Obs! Följande artikel publicerades i DN Åsikt tidigare idag, men togs bort efter ett par timmar. Vem har krävt att artikeln ska tas bort och varför? Har vi en fri och öppen debatt i Sverige? Länken ligger kvar på DN men själva artikeln är borta: http://asikt.dn.se/asikt/debatt/vara-barn-ska-inte-tvangsvaccineras/ Har vi en fri och öppen debatt i Sverige, när artiklar lättvindigt plockas bort?

baby-17327_1280

Våra barn ska inte tvångsvaccineras

 

I en motion till riksdagen föreslår Sofia Arkelsten (M) att det allmänna vaccinationsprogrammet ska bli obligatoriskt.  Vi anser att det måste vara upp till föräldrarna att bestämma om man vill utsätta sitt barn för riskerna som vaccinering faktiskt medför. Källa: Riksdagen Motion 2015/16:430

Argumentet för att införa ett obligatoriskt vaccinationsprogram handlar ofta om att de som väljer bort vaccinet utsätter andra för fara när de inte är med och motverkar förebyggande mot smitta.

Men var är de vetenskapliga bevisen för att de som tackar nej till vaccin utsätter sina barn för fara? Var är de vetenskapliga bevisen för att vaccin inte leder till onödiga iatrogena sjukdomar? Var är de långsiktiga studierna som bevisar vacciners säkerhet? Var är de vetenskapliga bevisen för att vaccinerade är friskare och har bättre hälsa än ovaccinerade? Var är de vetenskapliga bevisen för att ovaccinerade utsätter vaccinerade för fara? Och skulle det inte finnas sådana vetenskapliga bevis så faller ju hela syftet med att vaccinera överhuvudtaget!

Socialstyrelsen skriver själva att ”vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet vanligtvis inte är utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Detta gäller till exempel difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund.” Källa: Vaccination av barn DET SVENSKA VACCINATIONSPROGRAMMET En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal – av socialstyrelsen

Så, trots att vacciner inte har genomgått korrekta vetenskapliga prövningar så tas det för givet att det skulle vara vetenskapligt bevisat att vacciner skulle vara säkra och effektiva. Inga läkemedel är utan biverkningar och detta gäller således även vaccin.

I en studie från 1991, publicerad i Journal of the Royal Society of Medicine kom man fram till det spontana rapporteringssystemet missade upp till 98 procent av biverkningarna. I en annan rapport publicerad i den vetenskapliga tidskriften JAMA kom forskarna fram till slutsatsen att endast omkring 1 procent av alla biverkningar blir rapporterade till FDA (USA:s motsvarighet till Läkemedelsverket). Källa: Under-reporting of adverse drug reactions: a systematic review – Drug safety 2006;29(5):385-96

I Kina visade en studie att av alla biverkningar som rapporterades i Shanghai 2009, så var vacciner den vanligaste typen av läkemedel som rapporterades och utgjorde 42,15 procent av alla de anmälningar som gjordes och med så allvarliga reaktioner som anafylaktisk chock och dödsfall. Här beskrivs även att biverkningar är en av de största orsakerna till sjukdom och dödsfall i många länder. Källa: Adverse Drug Reactions of Spontaneous Reports in Shanghai Pediatric Population -PLoS One. 2014; 9(2): e89829

Det finns många exempel på smittspridning trots hög vaccinationstäckning. Det är dags att inse det faktum att vaccin inte är så effektiva som man från början har trott. Vacciner ges till hela folkgrupper i syfte att skydda ett fåtal människor och det är dags att ställa sig frågan om det är etiskt försvarbart att riskera hela folkgruppers hälsa till förmån för ett fåtal människor, dessutom med tveksam bevisföring.

Under decennier har mässling i USA bara ökat trots obligatorisk vaccinering. Epidemier i skolor med 99 procents vaccinationstäckning har förekommit på flera håll. Dödligheten har tiodubblats. På en drabbad gymnasieskola visade en översyn av patientjournalerna att samtliga av de 411 elever hade dokumentation av en dos med vaccination mot mässling, helt i enlighet med Illinois lag. Flera elever insjuknade vilket visar att sjukdomen kan uppkomma i populationer trots 100 procents vaccinationstäckning . Källa: Measles Outbreak among Vaccinated High School Students: Illinois – CDC

Våra spädbarn, det ömtåligaste som vi har, som inte ens har hunnit utveckla något bra immunförsvar får 21 vacciner (vissa vacciner är koncentrerade till en och samma spruta) under loppet av 18 månader, i det svenska barnvaccinationsprogrammet. En del barn – de som har ännu sämre immunförsvar än normalt kan få upp till 27 vacciner under samma tidsperiod. Detta motsvarar att en vuxen individ får omkring 200 vacciner under samma tidsperiod om man räknar läkemedel per kg kroppsvikt. Vågar Sofia Arkelsten och andra med tvångsvaccineringstankar att genomgå en så pass aggressiv vaccinationsperiod innan de uttalar sig?

Källa:Barnvaccinationsprogrammet (BVP) http://www.barnvaccin.nu/bvc-programmet.aspx

Utifrån de mänskliga rättigheterna, är sådana politiska tilltag som att tvångsvaccinera människor ett påtvingat straff och som rättsligt kan rubriceras som överlagt mordförsök samt försök till vållande till kroppsskada eftersom vi vet att vaccinering med säkerhet leder till allvarliga individskador, sjukdomstillstånd och dödsfall för en del individer. Det måste stå var och en fritt att välja om man skall utsätta sig själv och/eller sina barn för sådana uppenbara risker. Vi kan inte i ett humant demokratiskt samhälle med tvångstaktik och berått mod offra vissa barn.  Källa: Artikel 2, 7,8,17 och 18 i  EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA


Scott Tips
, President National Health Federation
Sara Boo, Ordförande National Health Federation Sweden
Marina Ahlm, Sekreterare NHF Sweden, medarbetare Vaccin.me
Linda Karlström redaktör Vaccin.me
Michael Zazzio, Medicinsk forskare samt ordförande föreningen SARA

(7683)