskvalificeras och lagförslaget ogiltigförklaras.
  • Nödvändighetsrekvisitet enligt EU-rätten är inte uppfyllt. Kjell Asplunds utredning har inte heller utgått ifrån legalitet och proportionalitet, och utredningen har inte heller tagit fram något utredningsmässigt underlag för den begränsande lagstiftningen utifrån nödvändighet – en sådan analys lyser helt med sin frånvaro i KAM-utredningen. Utifrån denna grund måste utredningen diskvalificeras och lagförslaget ogiltigförklaras.
  • Kjell Asplund har inte uppfyllt de utredningskrav som regeringen har ålagt honom som utredare. Konklusionen är att utredningen måste diskvalificeras och lagförslaget ogiltigförklaras på grund av ej utfört uppdrag. Asplund har inte ens uppfyllt den första punkten på regeringens lista och som är fundamental för att kunna uppfylla övriga krav.
  • Det föreligger jäv, genom expertkommitténs olyckliga sammansättning, samt att utredningen inte har varit opartisk och objektiv. Detta bryter mot regeringsformen (grundlagen) och förvaltningslagen, varför utredningen av den anledningen måste diskvalificeras. Dessutom har den enda alternativmedicinaren som var med belagts med munkavle, vilket strider mot offentlighetsprincipen och de mänskliga rättigheterna om yttrandefrihet.

Att anta ett sådant här lagförslag skulle vara en ytterst omotiverad och oproportionerlig, tillika lagvidrig inskränkning av människors fria vilja och rättighet att välja vårdmetoder och vårdgivare. Politiker och lagstiftare från den skolmedicinska branschen får inte, i sin iver att låta skolmedicinen ha monopol på läkekonstens område, ignorera de grundlagar och överordnande lagar som nationen måste ta hänsyn till. Även nuvarande kapitel 5 i patientsäkerhetslagen måste tagas bort då även den strider mot gällande lagar.

Sist i dokumentet (från sidan 59) återfinns Asplunds förslag till revidering av kapitel 5 i Patientsäkerhetslagen (före detta kvacksalverilagen) med våra kommentarer till de föreslagna lagparagraferna.

.

NHF Sweden har skrivit ett remissyttrande som du kan ta del av nedan

 pdf_adobe

NHF till Soc dep 2019-10-20 (pdf-format)

MWP2

NHF till Soc dep 2019-10-20 (word-format)

.

Bilagorna 1-4

Bilaga 1 – Novus Rapport KAM 2019-04

Bilaga 2 – 2000TV, SCBs undersökning

Bilaga 3 – Så tycker reumatikerna om alternativmedicin

Bilaga 4 – C M von Quitzow

.

Skriv ett eget remissyttrande!

Alla (organisationer, föreningar, förbund, företag samt privatpersoner) har rätt att skriva och skicka in ett remissyttrande till Regeringen, oavsett om man är remissinstans eller inte. Den som vill kan stå bakom NHF Swedens remissyttrande helt eller delvis genom att bifoga de sidor som man vill stå bakom. Ju fler som skickar in ett remissyttrande till Regeringen, desto bättre.

Rubriken skall vara “Remiss dnr: S2019/01774/FS samt S2019/02695/FS” och yttrandet skall senast den 31 oktober 2019 skickas in till emejl: s.remissvar@regeringskansliet.se och en kopia skall skickas till s.fs@regeringskansliet.se.

(2545)